Kuba fördömer kraftfullt hotet om aktivering av Avdelning III i Helms-Burtonlagen

Uttalande från Kubas utrikesdepartement

Den 16 januari 2019 meddelade USAs utrikesdepartement att man beslutat att för bara 45 dagar avbryta tillämpningen av avdelning III i Helms-Burtonlagen för att ”göra en noggrann granskning av rätten att vidta åtgärder enligt avdelning III mot bakgrund av USAs nationella intressen och ansträngningar för att påskynda en övergång till demokrati på Kuba och inkludera faktorer som den kubanska regimens brutala förtryck av mänskliga rättigheter och grundläggande friheter och dess oförsvarliga stöd för de alltmer auktoritära och korrupta regimerna i Venezuela och Nicaragua”.

Presidenten Donald Trumps regering hotar att ta ett nytt steg för att på ett farligt sätt förstärka blockaden mot Kuba, i flagrant strid mot internationell rätt och som direkt skulle angripa tredje länders suveränitet och intressen.

Kuba fördömer detta hot å det mest energiska, beslutsamma och kategoriska. Vi ser det som en extremt arrogant och oansvarig fientlig handling, samtidigt som vi avvisar det respektlösa och smädande språket i State Departments offentliga budskap.

Helms-Burtonlagen trädde i kraft 1996. Den var avsedd att kodifiera och stärka politiken för ekonomisk, kommersiell och finansiell blockad som infördes officiellt 1962 i syfte att undergräva och störta Kubas regering och införa en regim i USA-regeringens smak.

Lagen består av fyra avdelningar och tillämpas sedan den utfärdades. Den kännetecknas av sin extrema extraterritoriella räckvidd, eftersom den strider mot reglerna och principerna i internationell rätt, reglerna för internationell handel och ekonomiska förbindelser och inkräktar på andra staters suveränitet, främst genom att dess bestämmelser tillämpas mot företag och personer i tredje land.

Den har nästan enhälligt avvisats av det internationella samfundet i FN, i specialiserade internationella och i regionala organisationer, som Gemenskapen av Latinamerikas och Karibiens stater (CELAC) och Afrikanska Unionen. Ett flertal länder har nationella lagar för att hantera de extraterritoriella effekterna av denna lag.

Bland de centrala målen i Helms-Burtonlagen har varit att försvåra Kubas ekonomiska, kommersiella och finansiella förbindelser med tredje land och påverka dess förmåga att locka direktinvesteringar av utländskt kapital för landets utveckling. Avdelningarna III och IV är uttryckligen avsedda för detta ändamål.

Avdelning III ger USA-medborgare tillstånd att inför domstol i USA stämma varje utlänning som ”handlar” med amerikansk egendom ​som nationaliserades i Kuba på 1960-talet, vilket USAs Högsta domstol legitimerat. Nationaliseringarna utfördes av den kubanska regeringen i full överensstämmelse med landets lagstiftning och internationell rätt.

Bland de mest signifikanta absurditeterna utsträcker denna avdelning detta tillstånd till ägare som vid nationaliseringen inte var medborgare i USA och vars förmodade egendomar ingen har intygat.

Enligt bestämmelserna i Helms-Burton har alla USAs presidenter sedan 1996, inklusive Trump 2017 och 2018, använt sig av sin makt för att avbryta tillämpningen av avdelning III var sjätte månad, då man erkänner att den på det grövsta och mest oacceptabla sätt går emot internationell rätt och andra staters suveränitet. Även för att man förstått att dess tillämpning skulle medföra oöverstigliga hinder för varje eventuell möjlighet att lösa fordringar och kompensation till legitima amerikanska ägare.

Folkdomstolen i Provinsen Havanna å sin sida stämde den 2 november 1999 USAs regering för skador som åsamkats människor och dömde den att gottgöra och kompensera det kubanska folket med 181,1 miljarder US-dollar, och den 5 maj 2000 även för ekonomiska skador till Kuba med 121 miljarder dollar.

Utrikesdepartementet har upprepat Kubas villighet att finna en lösning på dessa fordringar och ömsesidiga ersättningar.

Det beslut som USA-regeringen hotar att fatta, i strid med bestämmelserna i internationell rätt och praxis för internationella relationer, skulle innebära att utländska personer och företag med laglig affärsverksamhet på Kuba skulle riskera att ställas inför ogrundade och illegitima krav i domstolar i USA. Vissa Florida-domstolars politiskt motiverade och korrumperade beteende, som ofta används som ett vapen mot Kuba, är välkänt.

För vårt folk betyder det att än en gång på ett beslutsamt, medvetet och kraftfullt sätt möta USA-imperialismens försök att tvinga den kubanska nationen till underkastelse.

Om avdelning III tillämpas som lagen lyder och State Department hotar med, kommer alla kubaner och alla samhällen i landet få se stämningar inför domstol i USA i vilka man hävdar äganderätten till bostäder de bor i, arbetsplatser där de arbetar, skolor där deras barn går, polikliniker där de får läkarvård, mark där deras stadsdelar är byggda; och de kommer att kunna konstatera att avsikten är att olagligen tillskanska sig Kubas rikedomar – infrastruktur, jordbruksmark, industrier, gruvor, energipotential och den grund som vetenskap och teknik utvecklas i och tjänster till befolkningen.

Vi bör alla komma ihåg det absurda innehållet i Bush-planen, som i detalj beskriver hur kubanska familjer och landet skulle berövas praktiskt taget allt.

I mer än tjugo år har Helms-Burtonlagen styrt USAs anti-kubanska sektors interventionistiska insatser för att angripa den kubanska nationen och underminera dess suveränitet. Genom tillämpningen har hundratals miljoner dollar godkänts för att undergräva ordningen på Kuba och otaliga åtgärder har vidtagits för att försöka provocera fram ett regimskifte. Den ekonomiska effekten har medfört en hög kostnad för landets utvecklingsinsatser och för befolkningens välfärd, med en humanitär inverkan som inte är större än den är, tack vare det rättvisa sociala system som råder på Kuba.

Försöket att fullt ut tillämpa avdelning III görs tvärtemot kriterier uttalade av relevanta myndigheter i USA. Det är ett resultat av den makt och det inflytande som människor, vars politiska karriär präglats av ett maktlöst Kuba-hat baserat på lögner och utpressning, har uppnått i regeringen.

Majoriteten av den allmänna opinionen i USA motsätter sig konsekvent den ekonomiska blockaden, enligt de mest kvalificerade undersökningarna.

Historien visar med all önskvärd tydlighet att politiken med ekonomisk blockad och bilaterala problem mellan Kuba och USA inte har sitt ursprung i de rättfärdiga nationaliseringar som lagenligt och rättfärdigt genomförts av den revolutionära regeringen. De militära, ekonomiska och terroristiska aggressionerna mot Kuba från USAs regering började innan nationaliseringen av amerikansk egendom ägde rum.

Det är välkänt att alla nationaliseringar av utländsk egendom, däribland USAs, innehöll en kompensationsförpliktelse, som USAs regering vägrade att ens diskutera, medan den accepterades av regeringarna i andra länder, vilka alla erhöll kompensation.

Kubas Utrikesdepartement upprepar principerna i Lagen om Bekräftelse av Kubas värdighet och suveränitet (Lag nr 80), och betonar att Helms-Burtonlagen är olaglig, ogenomförbar, och utan rättsligt värde eller verkan. Följaktligen ser departementet varje krav med hänvisning till den från en fysisk eller juridisk person, oavsett medborgarskap eller nationalitet, som ogiltig.

Kubas regering förbehåller sig rätten att reagera opportunt på denna nya aggression.

Havanna, 16 januari 2019

 

Cuba rechaza enérgicamente la amenaza de activación del Título III de la Ley Helms-Burton

Secretary’s Determination of 45-Day Suspension Under Title III of LIBERTAD Act