China-Cuba Bio Center, Yongzhou

China-Cuba Bio Center, Yongzhou

Foto: @EmbacubaChina

https://www.cubabusinessreport.com/china-cuba-biotech-center-opens-in-yongzhou/