Kuba stärker samarbetet med FN:s World Food Program

Mjölk. Foto: Creative Commons

Kuba stärker samarbetet med FN:s World Food Program

Kuba dignar under blockaden och av USAs inkluderande av landet på stormaktens påhittade lista över länder som sägs stödja terrorism. Men Kuba är också ett socialistiskt land där rätten till mat är prioriterat. Medan du i fattiga länder ofta lämnas åt ditt öde under kapitalismen, arbetar de kubanska myndigheterna för att alla medborgare ska ha tillgång till mat, vatten, bostad. Så garanteras alla barn mellan noll och sex år en liter mjölk om dagen. Utestängningen av Kuba från finansiella transaktioner, sanktioner och blockad gör detta till en enorm utmaning. Kuba har därför nu vänt sig till FN och World Food Prgram WFP för att få bistånd med mjölkleveranserna.

Bäst hade förstås varit att stryka Kuba från USAs ökända lista och avskaffa blockaden. Men det alternativet verkar inte finnas på dagordningen för Imperiet som vidmakthållit blockaden i tre generationer (62 år) och terrorstämplingen sedan Trump.

Svensk-Kubanska har fått förfrågningar om en kampanj till stöd för mjölkleveranser till Kuba. Tills vidare uppmanar vi till fortsatt kamp mot blockad och terrorstämpling, samt bidrag till Medicininsamlingen i vilken alla medel oavkortat går till MediCuba Schweiz, som samarbetar nära med de kubanska hälosvårdsmyndigheterna. Tack för ditt bidrag på pg 235715-0, Swish 123 182 3772.

Kuba har haft en långvarig relation med Världslivsmedelsprogrammet (WFP), från vilket Kuba har fått stöd och hjälp vid naturkatastrofer och andra nödsituationer.

Denna relation inleddes 1963, med en nödoperation som gav stöd till de människor som drabbats hårdast av orkanen Flora. WFP är ett av Förenta nationernas (FN) organ för livsmedelsbistånd, som stöder mer än 120 länder och territorier. Som en del av detta partnerskap undertecknades ett grundavtal mellan vår regering och WFP 1993 och det är fortfarande i kraft.  I juli 2021 godkände WFP:s styrelse den strategiska landsplanen för Kuba fram till 2024, det ramverk inom vilket de bilaterala förbindelserna för närvarande utvecklas.

Det är värt att notera att programmets stöd till Kuba har omfattat genomförandet av projekt inom jordbruks- och livsmedelsproduktionssektorerna, donation av insatsvaror för att stödja regeringens insatser för att hantera meteorologiska fenomen och distribution av livsmedel till utsatta befolkningsgrupper.

Tidigare har Kuba också bidragit till WFP:s verksamhet genom donationer av vissa insatsvaror, som programmet har fördelat till de länder där det är verksamt. Ett exempel på detta är den årliga donationen av 2.500 ton socker sedan 1996, som har hjälpt olika länder i världen som Dominikanska republiken, Jamaica, Honduras, Haiti, Etiopien och Angola, bland andra. Det totala värdet av Kubas bidrag till Världslivsmedelsprogrammet som sockerdonator uppgick till mer än 8 miljoner dollar fram till 2009.

I ett komplext ekonomiskt sammanhang till följd av de kombinerade effekterna av covid-19-pandemin, effekterna av naturkatastrofer, och främst intensifieringen av Förenta staternas blockad, står landet inför stora utmaningar när det gäller att få tillgång till internationella marknader och finansiella källor, vilket drastiskt har förvärrats av det orättvisa och godtyckliga införandet av Kuba på förteckningen över stater som sponsrar terrorism.

Med tanke på detta scenario, och samtidigt regeringens starka engagemang för nationell livsmedelssäkerhet och det utmärkta läget i förbindelserna med programmet, begärde Kuba WFP-bistånd för inköp av mjölkpulver för att garantera leverans till kubanska barn, vilket ingår i praxis i de bilaterala förbindelserna, långvarigt samarbete och de åtgärder som anges i den strategiska landsplanen för Kuba fram till 2024.

Som ett resultat av detta anländer ett fartyg från Brasilien under de kommande dagarna, med 375 ton mjölkpulver, vilket garanterar distributionen till barn mellan noll och sex års ålder.

Dessutom har 500 ton mjölk kontrakterats med USA, enligt de undantag som fastställts av den regeringen för att sälja vissa produkter till ön, för omedelbar betalning i kontanter; samt 245 ton från Kanada, 500 ton från Brasilien och 600 ton från andra leverantörer.

Den grundläggande baslivsmedelskorgen för den kubanska befolkningen omfattar leverans av mjölkpulver till barn, till subventionerade priser, från födseln till 6 års ålder. Detta har garanterats oavbrutet oavsett situation.

För Kuba är befolkningens livsmedels- och nutritionssäkerhet en statlig prioritering, som bekräftas i lagar och andra vägledande dokument som lagen om livsmedels- och nutritionssuveränitet och -säkerhet (LSSAN) eller den nationella ekonomiska och sociala utvecklingsplanen för Kuba fram till 2030.

Betydande utmaningar kvarstår dock när det gäller livsmedelssäkerhet och nutrition, eftersom Kuba är ett land mot vilket ensidiga tvångsåtgärder har införts som hindrar ekonomisk, kommersiell och finansiell utveckling, med en negativ inverkan på den sociala utvecklingen.

Som ett resultat av de offentliga program och den politik som skapats av den kubanska regeringen har sociala förbättringar noterats, t.ex:

Den förväntade livslängden vid födseln är 78 år (80 år för kvinnor och 76 år för män).

Av de 189 länder och territorier som bedömdes 2019 rankades Kuba på 72:a plats i indexet för mänsklig utveckling och på 65:e plats i indexet för ojämlikhet mellan könen.

I Kuba baseras mödra- och barnhälsovården på statens prioritering, genomförandet av det nationella programmet för mödra- och barnhälsovård och en garanti för rättvis tillgång till hälsovårdstjänster.

I Kuba, ett utvecklingsland, rapporteras den låga födelsevikten vara under 7 %, vilket är lägre än i industriländerna. År 2021 var andelen barn med låg födelsevikt 6,6 %, men det är fortfarande ett aktuellt hälsoproblem. Bland de mest relevanta resultaten finns en femårsöverlevnad på 99,4 %, fler än 10 prenatala kontroller per förlossning, 5,3 % låg födelsevikt, 99,9 % institutionella förlossningar och att vara det första landet som validerat eliminering av vertikal överföring av hiv och medfödd syfilis.

De största utmaningarna är att öka andelen enbart amning, minska järnbristanemi hos barn och gravida kvinnor och övervikt hos barn, förebygga olyckor och minska mödradödligheten, fruktsamheten bland ungdomar och antalet frivilliga aborter.

Bland de lärdomar som dragits kan nämnas att staten prioriterar hälsa, att mödra- och barnavård hanteras enligt program, att det finns en garanti för allmän täckning, att information för beslutsfattande samlas in systematiskt, att sektorer integreras och att samhället deltar i hälsoarbetet. Att bibehålla och förbättra de uppnådda resultaten kommer att bidra till uppfyllandet av Agenda 2030 för hållbar utveckling.

Rätten till mat är en inneboende mänsklig rättighet för alla. I vårt land har barn, sedan revolutionens triumf 1959, varit i fokus för många socialpolitiska åtgärder som syftar till att förbättra situationen för denna åldersgrupp, särskilt på landsbygden. De viktigaste åtgärderna har varit inriktade på att bevara barnens hälsa och välbefinnande genom förhållandet mellan variabler som hälsa, utbildning, sport och rekreation, handel, bland andra.

Att garantera att hela befolkningen får tillräckligt med mat är en angelägenhet för staten. På Kuba ges stöd till mödrar för exklusiv amning genom att bevilja 390 dagars mammaledighet. Ersättningen för de första sex månaderna av föräldraledigheten är 80 procent av den genomsnittliga månadslönen för föregående år, och för de följande sex månaderna är den 50 procent av den genomsnittliga månadslönen.

Kuba har undertecknat internationella avtal som slår fast alla människors rätt till hälsosam mat.

Under den period som omfattas av covid-19-pandemin (2020-2022), en tid av extrema globala geopolitiska svårigheter, ökade Förenta staternas regering sin fientlighet mot Kuba, förhindrade tillgång till bränsle- och gasmarknaden och förde orättvist upp Kuba på listan över länder som stöder terrorism, vilket förhindrar normal tillgång till internationella resurser och globala bankförbindelser. Begränsad tillgång till varierad, hälsosam mat av god kvalitet är en utmaning.

Kuba är en liten östat under utveckling som påverkas av extrema hydro-meteorologiska händelser och klimatförändringar som negativt påverkar livsmedelssystemen; det skapar ett stort beroende av livsmedelsimport och global handel.

Landet är beroende av inkomster i konvertibel valuta från sin export, som har minskat avsevärt på grund av effekterna av covid-19 och USA:s ensidiga tvångsåtgärder mot Kuba.

Landet får stöd från FN:s utvecklingssystem. Landet har samarbetsprogram med UNCEF, UNFPA, UNDP, FAO, WHO-PAHO, FAO, IFAD och WFP.

Kuba är tacksamt för WFP:s stöd i frågor av hög prioritet för landet, såsom genomförandet på nationell och lokal nivå av lagen om livsmedelssuveränitet och livsmedels- och nutritionssäkerhet, samt på området för näringsutbildning, vilket också har erkänts offentligt.

Det ratificerar också viljan att fortsätta att utvidga samarbetet med programmet och främja det klimat av förståelse och ömsesidig respekt som har rått i de bilaterala förbindelserna under årens lopp.

Cubadebate 240304 (ZT)

Ante el recrudecimiento del bloqueo, Cuba amplía su cooperación con el PMA

HÄV BLOCKADEN MOT KUBA!

Bli en del av solidaritetsrörelsen!

Bli medlem i Svensk-Kubanska!

Eller skicka ett bidrag till Stödfonden!

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap (150 för pensionärer, arbetslösa och studerande)

Swish 123 589 0975 eller Pg 40 54 11 – 0

Bidrag till insamlingen ”Mediciner till Kuba”

PG 23 57 15 – 0 ELLER Swish 123 182 37 72