Brev till
George W. Bush
   

 

 

 

  


Kommittén Frige de fem kubanerna
- orättvist fängslade i USA

Eskilstuna, Sweden
October 6 2007

George W. Bush
President of the United States of America
The White House
16000 Pennsylvania Avenue NW
Washington, DC 20500
U.S.A.

Till USA:s president George W. Bush.


George W Bush: Lyssna!

”Jag vill bara säga det att terrorism måste bekämpas, så att inte många mödrar och fäder får uppleva samma smärta som den vi känner; så att inte så många barn blir lämnade föräldralösa, så att inte hem förstörs.”

Marta García ger uttryck för alla anständiga människors önskan. Den smärta hon plågas av har sin grund i att den 15 oktober 1994 mördades hennes son, fiskaren Arcilio Rodríguez García, av sju terrorister utsända från Miami för att upprätta en terroriststyrka i Escambraybergen på Kuba.

Den fiskande Arcilio var den förste terroristerna, utbildade och beväpnade i träningsläger i Florida, mötte då de landsteg på Kuba.

Marta Garcías smärta delas idag på Kuba av tusen och åter tusen.

Herr President:

Vi vet, och vi vet att ni vet, att Kuba sedan nu snart ett halvt århundrade varit utsatt för en aldrig upphörande terrorkampanj; döds- och förödelsebringande angrepp som planlagts i och utgått från det land där ni är president.

Vi vet, och vi vet att ni vet, att myndigheter i USA i stor omfattning genom åren utbildat, uppmuntrat och generöst understött exilkubanska högerextremister och terrorister.

Två av dessa terrorister är massmördarna Luis Posada Carriles och Orlando Bosch Ávila, vilka på grund av ingripanden av er far, er bror och er själv idag lever i frihet i Miami, Florida. Det skulle inte förvåna om de två blodbesudlade terroristerna just idag tillsammans i Miami firar sitt mångåriga samarbete.

För just idag, den 6 oktober, är årsdagen för en av de värsta terroristiska illgärningar som drabbat Amerika i modern tid: Sprängningen 1976 av ett civilt kubanskt passagerarplan, en DC-8 tillhörande Cubana de Aviación, Samtliga 73 ombordvarande dödades då planet brinnande störtade i havet efter att lämnat flygplatsen på Barbados.

Vi vet, och vi vet att ni vet, att Luis Posada Carriles, som sedan 1961 varit knuten till er underrättelse- och lönnmordstjänst CIA och som fått militär utbildning och löjtnants grad vid Fort Benning, Georgia, tillsammans med Orlando Bosch Ávila, låg bakom massmordet över Barbados den 6 oktober 1976.

Vid tidpunkten för den terroristiska flygplanssprängningen var er far CIA:s högsta chef, och vid tidpunkten för Posadas flykt ur det venezolanska fängelse där han spärrats in efter dådet hade han, er far, hunnit bli USA:s vicepresident. Posadas flykt möjliggjordes av Cuban American National Foundation (CANF), en mäktig högerextremistisk exilkubansk paraplyorganisation med säte i Miami. CANF hade tillskapats på initiativ av Ronald Reagans och er fars regering, med syftet att genom en formellt fristående inflytelserik och resursstark organisation skärpa den aggressiva politiken mot Kuba. I spetsen för CANF stod Jorge Mas Canosa, kurskamrat med Posada Carriles vid Fort Benning och med den gängse CIA-anknytningen. Mas Canosa och CANF mutade med några tiotusen dollar fängelseadministrationen i Venezuela. Rovdjuret gled ut ur buren, och hans tjänster togs genast i bruk av Ronald Reagans er fars regering.

Centralamerika blev nu fältet för Posadas kontrarevolutionära korståg. Tillsammans med en annan kamrat från tiden vid Fort Benning, CIA-mannen och Ernesto Che Guevaras mördare Felix Rodríguez Mendigutía, tilldelades Posada en ledande befattning den smutsiga krigföringen mot Nicaraguas regering och folk. Er fars regering och CIA gick olagligt bakom ryggen på USA:s kongress, i ivern att stödja kontrarevolutionens krafter. Som ni vet spelade er far en central roll i den olagliga aggressionen, tillsammans med en viss överstelöjtnant Oliver North och CIA:s boss William Casey. När USA-piloter tillfångatogs i Nicaragua och vidden av skumrasket uppdagades var skandalen ett faktum.

Vi vet att ni också vet vilka påtryckningar mot Venezuelas rättsväsende som resulterade i att också Posadas medbrottsling, Orlando Bosch, släpptes fri. CANF:s advokater bistods aktivt av er regerings representanter. Så kunde massmördaren återbördas till Miami. Staden som under terroristens fängelsetid hade instiftat en ”Orlando-Bosch-dag”!

Representanter för ert land justitiedepartement ville avvisa Bosch på grund av hans terrorism, och assisterande justitieministern Joe Whitley hänvisade, bland andra dåd, till sprängningen av det kubanska passagerarflygplanet. Då inträffade det oerhörda: USA:s president ingrep och beslutet blev att Bosch skänktes fristad och frihet. USA:s president var då er far. Hans ingripande i denna affär ägde rum efter det att en kandidat till USA:s kongress, den exilkubanska högerextremisten Ileana Ros-Lethenen, bedrivet en valkampanj dominerad av hennes krav på frihet åt Orlando Bosch. Ros-Lehtinens kampanjmanager var er bror. Och Ileana Ros-Lehtinen vann sin plats kongressen och er bror Jeb blev guvernör för det Florida som välkomnar terrorister och instiftat en märkesdag till en terrorists och massmördares ära.

I Miami härskade Cuban American National Foundation, den ekonomiska blockaden mot Kuba skärptes och terrorn i form av väpnade angrepp och attentat mot Kubas turistanläggningar stegrades. I trådarna drog Mas Canosa och hans mäktiga CANF. Något som inte saknade betydelse när ni själv år 2000 tack vare utgången av valtumultet och rösträkningsskandalen i Florida utsågs till USA:s president.

Vi vet att ni vet att Kuba försökte förmå FBI och USA:s regering att samarbeta i syfte att bekämpa terrorismen.

Vi vet också att ni, herr President, vet att Kuba hade sett sig tvingat – på grund av ert lands myndigheters underlåtelser inför, tolerans gentemot och understöd till terroristerna – att sända egna underrättelseagenter till Miami, i det begripliga syftet att utröna våldsverkarnas planer.

Vi vet, och ni också, att Kubas förslag till samarbete, framlagt inför en FBI-delegation på hög nivå vid ett möte i Havanna den 16 till den 18 juni 1998, innefattade överlämnandet till FBI av en mängd spaningsresultat, beslagtagen utrustning, sprängämnen, bandupptagningar av telefonsamtal, videofilmer och vittnesmål. Materialet påvisade med all önskvärd tydlighet att Luis Posada Carriles spelade rollen av pådrivare och organisatör i den intensiva och målmedvetna terrorkampanjen mot den kubanska turistnäringen. En roll som Posada själv skrytsamt framhöll i en intervjuer publicerade i New York Times några veckor senare. I intervjuerna framhöll Posada också sina goda relationer med CIA och FBI, liksom att Mas Canosa och CANF alltid varit generösa i fråga om finansieringen av hans terroristiska aktivitet.

Vi förmodar att ni med lättnad och välbehag minns att FBI i Florida, under ledning av högerextremisternas bundsförvant Héctor Pesquera, i stället för att angripa terrorismens organisatörer och finansiärer, natten till den 12 september 1998 lät gripa och kasta i Miamis federala häkte de kubanska underrättelseagenterna, vars uppgift bestått i att söka information om terroristernas förehavanden.

På falska anklagelser dömdes Antonio Guerrero, Fernando González, Gerardo Hernández, Ramón Labañino och René González av en federal domstol i Miami till sammantaget fyra livstidsstraff och 77 år därtill.

De fem kubanerna hade aldrig burit hand på någon enda person. De hade aldrig varit beväpnade. De hade aldrig skadat någons egendom. De beskrevs av åklagarna och i medier som ”spioner”. Men de fem hade aldrig vid något enda tillfälle till Kuba sänt någon enda säkerhetsklassad eller sekretessbelagd handling. De hade aldrig lagt beslag på någon sådan handling eller försökt komma över någon sådan. Anklagelsen kom därför att lyda ”konspiration i syfte att begå spioneri”, det vill säga att de planerat att någon gång i framtiden begå spioneri; en falsk anklagelse utan grund. De fem kubanerna utsattes i Miami för ett politiskt betingat justitiemord.

”En sorgens dag i den amerikanska rättvisans historia; rättegången mot de fem kubanerna.” Omdömet är formulerat av Wayne S. Smith, före detta chef för USA:s diplomatiska beskickning på Kuba. Smith avgick från sin post 1982 i protest mot USA:s regerings aktiva stöd till terrorismen i Centralamerika. I den regeringen var er far vicepresident och i högsta grad involverad i en politik som lemlästade, massakrerade och spred skräck och förtvivlan. I moraliskt hänseende låg en oändlig ocean mellan er far, vicepresidenten, och regeringstjänstemannen Wayne S. Smith.

Grymt har er regering behandlat fem män vars strävan var att skydda människor från illdåd begångna av era skyddslingar, moraliska monster som Posada och Bosch. I syfte att bryta ner dem har ni under perioder, på order från hög politisk nivå stängt in dem i isoleringsceller, och till Adriana Pérez och Olga Salanueva, makar till Gerardo Hernández respektive René González har ni konsekvent nekat visa, och därmed möjlighet att besöka sina män.

Vi vet att ni aldrig kommer att lyckas bryta ner de fem kubanerna. De vet att det de gjort inte varit fel, utan att det varit det enda riktiga, anständiga och hedervärda.

Er egen bottenlösa oanständighet befäste ni ånyo när er regering i samarbete med CANF 2004 såg till att Luis Posada Carriles ännu en gång likt en orm kunde slingra sig ut genom ett fängelses galler. Genom att muta Panamas avgående president Mireya Moscosa lyckades ni få Posada Carriles och hans tre kumpaner, mördarna och våldsverkarna Pedro Remón, Guillermo Novo och Gaspar Jiménez ”benådade på humanitära grunder”. De fyra terroristerna greps år 2000 då de var i färd med att spränga universitetsaulan i Panama i luften. Fidel Castro skulle där tala till studenterna, i samband med det Ibero-amerikanska toppmötet. Gripandet kunde ske tack vare den kubanska underrättelsens insats.

Den avgående presidenten Moscoso och terroristerna Remón, Novo och Jiménez begav sig omedelbart till Miami, som öppnade sin famn för så väl den korrupta före detta presidenten som för terroristerna. De senare hyllades av högerextremisterna som hjältar. På illegal väg och med bistånd av Miamis högerextremister tog sig också Posada hem till Miami, Efter att ha tillbringat en tid i förvar, anklagad för att tagit sig in i USA på ett sätt som stred mot reglerna, släpptes han på framkrystade formella grunder.

Vi vet att ni vet att Venezuela har rätten på sin sida när detta land nu begär att Luis Posada Carriles skall utlämnas, så att i Venezuela den avbrutna rättsliga processen vad gäller hans delaktighet i flygplanssprängningen 1976 kan fullföljas. Han är i Venezuela också anklagad för en lång rad illdåd, innefattande tortyr och mord, som han begick under sin tid på 70-talet som chef inom den Venezolanska säkerhetstjänsten. En tjänst som CIA tog initiativet till att placera honom på.

Men Luis Posada Carriles är ju er terrorist. Så ni säger att ni inte kan han utlämna honom till Venezuela. Ni motiverar det med att han där riskerar att utsättas för tortyr. För det första skymfar ni därmed Venezuela. För det andra måste vi utbrista: och det ska komma från er! Från Guantanamos ockupant! Från de hemliga tortyrfästningarnas arrendator! Från den som under årtionden utbildat latinamerikanska diktaturers torterare!

Nå, herr president, hyckleriet och den becksvarta cynismen är i sanning er gren. Och aldrig har ni i den grenen firat en sådan skamlös triumf som när ni inför världen med fast stämma deklarerade: ”Den som ger terrorister skydd är lika skyldig som terroristerna!” Ord utslungade av Luis Posada Carriles’ och Orlando Bosch’s beskyddare och kollaboratör.

Hotfullt slungade ni också mot världen orden: ”Den som inte är med oss är med terroristerna!”

Herr president, detta ska ni veta: Marta García, fiskaren Arcilios mor, och alla anständiga människor världen över är mot terrorism. Och just därför vänder de sig mot er! Inte mot USA:s folk utan mot er, mördarnas ryggdunkare och torterarnas beskyddare.

Vi vet att över hela världen, och förvisso också i USA, reser många och ständigt fler med kraft kraven:

Frige omedelbart de fem kubanska terroristbekämparna Antonio Guerrero, Fernando González, Gerardo Hernández, Ramón Labañino och René González!

Utlämna omedelbart massmördaren och terroristen Luis Posada Carriles till rättvisan i Venezuela!Tomas Widén
Coordinator
The Free-the-Five-Committee in Sweden

PDF-version

 

PDF-version

Denna plats utges av Svensk-Kubanska Föreningen.
Synpunkter? Kontakta webmaster.cubava@swipnet.se
Copyright © Svensk-Kubanska Förening. Uppdaterad: 2007-10-11