Kubas utrikespolitik: ”Vi bevittnar ett epokskifte”

Kubas utrikesminister Bruno Rodriguez. Foto: cubaminrex

Kubas utrikespolitik: ”Vi bevittnar ett epokskifte”

Kubas utrikesminister Bruno Rodríguez Parrilla gav en översikt över det aktuella världsscenariot och kommenterade att ”det är en svår tid, vi håller på att övervinna de situationer som kännetecknade världen under tidigare årtionden. Det är en tid av förändring och det orsakar hot mot freden och den internationella säkerheten. Det påverkar folkens utveckling, skapar växande polarisering och ojämlikhet i USA-imperialismens ansträngningar att skydda en unipolär ordning som redan har ersatts av historien. Och det gör USA med tvångsmedel, typ som de man använder mot Kuba”.

Utrikesministern påpekade att situationen också präglas av ”spridningen av konflikter, ekonomisk instabilitet, störningar i handelsflöden, konstgjorda prisökningar. Ibland talas det om en ny era, ibland om en era av förändring, men det råder ingen tvekan om att motsättningarna i det internationella systemet kräver lösningar som bara folken kan åstadkomma genom sin kamp, särskilt folken i det globala Syd.”

”Vi kommer från en pandemi som har gjort den ojämlikhet som världen lider av mer uppenbar. Den rikaste en procenten av världen lägger beslag på mer än 40 procent av världens förmögenhet. Det finns färska uppgifter som visar hur denna 1 % under de senaste åren har lagt beslag på två tredjedelar av den producerade rikedomen”, sade ministern och påminde dessutom om ”miljömässig ohållbarhet och den enorma risken för utveckling av kärnvapen och nya massförintelsevapen eller andra vapen med hög dödlighet”.

”Man anar att vi bevittnar en epokgörande förändring som måste äga rum om den mänskliga arten skall kunna överleva. Detta måste ge plats för en annan internationell ordning och andra relationer mellan människor och länderna i norr och söder. En ny internationell ordning behövs och kommer att behöva kämpas för. Den kommer aldrig att bli resultatet av en gåva från imperialismen, från den utvecklade kapitalismen, utan vi kommer att behöva kämpa, för att föda en ny epok.”

”I synnerhet Kuba, som är en ö som utsätts för USA-imperialismens grymma och kvävande politik, kommer att behöva kämpa som den har gjort under hela sin historia. Idag finns det ingen viktigare uppgift för den kubanska diplomatin, för Republiken Kubas utrikestjänst, som går långt utöver ministeriet; det är hela den kubanska statens uppgift, för regeringen, för Folkmaktens nationalförsamling, för de politiska organisationerna, massorganisationerna och de icke-statliga organisationerna. Det är med nödvändighet en kamp för alla.”

Rodriguez betonade vikten av att hitta sätt att övervinna denna ekonomiska belägring, ”inte bara i form av motstånd, utan också genom en verklig kreativ insats för att övervinna problem och återhämtningen av ekonomin, som då kommer att tillåta oss att inte bara fortsätta att växa, utan att utveckla landet”.

Rodríguez Parrilla sade att kubanska diplomater ”arbetar med ett mycket personligt uppdrag, med en djup övertygelse om de problem som vårt folk upplever idag, bristerna, svårigheterna, bristerna, som deras familjer lider av. De känner dem i sina hjärtan och arbetar hårt i sökandet efter ekonomiska alternativ för kubansk import; lockar utländska investeringar, solidaritet som uttrycks på många sätt, eftersom Kuba är ett land som är mycket älskat internationellt.”

Utrikesministern noterade att ”det är imponerande hur Kuba mitt under pandemin, under vilken tvångsåtgärderna kraftigt skärptes, skickade dussintals medicinska brigader till mer än 40 länder, i en insats av internationellt samarbete som är erkänt.”

Han betonade att majoriteten av de kubaner som bor i USA vill ha normala relationer med landet. ”Men det råder ingen tvekan om att USA:s politik idag fortsätter att vara repressiv, politiskt motiverad och avser att använda dessa migrationsrörelser i en politisk manipulation av frågan, vilket Kuba har svarat med en allt öppnare politik i landets relationer med kubaner som bor tillfälligt och permanent utomlands”.

Han betonade att 2023 var ett viktigt år och hänvisade till det kubanska ordförandeskapet i 77-gruppen och Kina. Senare bekräftade utrikesministern att ”huvudaktören är det kubanska folket, det sätt på vilket det deltar i utrikespolitiken. Processen med framtagandet av republikens nya grundlag 2019 var mycket viktig. Vårt folk deltar mycket aktivt i dessa frågor. Tillsammans med baseball och meteorologi är utrikespolitik också ett diskussionsämne, vilket förvånar utländska besökare.”

Han framhöll, att i den period vi befinner oss i, sedan förändringarna i grundlagen, ”presidentens ledarskap, det sätt på vilket Kuba deltar på den internationella arenan, med ett inflytande större än dess geografiska dimension eller dess BNP; den sympati, tillgivenhet och solidaritet som Kuba genererar, respekten från dess motståndare, den bedrift som det kubanska folket gör varje dag för att försvara självständigheten, och insikten att utrikespolitiken görs av oss alla, massorganisationerna, PCC:s ledning och inriktning, nationalförsamlingens roll, de icke-statliga organisationernas roll i det civila samhället och folkets roll på gatorna. Konfrontationen med folkmordsblockaden, det alltmer universella kravet på avskaffande av den godtyckliga listan över länder som stöder terrorism”.

Han fortsatte med att hävda att ”den så kallade USA-exceptionalismen visar USA:s isolering på planeten i förhållande till Kuba. Förhållandets natur, dess väsentliga innebörd, de på varandra följande USA-regeringarnas förhållande till den kubanska revolutionen, har syftat till att upprätta imperialistiskt herravälde över vårt hemland. Vi har diplomatiska förbindelser, men det som avgör kärnan i dessa förbindelser är blockaden, som i dag tillämpas med en aldrig tidigare skådad hårdhet.”

”Kanske har vi inte förklarat detta fenomen på ett lättillgängligt sätt, särskilt för yngre människor. Men blockadens huvudsakliga natur är att den saboterar och syftar till att kväva våra relationer, inte bara med USA, utan också mellan Kuba och resten av planeten. Och det värsta hände under pandemin. Aldrig har blockaden varit så grym som då, och det är oförlåtligt att USA:s regering valde pandemin som en allierad för att intensifiera blockaden”.

Rodriguez påminde om att kryssningar och flygningar stoppades. Brutala åtgärder tillämpades. Ytterligare 243 sanktionsåtgärder infördes, ”vi räknar inte upp enskilda sanktioner här”. Under pandemin, tillade han, ”blev det tydligt att vi inte kan importera en enda syrgasbehållare, mitt under kvävning, utan en licens från USA:s regering. Under pandemin hindrades Kubas import av syrgas från tredje land. Detta var ett oförlåtligt brott.”

Rodríguez Parrilla påminde om att under den tidigare demokratiska Obama-administrationen hade vissa steg tagits i positiv riktning, men med Bidenadministrationen fanns det en kontinuitet i förhållande till den Trump-republikanska politiken i fråga om Kuba.

”Effekterna av Kubas införande på listan över länder som sponsrar terrorism ägde rum under den demokratiska Biden-administrationen. Denna politik har en dödlig effekt, framför allt ur ekonomisk synvinkel”.

Det har också funnits en kontinuitet i den extrema skärpningen av blockaden. ”Denna politik kommer att behöva förändras, eftersom den är föråldrad, den motarbetas av majoriteten av US-amerikanerna, av majoriteten av de kubaner som bor i USA, och den motsvarar det kalla krigets period, men vi kommer att behöva övervinna den och utvecklas med våra egna ansträngningar”, sade han.

Utrikesministern tog upp situationen i Gaza de senaste månaderna och fördömde den som ”ett brott mot mänskligheten, folkmord på det palestinska folket. Kuba har alltid förespråkat en omfattande, rättvis och varaktig lösning, baserad på det palestinska folkets rätt till självbestämmande”.

Han påpekade att kubanska ungdomar var bland de första att gå ut på gatorna i solidaritet med det palestinska folket, och att Kuba har lagt fram långtgående förslag, inklusive att skicka en delegation från FN:s generalförsamling till palestinskt territorium och införliva Palestina i FN som en medlemsstat.

”Det som händer idag i Palestina skulle inte hända utan den amerikanska regeringens medverkan”, sade han och tillade att Kuba har utvecklat konkreta åtgärder för solidaritet med det palestinska folket och uppmanat till internationell mobilisering i detta avseende.

Rodríguez Parrilla citerade president Díaz-Canel och upprepade att Kuba är utsatt för en omfattande belägring, ett extraterritoriellt ekonomiskt krig. Men ”trots USA-regeringens fientlighet kommer vi att fortsätta att bygga broar med USA:s folk och stärka banden med kubanska emigranter i alla hörn av vår planet”.

Cubadebate 240314 (ZT, nedkortat)

Proyecciones de la política exterior cubana

HÄV BLOCKADEN MOT KUBA!

Bli en del av solidaritetsrörelsen!

Bli medlem i Svensk-Kubanska!

Eller skicka ett bidrag till Stödfonden!

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap (150 för pensionärer, arbetslösa och studerande)

Swish 123 589 0975 eller Pg 40 54 11 – 0

Bidrag till insamlingen ”Mediciner till Kuba”

PG 23 57 15 – 0 ELLER Swish 123 182 37 72