Díaz-Canel: Alla måste dra sitt strå till stacken

* Díaz-Canel plenarmöte
Foto: Alejandro Azcuy

Alla måste göra sin del, uppmuntra, motivera och visa att det går

Vi har tidigare rapporterat om PCC:s möte (se länken) och följer här, som utlovat upp, med delar av det Kubas president sa på mötet.

Kubas Kommunistparti svarar på krisen

Debatten på Kubas Kommunistiska Partis centralkommittés sjätte plenarmöte i tisdags var omfattande, intensiv och komplex. Med uppriktiga analyser av det kubanska folkets viktigaste frågor i dagsläget, insisterade centralkommitténs förste sekreterare och republikens president Miguel Díaz-Canel på behovet av att ”gå från ord till handling”.

Det är en utmaning som kräver ”delaktighet, helhetssyn och smidighet, där alla gör sin del, uppmuntrar, motiverar och visar att det går”.

”Om vi effektivt genomför allt som föreslagits i denna plenarsession, så kommer vi att segra”, sade han i slutet av sitt timslånga tal, i vilket han tog upp frågor som är av största vikt för nationens utveckling och följaktligen för att gå framåt mot ett större välbefinnande för vårt folk.

”Vägen är full av utmaningar och motgångar som vi måste möta och övervinna med segeranda, med ansträngning och talang, med beslutsamhet, med enighet och framför allt med kreativitet; det handlar inte bara om att stå emot, det handlar om att stå emot och skapa på samma gång.”

Därav hans överväganden om vikten av den analys som detta sjätte plenum genomförde om ”en så viktig fråga som hur det står till med efterlevnaden av riktlinjerna för partiets och revolutionens ekonomiska och sociala politik”, i ett utomordentligt komplext scenario som har förvärrats på senare tid, ”vilket har lett till att infrastrukturen har försämrats, till brister, och även till social försämring”.

De senaste månaderna har ett antal situationer blivit mer komplexa, framför allt på grund av problemen med elproduktion och bränslebrist, och ”som politiska ledare och offentliga tjänstemän kan vi inte vila förrän vi har övervunnit denna nedgång”.

Han talade sedan om opinionsläget, som återspeglar folkets missnöje ”med vad vi gör och har gjort, med åtgärderna och hur de genomförs”.

Det är en enorm utmaning vi alla har, som parti och regering, att skyndsamt inrikta vårt arbete på att övervinna den komplexa ekonomiska och sociala situation som landet genomgår, med en försäkran från partiet, som kan sporra folkets förståelse och deltagande, stärka enigheten, inge hopp, och gynna en smidig och effektiv förvaltning, från lokal till nationell nivå. 

Prioriteringar i arbetet
För att anta de utmaningar landet nu står inför menar Díaz-Canel att det finns fem prioriteringar: ekonomisk utveckling, social omsorg, institutionell förstärkning, arbete med partiets kadrer och ideologisk förstärkning.

När det gäller den ekonomiska utvecklingen sade han att den kamp ”som vi måste utkämpa handlar om landets nationella säkerhet, på grund av den direkta inverkan den har på strategiska fronter som det sociala och det ideologiska”.

Vi har inte varit inaktiva; vi har genomfört många åtgärder. Frågan är hur rigorösa vi har varit när det gäller att politiskt och administrativt säkerställa genomförandet av dem, utan att bortse från det faktum att många av dessa åtgärder för det mesta kräver tillgång till utländsk valuta som vi inte har haft, påpekade han.

Som en del av dessa åtgärder som utvecklas på alla nivåer nämnde han sin senaste rundresa i landet, som syftade till att ”att presentera en strategi för att göra det här året bättre.”

Detta, sade han, var en ”bred, inkluderande planering efter konsultationer med alla i varje provins”, vilket nu leder oss till att fortsätta att skapa samförstånd för att kunna utvärdera och kontrollera vad som har gjorts. ”Detta är en del av vår uppfattning om att gå framåt, att stå emot och besegra blockaden, med våra egna ansträngningar, med hela den potential som vi har för att förbättra befolkningens levnadsstandard”.

”Det har varit en process av kritik och självkritik, utan självbelåtenhet, och mötena har varit starka möten, med missnöje, precis som debatten i denna plenarsession.”

Twitter @LuisFerrerCald5.

”I alla provinser har vi sett framsteg och gynnsamma resultat jämfört med januari som utgångspunkt. I vissa fall blygsamma indikatorer. I många provinser har situationen förbättrats jämfört med samma period 2022″, sade han.

”Vi är varken nöjda eller anser att det är tillräckligt så länge dessa resultat inte uttrycks i en påtaglig förbättring av vårt folks livskvalitet, uttryckt i högre livsmedelsproduktion, lägre inflation, bättre kvalitet på tjänsterna, för att bara nämna några av de punkter som vi utvärderar”, betonade han.

Han kommenterade sedan de mycket goda exempel som kan ses i många delar av landet och som bekräftar att det är möjligt att nå bättre resultat. I dessa exempel, sade han, ”har vi sett producenters och chefers ledarkapacitet, viljan och uthålligheten att inte låta sig krossas av omständigheterna, människor som har föresatt sig att övervinna motgångar och som har lyckats, och vi har sett hur befintlig potential har utnyttjats”.

Dessa personer, betonade han, har varit ”lika blockerade som alla andra och har uppnått dessa resultat utifrån samma förutsättningar som alla andra. Det är de som utmanar blockaden, de som för det kreativa motståndet framåt, de som vi bör inspireras av – inte av de som låter sig nöjas, förblir passiva, utan att möta problem med intelligens.”

Att övervinna blockaden utan att den hävs
Díaz-Canel kommenterade också de ansträngningar, den beslutsamhet, den uppmuntran och den vilja som kan ses på många håll för att övervinna denna svåra situation, och betonade återigen att vi alla uppmanas att ”övervinna blockaden även om den inte hävs; och för att övervinna den på lokal nivå, vilket är det vi ber om, krävs uthållighet, arbete, engagemang, en känsla av tillhörighet, inte från några, utan från alla”.

Därav hans betoning på behovet av att utnyttja provinsernas potential att producera egna livsmedel och att fortsätta att stärka det kommunala självstyret, där varje kommun producerar de livsmedel som behövs.

Han talade om andra analyser som har genomförts, såsom problemet med outnyttjad mark, underskottet i produktionsavtalen, det akuta behovet att stärka de statliga företagens produktion samt att lösa den alltför långa kedjan av mellanhänder i försäljningen av livsmedel som gör att priserna stiger.

Hela denna arbetsprocess, sade han, genomförs gemensamt av partiet och regeringen. Regeringen utifrån sitt direkta ansvar för de administrativa, ekonomiska och produktiva processerna i landet, och partiet utifrån den uppföljning och den politiska säkring som det måste ge denna process.

När det gäller partiets ansvar betonade han särskilt den roll som medlemmarna har i alla strukturer för att åtagandena skall uppfyllas. 

En vision om förändring
När det gäller de ekonomiska prioriteringarna lyfte Díaz-Canel  fram det makroekonomiska stabiliseringsprogrammet och främjandet av lokal livsmedelsproduktion och dess kommersialisering.

Samordning, helhetssyn, systematisering för att följa upp genomförandet av åtgärderna, lösning av de mest akuta problemen, var några av de begrepp som presidenten insisterade på för att skyndsamt lösa de nuvarande problemen i samhället.

”Det är en kamp mot tiden, vi kan inte vänta, detta är en daglig kamp och med en politisk vilja att nå övergripande beslut”, reflekterade han.

När det gäller inriktningen på arbetet kopplat till social omsorg, förklarade han att det första man måste komma ihåg är att ”de allvarliga ekonomiska svårigheterna får inte leda till att vi lutar oss tillbaka, och de får inte heller bli ett rättfärdigande skäl för att inte göra allt som är möjligt för att värna om revolutionens viktigaste sociala landvinningar. Folket skulle inte förlåta oss för det.”

”Det finns många saker som inte handlar om materiella brister utan om mänsklig vilja”, erkände han.

Presidenten sade också att det sociala arbetet som riktar sig till familjer och människor i utsatta situationer bör stärkas, utifrån begreppet social omvandling snarare än välfärd. Ungdomarna är en sektor som bör ägnas särskild uppmärksamhet. Krafttag behöver tas mot korruption, brottslighet och bristande social disciplin.

När det gäller att förstärka institutionerna sade han att det måste genomföras på parti-, Folkmakts- och regeringsnivå, eftersom var och en av dessa definierar revolutionens arbete.

Bland de väsentliga begrepp som var och en av dem måste främja betonade han att partiet bör utmärka sig genom djupa, kritiska, intelligenta, engagerade och bidragande analyser som föreslår lösningar, som uppmanar till arbetarnas deltagande, som uppmärksammar alla frågor och som genom exempel främjar förtroende, omvandling, förbättring, uppgradering, tillväxt och trovärdighet i det vi gör. Att förbättringen av strukturer, kadrer och arbetssystem i kommunerna prioriteras dagligen, att deputerade i Folkmaktens nationalförsamling står i ständig kontakt med gräsrötterna, vilket gör det möjligt för dem att föra upp dessa frågor på sin dagordning, och att regeringen förbättrar styrningen, med ett arbetssystem som svarar mot landets prioriteringar och strategier i de frågor som mest berör folket.

Díaz-Canel hänvisade också till arbetet med partiets kadrer, där särskild uppmärksamhet måste ägnas åt deras urval och komplettering, och där man definierar en tydlig strategi för att uppnå detta.

I sitt tal reflekterade han över den ideologiska förstärkningen, som han kortfattat förklarade är ”ett program mot den kulturella koloniseringen, som är grunden för det som de vill påtvinga oss medelst politisk-ideologisk subversion”.

President Díaz-Canel betonade hur viktigt det är att visa på de faktiska konsekvenserna av USAs blockad, och han påminde om de svåra stunderna under kampen mot covid-19, då ”USAs regering var ondskefullt grym mot detta folk”, och syftade på allt de gjorde för att förhindra att syrgas, vaccin och nödvändiga respiratorer nådde ön.

”Då var de onda, brutala, folkmördare… och de är skyldiga till det mesta som drabbar oss, eftersom de har varit grymma mot denna revolution och detta folk.” Det är den fiende vi har, sade presidenten.

Cubadebate, 230524 /cv

Que cada uno haga lo que le corresponde, alentando, motivando y demostrando que sí se puede