Kuba: Stamcellsterapi för covid-19-konvalescenter

Stamcellsterapi minskade lungskadorna med mer än 50 procent på covid-19-konvalescenter

Autolog stamcellsterapi* är effektiv och minskar lungskadorna efter covid-19 med mer än 50 procent hos de allra flesta patienter sex månader efter behandlingen, samtidigt som den minskar inflammatoriska biomarkörer och förbättrar konvalescentens andning.

En klinisk fas I-studie, baserad på behandling av lungskada med autologa stamceller (från patientens eget blod) hos patienter med lungskada till följd av covid-19, visade att denna behandling är säker och effektiv.

På den senaste kongressen Hematologi 2023 förklarade dr Consuelo Macías Abraham, specialist i immunologi och chef för Nationella Immunologigruppen, att man som ett resultat av den studie som inleddes 2020 drog slutsatsen att autolog stamcellsterapi är säker, eftersom det inte förekom några biverkningar hos de patienter som erhöll den.

Däremot är steroidbehandling (som tillämpades i en av kontrollgrupperna i studien) mindre effektiv och är inte säker, då den orsakar måttliga till allvarliga biverkningar med komplikationer i patientens kliniska tillstånd, sade hon.

Samtidigt sade hon att autolog stamcellsterapi är effektiv, eftersom den sex månader efter appliceringen minskade lungskador från post-covid-19 med mer än 50 procent hos de allra flesta patienter, samtidigt som den minskade inflammatoriska biomarkörer och förbättrade konvalescentens andning.

Dr Macías, ordförande för det Vetenskapliga rådet vid Institutet för Hematologi och Immunologi (IHI), det centrum som genomförde studien, förklarade att denna icke-randomiserade kontrollerade kliniska fas I-studie syftade till att undersöka den terapeutiska effekten och säkerheten av autolog stamcellsbehandling på patienter med lungskador som återhämtat sig från covid-19.

För att göra detta, tillade hon, baserade man sig specifikt på att lära känna och beskriva säkerhetsprofilen för stamcellsterapi hos konvalescenter med lungskador, orsakade av cell- och vävnadsskador som komplikationer av virusinfektion, i kombination med effekterna av mekanisk ventilation [respirator] samt att utvärdera den kliniska effektiviteten av behandlingen i en liten grupp patienter.

Dr Macías förklarade att den produkt som utvärderades i studien var autologa stamceller från benmärg, mobiliserade till det perifera blodomloppet genom stimulering med läkemedlet ior® Leukocim, som administreras intravenöst.

Hon förklarade också att det kriterium för respons eller förbättring som användes som referens vid behandlingen var utvärderingen av andningsfunktionen och bilder av interstitiella lesioner [interstitium är det lilla utrymme som bildas mellan cellerna] eller lungfibros med högupplöst datortomografi (CAT).

Som andra resultat från studien framhöll dr Macías säkerheten och effektiviteten hos produkten ior® Leukocim vid mobilisering av stamceller till det perifera blodet; och introduktionen av ett nytt automatiserat kvantitativt program för utvärdering av lunglesioner med CT på Kuba.

Immunologispecialisten framhöll också det faktum att det var en multicenterstudie med enastående deltagande av specialister och institutioner som bland andra Centrum för Molekulär Immunologi, Kubas Neurovetenskapliga Centrum, Nationella Onkologiska och Radiologiska Institutet och sjukhuset Comandante Manuel Fajardo.

Liz Caridad Conde Sánchez, Granma 230602 / cv

* Patienten både givare och mottagare av stamcellerna, det vill säga man använder patientens egna stamceller.

Tratamiento con células madre en convalecientes de la COVID-19 redujo lesiones pulmonares en más del 50 %