Svensk-Kubanska Föreningens stadgar

Antagna vid ordinarie årsmötet 1979-03-17. Reviderade vid ordinarie årsmötet 1995-03-18. Senast reviderade vid ordinarie årsmötet 2006-03-18.

§ 1 Föreningens mål

 • att stödja den socialistiska revolutionen på Kuba och det kubanska folkets kamp mot imperialismen;
 • att främja de vänskapliga, kulturella och ekonomiska förbindelserna mellan Sverige och Kuba;
 • att i detta syfte sprida information om förhållandena på Kuba och skapa bästa möjliga kontakter mellan folken i respektive länder.

§ 2 Föreningens namn och säte. Medlemskap
Föreningens namn är Svensk-Kubanska Föreningen. Föreningen är partipolitiskt obunden. Den har sitt säte i Stockholm och omfattar medlemmar i hela landet. Den utgör en enda juridisk person. Lokalavdelningar och lokalgrupper bildas på orter där så är möjligt. Var och en, enskild person eller organisation, som omfattar och följer föreningens mål och stadgar och som erlägger fastställd medlemsavgift, kan vara medlem i Svensk-Kubanska Föreningen. Beslut om medlemskap fattas av föreningens styrelse. Medlemskap gäller från den dag medlemsavgift erlagts och under den tid fastställd medlemsavgift betalas. Fortlöpande information om föreningens verksamhet samt Tidskriften KUBA ingår i medlemskapet.

Medlem äger närvaro- och yttranderätt på samtliga medlemsmöten inom föreningen, oavsett ort. Om medlem bryter mot föreningens mål eller stadgar kan föreningsstyrelsen suspendera och årsmötet utesluta vederbörande.

§ 3 Föreningens årsmöte
Det nationella årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Ordinarie årsmöte hålls i mars månad varje år. Extra årsmöte hålls när ordinarie årsmöte, minst en fjärdedel av föreningens medlemmar, hälften av lokalavdelningarna eller föreningsstyrelsen så önskar. Kallelse till årsmöte ska utgå minst en månad i förväg och ska ske per post. Årsmöteshandlingarna ska vara årsmötesombuden tillhanda senast 14 dagar före årsmötet.

Till årsmötet har medlem, lokalavdelning eller lokalgrupp rätt att sända in motioner. Motion insänds till föreningsstyrelsen för yttrande i god tid innan årsmötet. För att kunna behandlas av ordinarie årsmöte måste motion vara föreningsstyrelsen tillhanda senast 18 februari.

För att motion ska kunna behandlas av extra årsmöte måste den vara föreningsstyrelsen tillhanda senast tre veckor innan det extra årsmötet.

Motion och föreningsstyrelsens yttrande sänds tillsammans med övriga årsmöteshandlingar ut till ombuden. På årsmötet har valda ombud närvaro-, yttrande-, förslags- och rösträtt. Styrelsemedlemmar har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt. Enskilda medlemmar har närvaro- och yttranderätt.

Lokalavdelning har rätt att utse två ombud samt ytterligare ett per 50-tal av avdelningens medlemmar.
Lokalgrupp har rätt att utse ett ombud. Högst ett ombud per 50-tal avdelningslösa medlemmar utses av föreningsstyrelsen i syfte att stödja organisering på nya orter.

Det nationella årsmötet har till uppgift:

 • att välja ordförande, sekreterare och justeringsmän för årsmötet;
 • att behandla och godkänna styrelsens verksamhetsberättelse, räkenskapsberättelse, revisionsberättelse och avgöra frågan om den avgående styrelsens ansvarsfrihet;
 • att behandla inkomna motioner;
 • att behandla och anta styrelsens förslag till verksamhetsplan för det kommande året;
 • att välja föreningsstyrelse och i mån av behov suppleanter till föreningsstyrelsen;
 • att välja två revisorer och lika många suppleanter till dessa;
 • att välja valberedning;
 • att fastställa föreningens medlemsavgifter.

Extra nationellt årsmöte behandlar bara de frågor som föranlett dess sammankallande.

§ 4 Föreningsstyrelsen
Föreningsstyrelsen är föreningens högsta beslutande organ mellan årsmötena. Den fungerar omedelbart efter det årsmöte på vilket den valts och fram till kommande årsmöte.

Föreningsstyrelsen har till uppgift:

 • att leda genomförandet av verksamhetsplanen som antagits av årsmötet och i övrigt att samordna och leda föreningens verksamhet;
 • att verkställa övriga av årsmötet fattade beslut;
 • att hålla fortlöpande kontakt med avdelningsstyrelserna.

Föreningsstyrelsen består av maximalt 15 ledamöter, varav hälften väljs växelvis varje år med tvåårsmandat. Styrelseledamot skall ansvara för någon region i landet eller annat viktigt kubaarbete. Föreningsstyrelsen utser inom sig erforderliga ansvariga bl.a. styrelseordförande, tillika föreningsordförande. Styrelsen har rätt att vid behov adjungera ytterligare medlemmar. Om en styrelseledamot har förhinder, har denne rätt att till ett styrelsemöte utse en suppleant som svarar för ledamotens ansvarsområde. Namnet ska meddelas till ordföranden så tidigt som möjligt innan styrelsemötet.

Föreningsstyrelsen är beslutsmässig när minst 2/3 av dess ledamöter är närvarande. Vid lika röstsiffror gäller ordförandens utslagsröst. Föreningsstyrelsen sammanträder minst fyra gånger per år.

Styrelsen får stöd av anställd(a)/frivilliga krafter på föreningens kansli. Förbundssekreteraren har det direkta ansvaret för arbetet på kansliet.

§ 5 Regionalt samarbete
Genom en decentraliserad organisation med lokalavdelningar på så många orter som möjligt når föreningen ut till flest människor. Genom ett regionalt samarbete mellan geografiskt närliggande lokalavdelningar, lokalgrupper och enskilda kubavänner samt med andra organisationer, stärks arbetet. Målet är att varje region ska ha en ansvarig i föreningsstyrelsen.

§ 6 Föreningens revisorer
Föreningens revisorer ska fortlöpande granska föreningens verksamhet. Föreningens räkenskaper ska ställas till revisorernas förfogande senast en månad före årsmötet, såvida ej annorlunda överenskommits mellan dem och föreningsstyrelsen. Revisionsberättelsen ska föreligga minst tre veckor innan årsmötet.

§ 7 Tidskriften KUBA
Svensk-Kubanska Föreningens utåtriktade organ benämns Tidskriften KUBA och ska med utgångspunkt från föreningens mål sprida kunskap om revolutionen på Kuba. Föreningsstyrelsen utser redaktion för tidskriften och utformar dess riktlinjer.

§ 8 Lokalgrupp
Lokalgrupp benämns Svensk-Kubanska Föreningens lokalgrupp i … (ort). Den bildas av medlemmar i föreningen på den ort där lokalavdelning ej finns.

Lokalgruppen har till uppgift att genom utåtriktad aktivitet m.m. lägga grunden för bildande av lokalavdelning. Upptagande av en ny lokalgrupp i Svensk-Kubanska Föreningen beslutas av föreningsstyrelsen eller det nationella årsmötet. Lokalgrupp ska stå i kontakt med föreningsstyrelsen och fortlöpande informera om sin verksamhet. Föreningsstyrelsen lämnar råd och ger stöd till verksamheten. Om lokalgrupp bryter mot föreningens stadgar har föreningsstyrelsen rätt att ingripa i gruppen.

§ 9 Lokalavdelning
Lokalavdelning benämns Svensk-Kubanska Föreningens lokalavdelning i … (ort). Beslut om lokalgrupps ombildande till lokalavdelning och dennas geografiska omfattning fattas av föreningsstyrelsen. Med stor självständighet svarar lokalavdelningen för den lokala verksamheten i sitt område men har att rapportera fortlöpande härom till föreningsstyrelsen och samråda med denna. Lokalavdelning är underställd föreningens årsmöte. Om lokalavdelning bryter mot föreningens stadgar har föreningsstyrelsen rätt att ingripa i avdelningen.

Skulder till föreningen redovisas kvartalsvis eller på anmodan av föreningsstyrelsen.

Om lokalavdelning bryter mot föreningens stadgar kan den upplösas. Beslut om upplösning fattas av föreningens årsmöte. Lokalavdelningens samtliga tillgångar överförs vid upplösning till föreningen.

§ 10 Lokalavdelningens årsmöte
Lokalavdelningens årsmöte hålls före den 15 februari.
Kallelse till lokalavdelningens årsmöte samt årsmöteshandlingar ska vara avdelningsmedlemmarna tillhanda senast 14 dagar före årsmötet.

Lokalavdelningens årsmöte har till uppgift:

 • att behandla och godkänna verksamhets- och revisionsberättelser, och på grundval härav utforma riktlinjerna för avdelningens kommande verksamhet;
 • att avgöra frågan om ansvarsfrihet för avgående styrelse;
 • att välja styrelseledamöter och ev. suppleanter, revisorer och valberedning;
 • att välja ombud till föreningens nationella årsmöte;
 • att behandla motioner till det nationella årsmötet.

Övriga möten i lokalavdelningen hålls på dag och tid som fastställs av dess styrelse. Det kan gälla öppna eller interna medlemsmöten, utåtriktade aktiviteter m.m.

§ 11 Lokalavdelningens styrelse
Lokalavdelningens styrelse leder avdelningens arbete från det årsmöte på vilket den valts till nästkommande årsmöte.

Lokalavdelningens styrelse består av minst tre ledamöter och utser inom sig ordförande, sekreterare och kassör, samt övriga ansvariga. Lokalavdelningens styrelse har rätt att vid behov adjungera ytterligare medlemmar.

§ 12 Lokalavdelningens revisorer
Lokalavdelningens årsmöte utser två avdelningsrevisorer och en revisorsuppleant. Revisorerna ska fortlöpande granska avdelningens verksamhet. Avdelningens räkenskaper ska ställas till revisorernas förfogande senast tre veckor före årsmötet. Revisionsberättelsen ska föreligga senast sju dagar före årsmötet.

§ 13 Ändring och tolkning av föreningens stadgar
Ändring av föreningens stadgar kan beslutas av föreningens årsmöte med 2/3 majoritet.

Ändring av § 1 Föreningens mål kräver dock motsvarande beslut av två på varandra följande ordinarie årsmöten.

Tolkning av föreningens stadgar åligger föreningsstyrelsen.

Förslag till ändring av stadgar ska ske skriftligt som motion eller förslag från styrelsen och tillsändas ombuden tillsammans med övriga årsmöteshandlingar.

§ 14 Upplösning av föreningen
Upplösning av Svensk-Kubanska Föreningen kräver beslut med 3/4 majoritet av två på varandra följande ordinarie årsmöten.