This page was exported from Svensk-Kubanska Föreningen [ https://svensk-kubanska.se ]
Export date: Sat May 25 18:29:41 2024 / +0000 GMT

Kuba inför kommande kommunalval
Kubas folkmakt på gräsrotsnivå

I Kuba är det personval till såväl Nationalförsamlingen dvs. parlamentet, som till de 169 kommunförsamlingarna. Kubas Kommunistiska Parti får inte delta i valen. Nomineringarna inför kommunvalet sker på öppna möten i en grannskapsenhet. Högst åtta sådana enheter bildar en valkrets. När alla grannskapsenheter har nominerat var sin kandidat läggs dessa samman för valkretsen på en valsedel och på valdagen sätter väljarna kryss på den kandidat som de vill ska representera dem i kommunförsamlingen

Av Kubas befolkning på 11,4 miljoner är ca 9 miljoner röstberättigade. Rösträtt har man från 16 års ålder. Om ingen av valkretsens kandidater får mer än 50 procent av rösterna blir det en andra valomgång mellan de två som fick mest röster.

Med anledning av det nu pågående arbetet med nomineringen av kandidater till Folkmaktens kommunalförsamlingar berättar en artikel i den kubanska nättidningen ”Cubahora” hur det hela fungerar:

Inför nomineringarna i november 2022 finns det 12 427 valkretsar av vilka 27 finns i Kubas militära försvar.

I arbetet med valen deltar fler än 200 000 personer som valfunktionärer, 83 000 i valkretsarna och 120 000 vid de olika rösträttslokalerna. Fram till 12 november genomförs nomineringar av kandidater till Folkmaktens kommunförsamlingar. Den första valomgången ska genomföras 27 november.

Vilka uppgifter har Kubas 169 kommunförsamlingar?

Kommunförsamlingarna är statsmaktens högsta organ på lokal nivå.

De verkar för att landets Grundlag, lagar och allmänna bestämmelser efterföljs.

De fattar beslut och utfärdar direktiv och bestämmelser i frågor av kommunalt intresse och kontrollerar deras genomförande.

I samråd med överordnade instanser fattar de beslut om och följer upp kommunens ekonomiska plan, budget och plan för kommunens allsidiga utveckling. Det gäller såväl den kommunala servicen, vägar och annan infrastruktur, som kommunernas ökande decentraliserade ansvar för produktion av varor, livsmedel m.m.

De organiserar och kontrollerar genomförandet av de beslut som tagits av ministerrådet eller provinsregeringen. De ansvarar för att arbetsuppgifter som myndigheter för ekonomi, produktion, tjänster, hälsa och sociala frågor antagit genomförs.

Vilka uppgifter har ledamöterna i Folkmaktens kommunförsamlingar? 

Att upprätthålla en permanent kontakt med sina väljare och främja samhälligt deltagande i lösningen av deras problem.

Hålla kommunförsamlingen och den lokala administrationen informerade om väljarnas synpunkter, behov och svårigheter.

Informera väljarna om den politik som kommunförsamlingen genomför och vilka åtgärder som vidtagits med anledning av väljarnas synpunkter på hur deras behov ska lösas.

Att regelbundet redogöra för sin verksamhet inför sina väljare.

Vilken lag reglerar lokalvalen? 

Lag 127, ”Vallagen”, är den lag som reglerar nomineringar och val av ledamöter till Folkmaktens kommunförsamlingar, sammansättningen på dessa, val av församlingarnas ordföranden och viceordföranden, liksom allt som berör valen i landet.

Med vilka tidsintervall genomförs kommunalval?

Valen sker vart femte år och mandatperioden är alltså fem år. Ledamöterna i kommunförsamlingarna, liksom provinsernas guvernörer och vice guvernörer väljs på fem år. Valen till Nationalförsamlingen sker också med fem års intervall, men några månader efter kommunvalen.

Hur nomineras kandidaterna till Folkmaktens kommunförsamling?

Kandidaterna nomineras fritt av väljarna på de möten som hålls i de bostadsområden där de bor. De närvarande på mötena kan föreslå kandidater och kan argumentera för eller mot andra. Men till slut kan varje deltagare på mötet rösta för enbart en av de föreslagna kandidaterna.

Hur väljs ledamöterna?

Ledamöterna i Folkmaktens kommunförsamlingar väljs i varje valkrets genom direkta och hemliga val.

Vad händer efter valet?

Inom 21 dagar efter valet, på ett datum som nationella valmyndigheten fastställt, samlas de valda ledamöterna för att konstituera kommunförsamlingen för en ny mandatperiod.

Hur utses kommunförsamlingens ordförande? 

När konstituering sker väljer kommunförsamlingen inom sig ordförande och viceordförande, samt utser sekreterare.

Hur garanterar kommunförsamlingen medborgarnas rättigheter att ge förslag och delta i arbetet?

Kommunförsamlingen har möjligheter att kalla till folkomröstning i viktiga frågor av lokalt intresse inom ramen för sitt mandat, garantera att förslag, klagomål och krav från befolkningen hanteras korrekt och hålla väljarna informerade om fattade beslut av allmänt intresse, samt svara på frågor och ge ytterligare information när så efterfrågas.

Kan ledamöter avsättas under mandatperioden? 

Ledamöterna kan fråntas sina uppgifter när som helst på grunder som fastslås i lagen.

Laydis Soler Milanés, Cuba Ahora 27 oktober 2022

Delegados de las Asambleas Municipales del Poder Popular, su deber con el pueblo

HÄV BLOCKADEN MOT KUBA!

Bli en del av solidaritetsrörelsen!

Bli medlem i Svensk-Kubanska!

Eller skicka ett bidrag till Stödfonden

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap (150 för pensionärer, arbetslösa och studerande)

Swish 123 589 0975 eller Pg 40 54 11 – 0

Bidrag till insamlingen ”Mediciner till Kuba”

PG 23 57 15 – 0 ELLER Swish 123 182 37 72

 

 

 

 


Post date: 2022-11-17 10:57:29
Post date GMT: 2022-11-17 09:57:29
Post modified date: 2022-11-17 10:57:29
Post modified date GMT: 2022-11-17 09:57:29

Powered by [ Universal Post Manager ] plugin. MS Word saving format developed by gVectors Team www.gVectors.com