Díaz-Canel: Samordning krävs för klimatet

miljö
Díaz-Canel talar inför G77 och Kina på COP28 i Dubai. Foto: @DiazCanelB

Inbjudan till gemensam reflektion för att kunna vidta samordnade åtgärder

Alltid oroad över ödet för den mänskliga arten och allt liv på detta globala skepp som vi kallar Jorden sammankallade Kuba, i sin egenskap av ordförande pro tempore för 77-gruppen och Kina, ett toppmöte för ledarna i denna grupp för samordnade åtgärder, i samband med COP28.

Kubas president Miguel Díaz-Canel höll öppningstalet i ett historiskt möte för länderna i Syd på lördagsmorgonen (lokal tid) i utställningscentret i staden.

Han öppnade toppmötet i samband med den 28:e partskonferensen för Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar i Dubai mellan den 30 november och den 12 december, och sa:

”Mina första ord är stöd och solidaritet med Palestina och dess hjältemodiga folk som gör motstånd. Vi kräver ett slut på våldet och folkmordet i Gaza. Nog med straffrihet för ockupationsmakten Israel. Jag upprepar här, inför er, att Kuba aldrig kommer att vara bland de likgiltiga och att vi alltid kommer att stödja legitima internationella ansträngningar för att få ett slut på detta barbari.”

Efter dessa första ord, som applåderades, sade president Díaz-Canel: ”Vi tackar er alla för er närvaro vid detta toppmöte mellan våra nationer i Syd, och vi uppmanar er att reflektera tillsammans, med tanke på de viktiga processerna i detta partsmöte.” Han betonade behovet av ”samordnade åtgärder”.

Senare sade han: ”Kuba fäster den största vikt vid detta syfte, och det har vi gjort i många år. I sitt budskap som Kubas president till FNs konferens om miljö och utveckling 1992 definierade överbefälhavaren Fidel Castro Ruz, den kubanska revolutionens historiske ledare, mycket tydligt förhållandet mellan miljö och utveckling.”

Vid denna del av sitt tal citerade president Díaz-Canel upp ordagrant en idé från Fidel, som 1992 sa: ”I den underutvecklade världen är själva underutvecklingen och fattigdomen de viktigaste faktorerna som idag mångfaldigar trycket på den naturliga miljön.”

Díaz-Canel påminde om att den kubanska revolutionens historiska ledare den dagen också sa: ”I den utvecklade världen mångfaldigar levnadsmönster som stimulerar irrationell konsumtion och uppmuntrar till slöseri och förstörelse av icke-förnybara resurser i en aldrig tidigare skådad och tidigare otänkbar skala de effekter och spänningar som den lokala och globala fysiska miljön utsätts för.”

Med hänvisning till överbefälhavarens reflektioner sade Kubas president i sitt öppningstal på lördagen: ”Mer än tre decennier senare har detta dubbelt skadliga förhållande till miljön dramatiskt fördjupats i båda riktningarna. Klyftan mellan det irrationellt rika Norr och det allt fattigare Syd vidgas till ett högt mänskligt pris, samtidigt som de resurser som naturen har ställt till vårt förfogande slösas bort.”

Sanningen om den nuvarande faran
”Vid denna 28:e konferens kommer den första globala inventeringen av genomförandet av Parisavtalet att slutföras. Det kommer att ske i ett sammanhang av en flerdimensionell kris, där de förväntningar som skapades kring antagandet av detta historiska avtal inte har infriats”, sade president Díaz-Canel, och varnade sedan:

”Vetenskapen har bekräftat behovet av ytterligare minskningar av de globala utsläppen, och den korta tid som återstår för att förhindra att den globala temperaturökningen överstiger 1,5 grader, och till och med två 2 grader Celsius.”

”Samtidigt har de utvecklade länderna en tendens att lägga över bördan av sina åtaganden om utsläppsminskningar på utvecklingsländerna, utan att göra avkall på sina irrationella produktions- och konsumtionsmönster. De underlåter också att bidra med lämpliga medel för genomförande i enlighet med sina åtaganden enligt konventionen och dess relaterade instrument och underlåter systematiskt att följa den internationella rättsordningen om klimatförändringar.”

I detta avseende konstaterade presidenten att ”allt detta utgör viktiga utmaningar för konferensens förhandlingsprocesser. COP28 kan och måste fortfarande leda oss till en realistisk och tillämplig global inventering, i enlighet med de olika nationella omständigheterna och utvecklingsmålen”.

”Att utan dröjsmål fastställa en ram för det globala målet om anpassning och lösa den historiska frågan om att göra förlust- och skadefonden operativ skulle kunna bli effektiva resultat av denna konferens.”

Mot slutet av sitt anförande sade statschefen till de närvarande: ”Vid en tidpunkt då det talas om en rättvis övergång kan vi utvecklingsländer inte tillåta att detta konceptet utvecklas isolerat, utan att ta hänsyn till de faktorer som kan säkerställa att det uppnås och det gemensamma men differentierade ansvaret, rättvisa och respektive lands kapacitet.”

”Det centrala för att detta ska kunna uppnås utan att någon verkligen lämnas utanför är att tillhandahålla lämpliga medel för genomförandet, inklusive finansiering, som idag bevisligen är otillräcklig.”

”Man kan inte tvinga Syd att välja mellan utveckling och klimatåtgärder. De två är oupplösligt sammanlänkade. Det är vårt ansvar att göra våra folks röst hörd och att försvara deras legitima intressen och strävanden.”

”Vi hoppas att detta toppmöte mellan ledarna för 77-gruppen och Kina kommer att vara en drivkraft i denna strävan”, betonade Kubas president.

Granma 231202 / cv

Una invitación a reflexionar juntos para concertar acciones