Arvet efter Bolsonaro: Brasilien har 32 miljoner fattiga barn och ungdomar

fattigdom, Brasilien
Foto: Agencia Brasil

Unicef: Brasilien har 32 miljoner fattiga barn och ungdomar

Fattigdomen drabbar framför allt de mest utsatta: svarta och ursprungsbefolkningen.

Åtminstone 32 miljoner barn i Brasilien lever i fattigdom. Det motsvarar 63 procent av alla barn och ungdomar i landet och omfattar fattigdom i flera dimensioner: inkomst, mat, utbildning, barnarbete, boende, vatten, sanitet och information. Detta enligt undersökningen The Multiple Dimensions of Poverty in Childhood and Adolescence in Brazil, som publicerades denna vecka av FN:s barnfond (Unicef).

I undersökningen presenteras uppgifter fram till 2019 (barnarbete, boende, vatten, sanitet och information), fram till 2021 (inkomst och mat) och fram till 2022 (utbildning). ”När nu presidenten, vicepresidenten, ministrarna, guvernörerna, senatorerna och deputerade börjar nya mandatperioder varnar Unicef för att det är brådskande att prioritera offentliga åtgärder med tillräckliga resurser som är inriktade på landets barn och ungdomar”, står det i dokumentet.

Forskningen understryker att fattigdomen i denna åldersgrupp sträcker sig längre än till inkomst och omfattar aspekter som att inte gå i skolan, bo i dåliga bostäder, inte ha tillgång till vatten och sanitet, inte ha tillräckligt med mat, vara utsatt för barnarbete och inte ha tillgång till information, faktorer som anses vara brister och som gör att så många barn hamnar i detta sammanhang av flerdimensionell fattigdom.

I rapporten används uppgifter från den kontinuerliga nationella hushållsundersökningen (Continuous PNAD), och resultaten visar enligt organisationen ett oroväckande scenario. Det senaste året för vilket information finns tillgänglig för de åtta indikatorerna är 2019, då 32 miljoner barn upp till 17 år var berövade en eller flera av dessa rättigheter. För de följande åren finns det endast uppgifter om inkomst, näring och utbildning – och alla tre har försämrats.

År 2021 nådde andelen barn och ungdomar som lever i familjer med inkomster under den extrema monetära fattigdomsgränsen (mindre än 1,9 USD per dag) den högsta nivån på de senaste fem åren: 16,1 procent, en ökning från 13,8 procent 2017. Antalet barn som berövas den inkomst som krävs för tillräcklig näring ökade från 9,8 miljoner år 2020 till 13,7 miljoner år 2021, en ökning med nästan 40 procent. Efter år av nedgång på utbildningsområdet fördubblades analfabetismen mellan 2020 och 2022: från 1,9 procent till 3,8 procent.

”Flerdimensionell fattigdom har haft störst inverkan på dem som redan lever i de mest utsatta situationerna – svarta, ursprungsbefolkningen och invånarna i de norra och nordöstra regionerna – och har förvärrat ojämlikheterna i landet. Av svarta och ursprungsbefolkningens barn och ungdomar befann sig 72,5 procent i flerdimensionell fattigdom 2019, jämfört med 49,2 procent bland vita och asiatiska. Av delstaterna hade sex stater mer än 90 procent av barnen och ungdomarna i flerdimensionell fattigdom, alla i norr och nordost.”

Unicefs riktlinjer för Brasilien innefattar att prioritera socialpolitiska investeringar, utöka utbudet av tjänster och förmåner för de mest utsatta barnen och ungdomarna, stärka systemet för att garantera barns och ungdomars rättigheter, främja livsmedels- och näringssäkerhet för gravida kvinnor, barn och ungdomar, genomföra strategier för skolors aktiva uppsökande och återuppta inlärning, särskilt i läs- och skrivkunnighet, samt prioritera agendan för vatten och sanitet.

Paula Laboissière, Agencia Brasil 230218 /cv

Unicef: Brasil tiene 32 millones de niños y adolescentes en la pobreza