Kuba tar hem sina läkare från Brasilien efter hot från landets president

20 000 kubanska läkare, ca 80 % av samtliga i programmet "Fler Läkare", Har genomfört 113 359 000 konsultationer i 3 600 kommuner. 700 av dessa har aldrig tidigare haft tillgång till läkare.

Kubas Hälsovårdsministerium, som stått fast vid humanistiska och solidariska principer under de 55 år som Kuba erbjudit medicinskt samarbete, har sedan augusti 2013 deltagit i programmet ”Fler läkare till Brasilien”. Initiativet togs av dåvarande presidenten Dilma Rousseff, med det ädla målet att garantera hälsovård till så stor del som möjligt av Brasiliens invånare i enlighet med WHO:s principer om hälsovård till alla.

Det brasilianska programmet räknade med inhemska och utländska läkare för att arbeta i fattiga- och utanförskapsområden i landet.

Det kubanska deltagandet i programmet genomförs via Panamerikanska Organisationen för Hälsa, OPS, Organización Panamericana de la Salud. Det har utmärkt sig för att vara på platser som inte dragit till sig varken brasilianska eller läkare från andra nationer.

Under dessa fem år har ca 20 000 kubanska medarbetare genomfört 113 359 000 konsultationer i fler än 3 600 kommuner. De kubanska hälsovårdsarbetarna utgör 80 procent av samtliga läkare som deltar i programmet. Över 700 kommuner har för första gången någonsin fått tillgång till en läkare.

De kubanska läkarnas arbete på platser med extrem fattigdom, slumområdena i Rio de Janeiro, Sao Paulo, Salvador de Bahia, i de 34 speciella distrikten för ursprungsbefolkningen i Amazonas; kubanernas insatser har fått översvallande beröm från landets regering, i provinserna och kommunerna. Enligt en enkät från Brasiliens Hälsovårdsministerium var 95 procent positiva till insatserna.

I september 2016 informerade Kubas Hälsovårdsministerium, i ett officiellt uttalande, om att det var dags att förhandla om en förlängning av avtalet. Detta var under turbulensen i samband med den juridiska statskuppen mot president Dilma Rousseff. Kuba förklarade sig vara beredd att ”fortsätta att delta i avtal med OPS för tillämpning i programmet Fler Läkare så länge de garantier som de lokala myndigheterna utfärdat fortfarande gäller.” Detta har respekterats fram tills nu.

Brasiliens nyvalde president, Jair Bolsonaro, har uttalat sig föraktfullt och hotfullt mot närvaron av våra läkare. Han har upprepade gånger också deklarerat att han tänker ändra på villkoren i de ingångna avtalen, utan att respektera OPS och avtalet med Kuba. Han ifrågasätter våra läkares kompetens och villkorar deras fortsatta närvaro i programmet med att de ska ingå individuella avtal.

De förändringar som aviserats ställer villkor som inte är acceptabla och uppfyller inte de garantier som finns i avtalet, som åter bekräftades 2016 med erkännande av villkoren i omförhandlingen mellan OPS och Brasiliens Hälsovårdsministerium och samarbetsavtalet mellan OPS och Kubas Hälsovårdsministerium. De nya oacceptabla villkoren gör det omöjligt att upprätthålla närvaron av prfessionella kubaner i programmet.

Med tanke på denna beklagliga realitet har Kubas Hälsovårdsministerium tagit beslutet att inte fortsätta att delta i programmet Fler Läkare och har meddelat OPS och de brasilianska politiker som skapade och försvarade detta initiativ.

Det är inte acceptabelt att ifrågasätta professionaliteten och hängivenheten hos de kubanska solidaritetsarbetarna, som med stöd av sina familjer, för närvarande tjänstgör i 67 länder. Under 55 år har 600 000 internationella uppdrag i 164 länder genomförts. I dessa uppdrag har fler än 400 000 hälsovårdsarbetare deltagit, i många fall mer än en gång. Särskilt har de utmärkt sig i kampen mot ébola i Afrika, mot blindhet i Latinamerika och Karibien, mot kolera i Haiti och deltagandet av 26 brigader av specialistläkare vid katastrofer och epidemier ”Henry Reeve”, i Pakistan, Indonesien, Ecuador, Peru, Chile, Venezuela och andra länder.

Till helt övervägande del har kostnaderna för dessa uppdrag burits av Kuba. Likaså har Kuba gratis utbildat 35 613 hälsovårdsarbetare från 138 länder, som ett uttryck för vår solidaritet och internationalism.

Internationalisterna har under sin tjänstgöring i utlandet haft kvar sin arbetsplats och sin fulla lön i Kuba, med alla de garantier och rättigheter som övriga anställda inom landets hälsovårdssystem.

Erfarenheterna från programmet Fler Läkare och det kubanska deltagandet visar att man kan strukturera program för Syd-Syd-samarbete, under överinseende av OPS för att främja målen i vår del av världen. FN:s program för utveckling och och hälsovård betecknar det som det viktigaste exemplet på bra tillämpning av ett triangulärt samarbete och införande av Agenda 2030 med sina mål för hållbar utveckling.

Folken i Vårt Amerika och i resten av världen vet att de alltid kan räkna med den humanistiska och solidariska ådran hos våra professionella.

Det brasilianska folket, som av programmet Fler Läkare åstadkom en social framgång, som från första ögonblicket litade på de kubanska läkarna, som uppskattade deras höga moral; som tackar för respekten, känsligheten och professionaliteten med vilka de behandlades, de kommer att förstå vem som bär ansvaret för att våra läkare inte kan fortsätta att ge sitt solidariska bistånd i detta land.

Cubadebate 181114

http://www.cubadebate.cu/noticias/2018/11/14/declaracion-del-minsap-cuba-no-continuara-participando-en-el-programa-mas-medicos/?fbclid=IwAR20tlx1mKTpiV_tbQrg_N4_M8YxlsgVvtKJoVKF1snwPQRZnyiwYB336AA#.W-xHTOhKhPZ