Resolution till stöd för De Fem antagen av nationell konferens organiserad av advokater i USA
   

 

 

 

  Resolution till stöd för De Fem antagen av nationell konferens organiserad av advokater i USA.


National Lawyers Guild

2007-11-05

Då National Lawyers Guild höll sin 70nde årliga konferens, den 31 oktober till den 4 november i Washington DC, antog denna sammanslutning uttalandet ”Resolution till stöd för en internationell undersökning av de missgrepp som begåtts av USA:s myndigheter vad gäller att åtgärda och komma till rätta med förvägrandet av rättvisa i fallet ´De Fem Kubanerna´, och till stöd för fortsatt upplysning kring fallet, och därmed sammanhängande aktiviteter."

EMEDAN: Sedan den kubanska revolutionens triumf, den 1 januari 1959, har Kuba och det kubanska folket fått utstå ständiga terroristiska angrepp, inkluderande sabotage och mord (fullföljda och planerade), vilket kostat mer 3000 kubaner livet och skadat tusentals andra;

EMEDAN: Kuba vid upprepade tillfällen har protesterat mot att planeringen, finansieringen och genomförandet av dessa attacker kunnat utgå från USA. Protesterna har varit privata likväl som offentliga, och kraven har riktats till USA:s regering. Kuba har funnit det nödvändigt, för att omintetgöra eller nedbringa attackerna, att sända sina egna agenter för att bevaka de pågående sammansvärjningarna;

EMEDAN: Dessa ansträngningar har till stor del, men inte fullständigt, varit framgångsrika, och bland annat resulterat i arresteringen i Panama av Luis Posada Carriles, innan denne fick tillfälle att genomföra ett massmord syftande till att döda Kubas president Fidel Castro. Men Posada och hans medhjälpare blev därefter benådade i Panama och välkomnade i USA, där de alla nu är fria. Detta trots en begäran från Venezuela om utlämning av Posada, så att han kan ställas till svars för ett tidigare genomfört massmord. USA:s myndigheter har inte tillmötesgått denna begäran, trots det sedan länge existerande utlämningsavtalet som finns mellan USA och Venezuela;

EMEDAN: USA:s myndigheter i september 1998 arresterade De Fem Kubanerna, som befann sig i Florida för att bevaka pågående sammansvärjningar mot Kuba och med uppgiften att förhindra eller nedbringa fortsatta attacker. De fem hölls i isoleringshäkte under 17 månader, och ställdes inför rätta och dömdes i Miami (trots de anklagades protester och framförda mening att en rättvis rättegång inte kunde hållas där), och de dömdes till långa fängelsestraff, från 15 år till mer än dubbel livstid;

EMEDAN: USA:s myndigheter gång på gång har kränkt de fem fångarnas rättigheter, liksom familjernas rätt till regelbundna besök; vad gäller det senare mest allvarligt i fallen Gerardo Hernández och hans maka Adriana Pérez, och René González och hans maka Olga Salanueva. Båda kvinnorna har vid sju tillfällen sökt visum, och vid varje tillfälle har USA:s myndigheter avslagit deras ansökningar. Att förvägra dessa familjer möjligheten att träffas är enligt Amnesty International, som sedan 2002 vid upprepade tillfällen rest frågan inför USA:s regering, ”onödigt bestraffande och stridande mot normerna för en human behandling av fångar och staters skyldighet att värna familjelivet”;

EMEDAN: FN:s arbetsgrupp för undersökning av godtyckliga fängslanden, ett organ inom FN:s Kommission för mänskliga rättigheter, den 27 maj 2005 offentliggjorde sin slutsats att frihetsberövandet som drabbat dessa fem kubaner strider mot Artikel 14 i den Internationella konventionen om civila och politiska rättigheter. Slutsatsen baserar sig på hur de hållits fängslade, de långa perioderna av isolering, begränsningen av försvarets tillgång till potentiellt bevismaterial och omständigheterna kring rättegången i Miami liksom lokaliseringen av den till denna stad; dessutom ”de hårda straffen som utdömdes”;

EMEDAN: En enig grupp av domare i appellationsdomstolen The 11th Circuit Court of Appeals i augusti 2005 förklarade att rättegången i Miami inte var rättvis och att domarna mot De Fem skulle upphävas. Beslutet baserade sig på konstaterandet av den ”formidabla storm” av intensiv fientlighet mot allt och alla med anknytning till Kubas regering som behäftar Miami, och vidare på konstaterandet av missgrepp från åklagarsidan, som syftade till att underblåsa de fientliga känslorna. Denna dom togs senare tillbaks av en panel bestående av appellationsdomstolens samtliga domare, genom ett beslut som förklarade att rättegångens lokalisering varit godtagbar. Den 20 augusti 2007 fördes övriga överklaganden tillbaks till gruppen bestående av tre domare;

EMEDAN: National Lawyers Guild har tidigare påpekat orättvisan i detta fall, bland annat genom en av organisationens styrelse antagen resolution som uppmanar till ”byggandet av en stark folklig rörelse genom upplysning och mediekampanjer, och som framför kravet på en ny och rättvis rättegång för De Fem Kubanerna”. Vidare genom en uppmaning, framförd i september 2007, till UN Commission on Human Rights att genomföra en undersökning av det förhållandet att USA:s regering ignorerat de resultat och slutsatser som redan framförts av FN:s arbetsgrupp för undersökning av godtyckliga fängslanden:

BESLUTAS DÄRFÖR: Att National Lawyers Guild’s 70nde årskonferens ånyo understryker sitt åtagande att kämpa för rättvisa i detta fall, och särskilt understryks följande:
A) att USA:s regering måste respektera den mening som för mer än två år sedan framfördes av FN:s legitima organ, antingen genom att frige de fem fångarna eller genom att ge dem en ny rättegång;
B) att FN och dess Commission on Human Rights undersöker och offentliggör omständigheterna kring förhållandet att USA:s regering hittilldags inte rättat sig efter den tidigare rekommendationen;
C) att vi ska verka för medier i USA seröst och tillräckligt uppmärksammar detta viktiga fall (och fallets implikationer vad gäller USA:s så kallade ”krig mot terrorismen”). Hitintills har medierna inte alls tillräckligt uppmärksammat fallet.
D) att USA:s myndigheter måste tillmötesgå ansökningarna om visa, så att familjemedlemmarna kan besöka de fem fångarna regelbundet; och
E) att vi uppmanar fredsorganisationer och organisationer för mänskliga rättigheter att ta sig an detta fall och på lämpliga sätt verka för rättvisans sak.

PDF-version


 

PDF-version

Denna plats utges av Svensk-Kubanska Föreningen.
Synpunkter? Kontakta webmaster.cubava@swipnet.se
Copyright © Svensk-Kubanska Förening. Uppdaterad: 2007-11-24