Kubas Kommunistparti svarar på krisen

Kubas Kommunistparti svarar på krisen
Att övervinna blockaden utan att den hävs

Kubas kommunistparti är ett politiskt avantgardeparti i ett politiskt system med folkdemokrati. Som sådant är partiets roll att skola folket och vägleda det i byggandet av socialismen. Partiet på Kuba har den moraliska auktoriteten att vägleda och skola, men det har inte den rättsliga och konstitutionella auktoriteten att fatta beslut. Enligt Grundlagen är det Folkmaktens nationalförsamling, vars ledamöter nomineras av folkets valda delegater och väljs direkt av folket, som har befogenhet att besluta om politik och åtgärder, att stifta lagar och att välja och återkalla medlemmarna i regeringens verkställande organ.

Jag har i tidigare kommentarer skrivit om den kubanska politiska processen med folkdemokrati, som skiljer sig från, och i viktiga avseenden är överlägsen, den representativa demokratin (se Kuba vinner valet 2023, 28 mars 2023). Medan den representativa demokratins strukturer har sitt ursprung i borgerliga revolutioner mot monarkierna i slutet av 1700-talet i Nordamerika och Västeuropa, utvecklades folkdemokratins strukturer i samband med folkliga revolutioner i tredje världen mot en nykolonial ordning under 1900-talet. Idag har Korea, Vietnam, Kina, Laos och Kuba utvecklat olika versioner av folkdemokratier.

Ricardo Cabrisas, Kubas vice premiärminister och minister för internationell handel och utländska investeringar, har konstaterat att Kuba genomgår en av de svåraste perioderna under de sextiofyra år som gått sedan den kubanska revolutionen segrade, till följd av det ekonomiska och ideologiska krig som USA-imperialismen för mot landet. Likaledes förklarade Kubas president Miguel Díaz-Canel, förste sekreterare i kommunistpartiets centralkommitté, att Kuba befinner sig i ett utomordentligt komplicerat läge som orsakar en försämring av infrastrukturen, brist på förnödenheter och brist på varor och tjänster, vilket också medför en social försämring.

Partiledningen uppmanar sina medlemmar och folket till kreativt motstånd, att söka innovativa lösningar på de ekonomiska problemen och på så sätt bryta USAs ekonomiska belägring. Nationen måste gå framåt med fart och dynamik, och utrota tröghet, byråkrati, låsningar och självbelåtenhet.

Redovisning av räkenskaperna
Den 23 maj 2023 hölls kommunistpartiets centralkommitté sitt sjätte plenarmöte. En rapport om politbyråns arbete lades fram för plenarmötet av Roberto Morales Ojeda, medlem av politbyrån och tillika organisationssekreterare i centralkommittén.

PCC 6:e plenum
Roberto Morales Ojeda. Foto: Osmany Beato

Rapporten noterar att plenarmötet äger rum i ett sammanhang av ökande socioekonomisk komplexitet, orsakad av effekterna av den intensifierade blockaden med 243 nya åtgärder under Trumps administration, som inkluderar det godtyckliga införandet av Kuba på den falska listan över länder som sponsrar terrorism. Det finns inte tillräcklig förståelse bland folket, konstaterar rapporten, för vilka effekter den ekonomiska, kommersiella och finansiella blockaden har på nationens ekonomi.

I rapporten bekräftas revolutionens politiska seger i de senaste nationella valen, såtillvida att de ratificerade det kubanska folkets enighet och förtroende för det kubanska demokratiska och socialistiska systemet. Den erkänner också genomförandet av förbättringar av villkoren för det nationella systemet för elförsörjning, vilket gör det möjligt att övervinna instabilitet, även om det kvarstår vissa störningar. Rapporten anser det värdefullt att en partidelegation nyligen besökte Laos, Vietnam och Kina i syfte att utbyta erfarenheter med de kommunistiska partierna i dessa länder. Och rapporten bekräftar regeringens utrikespolitik, som bygger på principerna om respekt för alla nationers suveränitet och utveckling och ömsesidigt gynnsamma handelsförbindelser mellan nationer.

I rapporten erkänns dock en mängd problem. Bristen på bensin och diesel har lett till en bränslekris, vilket skapar allvarliga svårigheter för både offentliga och privata transporter. På landsbygden har bostäder och transporter försämrats, och infrastrukturen för tjänster är otillräcklig. Landsbygden har avfolkats, vilket har lett till brist på arbetskraft där. Sockerskörden 2023 var otillräcklig, till följd av odisciplinerat arbete, ett otillräckligt antal tekniskt kvalificerade arbetare och brist på bränsle, smörjmedel och utrustning.

I rapporten konstateras att utvandringen, främst av ungdomar och högutbildade, utgör en utmaning idag och för framtiden. Utvandringen förvärrar situationen med brist på läkemedel och bidrar till att minska tillgången på medicinsk utrustning som är kopplad till högteknologi och på ambulanser. Rapporten rekommenderar en förbättring av det ideologiska politiska arbetet i utbildningen av yrkesutbildade.

Rapporten tar upp en undersökning av problemet med personer som varken studerar eller arbetar. Hälften av dessa är ungdomar och unga vuxna, med den högsta förekomsten i Santiago de Cuba, Havanna, Granma, Villa Clara och Sancti Spíritus.

I rapporten konstateras att de socialistiska statliga företagen är långt ifrån att fullt ut utnyttja sin potential. I sitt tal till nationalförsamlingen den 25 maj konstaterade Alejandro Gil Fernández, vice premiärminister och minister för ekonomi och planering, att 84 procent av de statliga företagen går med överskott, alltså intäkter större än kostnader. Av de företag som går med underskott är det några som staten behåller på grund av deras värde för ekonomin och samhället. Målet är dock att gradvis uppnå en situation där alla statliga företag har intäkter som överstiger kostnaderna.

Alejandro Gil Fernández. Foto: Twitter @PartidoPCC

I rapporten noteras att inflationen och värdeminskningen av den kubanska valutan har minskat folkets förvärvsmöjligheter, vilket lett till en ökning av olagligheter, kriminellt beteende, korruption och bristande social disciplin. I rapporten konstateras att det råder en passiv inställning till fenomenet och att det saknas administrativ kontroll. Man är dålig på att utdöma böter, och ledningarna för arbetsplatserna har dålig vaksamhet. Nattvakter och vaksamhet från arbetare och grannskapsorganisationer är nästan obefintliga. Rapporten uppmanar till att ta upp kampen mot korruption, brottslighet, olagligheter och bristande disciplin.

I sin rapport till den extra sessionen i Folkmaktens nationalförsamling den 25 maj noterade ekonomiminister Gil att den genomsnittliga inflationen för närvarande är 45,4 procent, där vissa varor, särskilt de som tillhandahålls av staten, inte har ökat alls i pris, medan andra varor ökat väldigt mycket. Gil förklarade de tre faktorer som har orsakat inflation. För det första, prisökningen på importerade varor, på grund av inflationen i världsekonomin. För det andra, en nedgång i den kubanska produktionen, särskilt jordbruksproduktionen, inklusive varor som mjölk, majs, potatis, fläskkött, ris och ägg. Produktionen har minskat på grund av brist på insatsvaror och bränsle, samt på grund av bristande disciplin i arbetet. För det tredje, spekulation på detaljhandelsmarknaden, där vissa mellanhänder drar fördel av bristen och kräver priser som är fem gånger högre än vad de själva betalade. Gil påpekade att sådan otillbörlig spekulation inte tillför något värde till ekonomin. Regeringen försöker ta hårdare tag mot denna form av korruption, noterade han.

Gil avslutade sin rapport till nationalförsamlingen med att konstatera att den kubanska ekonomin sedan april i år är på väg att uppfylla de mål som fastställts i den ekonomiska planen för 2023. Han uttryckte förtroende för att det kubanska folket är kapabelt att övervinna hinder, trots USAs blockad.

Det bör noteras att Alejandro Gil regelbundet gör omfattande och vetenskapligt underbyggda analyser av den kubanska ekonomin, med tydliga förklaringar. Han har upprepade gånger sagt att lösningen på landets ekonomiska svårigheter är en ökning av produktionen, särskilt inom jordbruket. Han redogör regelbundet för de åtgärder som regeringen vidtar för att öka produktionen, vilket inbegriper samarbetsavtal med strategiska partners och allierade nationer. Han är en viktig medlem i det kubanska regeringsteamet, under ledning av president Miguel Díaz-Canel, som genom uppvisning av kompetens inger förtroende och hopp.

Vid Nationalförsamlingens extra sammanträde den 25 maj talade Kubas utrikesminister Bruno Rodríguez från församlingens talarstol – inte i egenskap av utrikesminister utan som vald deputerad i församlingen. Han förklarade att den grundläggande orsaken till nationens ekonomiska problem till överväldigande del, och utan tvekan, är USAs blockad. I sin kommentar gick han igenom blockadens historia från 1959 till idag. Han noterade att blockaden har ökat i intensitet, så att den under sina första år inte hade den inverkan som den har idag, särskilt i ett globalt sammanhang där Kuba hade ett samarbete med Sovjetunionen och det östeuropeiska socialistiska blocket. Han påpekade att som ett resultat av de åtgärder som Trump-administrationen införde 2019 sanktionerar USA företag och banker i tredje länder för kommersiella och finansiella transaktioner med Kuba, ofta utifrån det godtyckliga införandet av Kuba på en lögnaktig lista över länder som påstås sponsra terrorism.

Redogörelsen avslutas med en uppmaning att se till folkets prioriteringar: bristfälliga bostäder, spekulativa och oskäliga prisökningar, långa köer och det instabila elsystemet. I rapporten efterlyses ett större engagemang från partiets celler i alla processer. Den uppmanar till förbättring av partiets skolor, att knyta ideologi till kunskap och till förbättring av den teoretiska skolningen av partiets medlemmar.

Genomförandet av partiets riktlinjer
En rapport om efterlevnaden av Riktlinjerna för partiets och revolutionens sociala och ekonomiska politik för perioden 2021–2026 presenterades för plenarmötet av Joel Queipo Ruiz, medlem av centralkommitténs sekretariat och chef för dess avdelningen för produktion och ekonomi. Han påpekade att rapporten utarbetats efter omfattande samråd med de 48 121 particellerna i landet. Han konstaterade att det faktiska genomförandet av Riktlinjerna inte motsvarar vad som krävs för att garantera landets sociala och ekonomiska utveckling. Han vidhöll att particeller på produktionscentra måste bli verkliga kampenheter som driver på en effektiv efterlevnad av Riktlinjerna.

Alejandro Gil, ekonomi- och planeringsminister, noterade att av de 201 riktlinjerna har man i 13 fall inte uppnått några framsteg och i 67 vissa framsteg, dvs. cirka 40 procent av riktlinjerna haft ringa eller ingen implementering. Å andra sidan har 110 riktlinjer haft måttliga framsteg (54,7 procent) och 11 har stora framsteg (5,4 procent). Han noterade vidare att de 13 riktlinjerna utan framsteg främst rör jordbruk och livsmedelsproduktion. Gil konstaterade att ”ingenting faller ner från himlen, det finns ingen magi. Vi har förhanden ett antal åtgärder som inte har gett resultat, men de har en stor potential.”

Etiska regler för particellerna
Plenarmötet godkände de Etiska reglerna för revolutionens particeller. Reglerna utformades på grundval av den Första partikongressens Teser och Resolutioner; den definition av revolution som Fidel uttryckte 2001; och reflektioner kring temat som utryckts av Raúl och Che. Reglerna formulerar de egenskaper som en ledare bör besitta: att känna äran och plikten att försvara landet; antiimperialistisk anda; den ständiga viljan att förklara sitt handlande och att underkasta sig offentlig granskning; ständig interaktion med medborgarna; och att vara proaktiv i lösningen av svårigheter och problem och möta dem med tillgängliga resurser. Reglerna tar upp femton värderingar som en bra ledare bör ha: patriotism, antiimperialism, lojalitet, ärlighet, heder, disciplin, altruism, humanism, solidaritet, professionalism, samarbete, integritet, ansvar, öppenhet och sparsamhet.

Övervinna blockaden utan att den hävs
Miguel Díaz-Canel, Kubas president och förste sekreterare i Kubas kommunistpartis centralkommitté, förklarade vid avslutningen av plenarmötet att den främsta utmaningen för partiet idag är att söka efter lösningar på de ekonomiska utmaningar som landet står inför. Han uppmanade till ett rigoröst genomförande av de åtgärder och insatser som föreslagits vid plenarmötet. Han betonade att det är absolut nödvändigt att öka produktionen, särskilt återhämtningen av jordbruksproduktionen, och att eliminera nätverket av mellanhänder i handeln med varor. Han uppmanade till att möta de nuvarande utmaningarna i en anda av seger, ansträngning, talang, beslutsamhet och kreativitet. Han förklarade att det inte bara är en fråga om att stå emot, utan att stå emot och skapa på samma gång.

Partiet, förklarade Díaz-Canel, måste stimulera folkets förståelse och deltagande och inge hopp. Han noterade att han under sin senaste resa i landets provinser fann att det hade gjorts framsteg jämfört med fem månader tidigare. Vi fann en förmåga att hantera produktionen på lokal nivå, en vilja och uthållighet trots ogynnsamma omständigheter. Vi fann personer som varit beredda att övervinna motgångar, och de har uppnått det genom att utnyttja befintlig potential. Dessa personer har varit lika mycket utsatta för blockaden som alla andra på Kuba, men de kunde ändå gå vidare. Det är dessa som utmanar blockaden, hävdade Díaz-Canel. De övervinner blockaden genom kreativt motstånd. De låter sig inte nöjas eller förblir passiva; de tar med intelligens itu med vart och ett av de problem som de ställs inför.

Presidenten manar till en sådan anda av motstånd, inte bara från vissa, utan från alla. Vi uppmanar alla, förklarade han, att övervinna blockaden utan att den hävs, att övervinna den på lokal nivå och utnyttja den potential som finns i varje provins och kommun i landet.

Kallelse till partiets Andra konferens
Centralkommittén kallade till Kubas kommunistpartis Andra nationella konferens, som ska hållas i oktober, för att kritiskt och objektivt analysera efterlevnaden av besluten från partiets åttonde kongress, som hölls i april 2021. Och den kommer att analysera genomförandet den sociala och ekonomiska modellen för socialistisk utveckling som godkändes av Folkmaktens nationalförsamling 2012; samt efterlevnaden av Riktlinjerna för partiets och revolutionens sociala och ekonomiska politik, som utfärdades av partiet och godkänts av Folkmaktens nationalförsamling 2012.

Den kubanska revolutionen står inför en utmanande situation i ett dekadent nykolonialt världssystem i den aggressiva imperialismens slutskede. Men Kuba möter utmaningarna med vetenskaplig och objektiv analys, enighet och exceptionellt ledarskap. Och man möter dem med strategiska partners och allierade som är beslutna att uppnå en mer rättvis värld. Personligen tror jag att revolutionen kommer att segra och att Kuba kommer att få uppleva goda tider, då många emigranter kommer att återvända hem.

Charles McKelvey, 230526 / cv

The Party responds to crisis in Cuba

Inom kort publicerar vi ytterligare en artikel från mötet med utdrag ur president Díaz-Canels tal