FN-experter kritiserar USAs lista över ”stater som sponsrar terrorism”

FNs människorättsråd. Foto: ERASWK, CC0, Wikimedia Commons

Fem FN-experter kritiserar USAs lista över ”stater som sponsrar terrorism”

FN-experter uppmanade på torsdagen USA att se över sitt nationella ramverk som utlöser riktade sanktioner mot stater som betecknas som sponsorer av terrorism (SST).

För närvarande finns fyra länder – Kuba, Demokratiska folkrepubliken Korea, Islamiska republiken Iran och Syriska arabrepubliken – på USA:s utrikesdepartements lista. 

”Den ensidiga utnämningen i sig strider mot de grundläggande principerna i internationell rätt, inklusive principen om staters suveräna jämlikhet, förbudet mot inblandning i staters inre angelägenheter och principen om fredlig lösning av internationella tvister”, sade de.

De erinrade också om att dessa principer utgör universellt erkända tvingande normer i internationell rätt.

De experter som undertecknade kommunikén är Alena Douhan, särskild rapportör om de negativa effekterna av ensidiga tvångsåtgärder på utövandet av de mänskliga rättigheterna, Michael Fakhri, särskild rapportör om rätten till mat, Attiya Waris, oberoende expert på utlandsskulder, andra internationella finansiella skyldigheter och mänskliga rättigheter, Cecilia M. Bailliet, oberoende expert på mänskliga rättigheter och internationell solidaritet, och Livingstone Sewanyana, oberoende expert på främjandet av en demokratisk och rättvis internationell ordning.

De särskilda rapportörerna är en del av de så kallade särskilda förfarandena i FN:s råd för mänskliga rättigheter. Särskilda förfaranden, det största organet av oberoende experter i FN:s system för mänskliga rättigheter, är det allmänna namnet på rådets oberoende utrednings- och övervakningsmekanismer som hanterar specifika landssituationer eller tematiska frågor runt om i världen.

Experterna i de särskilda förfarandena arbetar på frivillig basis, de är inte FN-anställda och får ingen lön för sitt arbete. De är oberoende av varje regering eller organisation och tjänstgör i sin individuella kapacitet.

”Grundläggande mänskliga rättigheter, inklusive rätten till mat, rätten till hälsa, rätten till utbildning, ekonomiska och sociala rättigheter, rätten till liv och rätten till utveckling, påverkas negativt av de ytterligare restriktioner och förbud som följer” av listningen, sade de.

Enligt experterna är ”processen genom vilken beteckningen görs oklar och icke-transparent. De relevanta amerikanska rättsakterna förvärrar rädsla och osäkerhet och skapar eller förstärker överdriven efterlevnad bland humanitära och andra aktörer som kan vilja engagera sig eller verka på det utpekade landets territorium.”

”Utpekandet påverkar särskilt länder som redan är föremål för andra unilaterala tvångsåtgärder och har potentiellt katastrofala humanitära och människorättsliga konsekvenser”.

Experter har tidigare uttryckt oro över de negativa effekterna av överdriven amerikansk myndighetsutövning.

”Denna totala isolering av den utpekade statliga sponsorn av terrorism kan negativt påverka leveransen av viktiga varor, såsom livsmedel, medicin, medicinsk utrustning och andra förnödenheter, inklusive humanitära varor enligt FN:s säkerhetsråds humanitära resolutioner”, varnade de.

”Vi uppmanar USA att till fullo uppfylla sina internationella åtaganden, inklusive extraterritoriellt.”

De uppmanade också den amerikanska regeringen att helt se över det nuvarande ramverket för att utse länder som sponsorer av terrorism och låta det ligga under FN:s säkerhetsråd, i enlighet med FN-stadgan.

I avvaktan på detta bör USA vidta åtgärder för att undvika negativa humanitära återverkningar, sade de.

Experterna har varit i kontakt med USA:s regering i denna fråga.

Cubadebate 240208 (ZT)

Expertos de la ONU advierten que la lista unilateral de EEUU de países patrocinadores del terrorismo socava los derechos humanos

HÄV BLOCKADEN MOT KUBA!

Bli en del av solidaritetsrörelsen!

Bli medlem i Svensk-Kubanska!

Eller skicka ett bidrag till Stödfonden!

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap (150 för pensionärer, arbetslösa och studerande)

Swish 123 589 0975 eller Pg 40 54 11 – 0

Bidrag till insamlingen ”Mediciner till Kuba”

PG 23 57 15 – 0 ELLER Swish 123 182 37 72