Kubas budget diskuteras på 70 000 arbetarrådslag

Ett fackföreningsmöte

Kubas ekonomi analyseras på 70 000 arbetarrådslag

På ca 70 000 arbetsplatsmöten kommer Kubas arbetare under de närmaste månaderna att diskutera landets ekonomiska planer och budget. De kommer att lämna sina synpunkter och förslag så att planerna kan justeras och anpassas utifrån diskussionerna. 

§ 20 i Kubas Grundlag: ”Arbetarna är delaktiga i att planera, reglera, förvalta och kontrollera ekonomin. Lagen reglerar arbetarkollektivens delaktighet i administration och förvaltning av de statliga företagen och de statligt budgeterade enheterna.” [Här ingår allt som har med hälsovård, utbildning, kultur, idrott etc. att göra och som befolkningen kan ta del av gratis eller till låg kostnad].

Arbetarna, de som skapar ekonomin, planerar den också.

Analysen av den ekonomiska planen och budgeten för 2023 pågår på Kuba fram till den sista mars i år i arbetarkollektiven. Frågor som ökad produktion, export och utbudet till befolkningen står i centrum för debatterna, vilket vice premiärministern och tillika ekonomiminister Alejandro Gil Fernández framhöll igår via sitt Twitterkonto.

I en kommuniké från de kubanska arbetarnas centralorganisation CTC, som publicerades i tidningen Trabajadores, sägs att den politiska processen för att lägga fram 2023 års ekonomiska plan och budget, som kommer att utarbetas av fackföreningsrörelsen, har sitt stöd i republikens grundlag, arbetslagen och utformningen av den kubanska ekonomiska och sociala modellen för socialistisk utveckling, där arbetarnas deltagande i planering, ledning och kontroll av ekonomin definieras.

Debatterna kommer att äga rum i en svår tid som kännetecknas av otillräcklig konvertibel utländsk valuta, stor varubrist, budgetunderskott, betydande inflation som återspeglas i spekulativa prisökningar, vilket leder till att löner och pensioner förlorar i köpkraft, samt den partiella ”dollariseringen” av ekonomin och den intensifierade ekonomiska, kommersiella och finansiella blockaden, som är det främsta hindret för att landets utvecklingsprogram ska kunna genomföras.

Allt detta inverkar negativt på befolkningens livskvalitet, vilket innebär att ”analysen måste utgå från ekonomiska krav och behov, och djupgående funderingar och argument behöver diskuteras på varje arbetsplats”.

CTC betonade att debatten bör fokusera på hur man kan öka exporten av varor och tjänster, ersätta import, främja utländska investeringar, stabilisera landets makroekonomi, öka livsmedelsproduktionen, minska ojämlikheter, decentralisera befogenheter för att uppnå större kommunalt självstyre och en fullständig genomgång av de socialistiska statliga företagen.

Beträffande den statligt budgeterade sektorn måste åtgärder vidtas för att minska budgetunderskottet, öka intäkterna, bekämpa skatteflykt och öka kontrollen över utgifternas användning och destination. Dessutom behöver besparingar åstadkommas utifrån en rationell användning av finansiella, materiella och mänskliga resurser, sägs det i kommunikén.

Granma/Cubainformación 230118
/cv

70 mil asambleas de trabajadores