Maria Adlercreutz stipendiefond

För nyhetsnotiser om Kuba och miljö, gå till ”Om Kuba” och klicka på ”Ekologisk hållbarhet” på denna hemsida.

Maria Adlercreutz stipendiefond, Mariafonden,
för främjande av studier och information kring Kubas ekologiskt hållbara utveckling

En av Sveriges mest framstående textilkonstnärer, Maria Adlercreutz, dog i mars 2014. Hon vävde ”för att vissa bilder får vi inte glömma”. Det var ett foto: en liten afrikansk pojke i starkt ljus. Framför står en soldat. Skjutklar. Hon vävde textilarbeterskan i Vietnam: ”I hennes ögon bevaras folkets ljus”. Ögon som berättar om sorg och smärta, men inte hat, inte förstelning, utan kampvilja för livet. Den finns på Nationalmuseum.

För Arbetets museum i Norrköping vävde Maria en annan textilarbeterska, för hundra år sedan. Hon vävde hennes oro, rädsla och osäkerhet, parad med självkänsla, yrkesstolthet och kraft. I vävstolen satt vid hennes död, ofullbordad, Ropet, Chile 1973: En röst i den väldiga mångfald som befriar sig ur maktlösheten för att bygga en annan värld i Latinamerika.

Maria utforskade vävens unika uttrycksmöjligheter. Linet, hampan, ullen färgade hon själv i tallösa nyanser, sammantvinnade trådar i oändliga dimensioner för att uppväcka ljuset. Blicken som talar, livet, allvaret inhämtades millimeter för millimeter. Som omväxling till detta långsamma knog valde hon akvarellen, för att snabbt fånga det ständigt skiftande havet, himlen, stranden, naturens evigt läkande kraft.

Skogsanden heter hennes sista färdiga väv, skänkt till Anna Nordlanders Museum med orden: ”På min väv lyser flamman – järtecknet? – i det vibrerande norrskenet – ständigt skiftande, slår opp i strålar, som lika fort försvinner – makten kan söka, och söker gripa, kväva den brinnande anden, finner intet – och ljuset bränner till, på nytt och på nytt.”

Maria engagerade sig starkt för världens fördömda, för frihetskampen i Vietnam, Sydafrika, Kuba, Västsahara, Palestina – mot förtryck, utplundring och krig. Hon fann inspiration, lugn och styrka i naturens skönhet och mångfald och engagerade sig i kampen för natur och miljö, och levde sparsamt, hållbart.

Förutom de konstverk hon skänkt mänskligheten testamenterade hon största delen av sin förmögenhet dels till unga kvinnors utbildning i Palestina, Västsahara och Afghanistan, till offren för det gift – Agent Orange – som USA spred över Vietnam, till Naturskyddsföreningen för att rädda bina.

Och till Svensk- Kubanska Föreningen testamenterade Maria pengar till en stipendiefond för att

främja studier och information kring Kubas ekologiskt hållbara utveckling

Ansökan om bidrag från Maria Adlercreutz Stipendiefond 

Beslut om bidrag fattas av Svensk-Kubanska Föreningens styrelse efter förslag från en speciell Beredningsgrupp

Beredningsgruppen består av:

Lone Möller, biolog, Jönköping, lonepacuba@hotmail.com (ordförande/ sammankallande)

Annika Andersson, agronom, Göteborg

Göran Bryntse, fysiker och energiexpert, Lund

Hans Hjelte, journalist inom miljöfrågor, Eskilstuna

John Hultberg, utbildningschef Högskolan, Jönköping

Lars Nerpin, miljöingenjör, Malmö

Vilka kan söka, för vad och hur mycket?
Bidrag kan utgå med högst 50.000 kr och kan till exempel avse
• resor och uppehälle för
• insamling, sammanställning, översättning e.d. av information
• spridning av information i text och bild, trycksaker, utställningar, bildband, dokumentärfilmer eller andra uttrycksformer

Bidrag ges inte för reguljära studier eller löpande verksamhet, inte heller för eget arbete.

Vad ska ansökan innehålla?
Ansökan ska göras på Ansökningsformulär som finns på www.svensk-kubanska.se och innehålla
• Sökandes och eventuella medverkandes personuppgifter: namn, adress, telefon, personnummer, utbildning, språkkunskaper, aktuell sysselsättning, relevanta CV-uppgifter, samt motivation och referenser
• Projektbeskrivning med budget och tidplan, eventuella etapper samt sammanfattning.
• Budget ska vara specificerad med kostnadsslag: resor, uppehälle, material, löner (ej för eget arbete), övriga kostnader
• Eventuella andra sökta eller beviljade bidrag ska redovisas

Hur sker utbetalning av beviljat bidrag?
Sökande förbinder sig att senast 5 veckor efter projektets slutdatum skriftligt redovisa inhämtad kunskap och valda uttrycksformer för dess spridning, samt verifierad ekonomisk rapport och försäkra att Svensk-Kubanska Föreningen får tillgång till och rätt att sprida materialet. 80 % av bidraget betalas ut vid projektstart. Återstående 20 % efter slutredovisning. Minst 30 procent av ett utdelat belopp ska användas för spridning av insamlad kunskap.

Upplysningar lämnas av Lone Möller, lonepacuba@hotmail.com

Här följer några exempel på studieområden som fonden kan ge bidrag till:

a) Hur olika synsätt på industriellt respektive småskaligt ekologiskt jordbruk och konflikter dem emellan diskuteras och tillämpas i Kuba.
b) Folkbildningsarbetet. Hur engageras medborgarna i hållbar utveckling? Hur utbildar skolor och utbildningsinstitutioner och hur arbetar man rent praktiskt? Exempel från andra områden t.ex. kulturinstitutioner.
c) Hur främjar man i Kuba ett hållbart byggande, beträffande val av byggnadsmaterial, stadsplanering mm.
d) Hushållning med livsmedel. Hur tar man dem till vara och undviker spill, undviker att de förstörs och kasseras.

YTTERLIGARE EXEMPEL: UPPSLAG – IDÉBANK  2018

Idén med dessa uppslag är att visa på spännvidden av möjligheter. Syftet med stipendiet är att möjliggöra projekt och således delfinansiera så pass att de kan genomföras. På varierande sätt avser uppslagen ”främja studier och information kring Kubas ekologiskt hållbara utveckling”. I vissa fall kan det vara två eller flera stipendiater som gemensamt genomför ett projekt.

1) Stipendiaten, som är skicklig att förmedla information grafiskt, utformar en serie ”annonser” som informerar om Kubas miljöarbete. Annonserna placeras i lämplig press och finansieras genom stipendium från Mariafonden, som även bistår med stipendiatens självkostnader. Annonserna hänvisar vidare till Svensk-Kubanskas hemsida där ytterligare info och aktiviteter framgår.

2) Stipendiaten med ekonomiskt stöd från Mariafonden inbjuder till Sverige en kubansk miljökämpe för vilken stipendiaten ordnar en turné med föredragstillfällen i universitet och föreningsliv – bl.a. i samarbete med Svensk-Kubanska Föreningen – och dokumenterar i artiklar, videos etc som görs fritt tillgängliga.

3) Stipendiaten med ekonomiskt stöd från Mariafonden besöker bönder i USA och Kanada som sedan många år utvecklat kontakt med Kuba och som arbetar med ekologisk odling. Stipendiaten kan dokumentera nordamerikaners intresse för Kubas miljöarbete, skriver och filmar, och ordna kontakt med svenska bönder som arbetar ekologiskt.

4) Stipendiaten med ekonomiskt stöd från Mariafonden tar kontakt med tyska organisationer som samarbetar med CubaSolar för att i Sverige och övriga Norden utveckla kontakter med miljöorganisationer och institutioner för att dra nytta av de tyska erfarenheterna till gagn för utveckling av nordiskt samarbete med Kuba.

5) Stipendiaten med ekonomiskt stöd från Mariafonden gör litteraturstudier och besök och intervjuer i Kuba för att analysera och presenterar en helhetsbild med många exempel på hur Kuba arbetar för freden, för att hindra väpnat våld och krig. Krig är det ojämförligt största brottet mot miljön. Dokumentation med artiklar, bild- och videopresentationer.

6) Stipendiaten med ekonomiskt stöd från Mariafonden svarar för organisering av en grupp skolungdomar som i samarbete med sin skola gör förberedelser, studieresa till Kuba, utvecklar kontakt med en vänskola där, sprider sina nya kunskaper och erfarenheter när hemkomna, etc. Stipendiet delfinansierar.

7) Stipendiaten med ekonomiskt stöd från Mariafonden bygger systematiskt upp ett nätverk Miljökontakt-Kuba och etablerar ett digitalt nyhetsbrev som når ut till organisationer, institutioner, universitet och intresserade individer. När det kommit igång utsträcks det till våra nordiska grannländer i samarbete med vänskapsföreningarna för Kuba där.

8) Stipendiaten med ekonomiskt stöd från Mariafonden inventerar aktuella videofilmer om Kubas miljöarbete, inklusive kubanska TV-programinslag. Stipendiaten klarar ut rättighetsfrågorna och väljer ut lämpliga filmer för svensk-textning, som denne organiserar genomförandet av.

9) Stipendiaten med ekonomiskt stöd från Mariafonden utvecklar kontakt med några av de stadsodlingar i Kuba som drivs av kvinnokooperativ och ordnar så att kontakt etableras med kvinnoorganisationer här i Sverige, och samarbete inleds.

10) Stipendiaten med ekonomiskt stöd från Mariafonden deltar i en internationell miljökonferens i Kuba, knyter kontakter, intervjuar, sammanställer information. Hemma i Sverige sprider stipendiaten informationen bl.a. genom det digitala nätverket Miljökontakt-Kuba, pkt 6) ovan.

11) Ett par stipendiater med ekonomiskt stöd från Mariafonden och i samarbete med Kvarnby Folkhögskola får ett anpassat program i Kuba så att de bor i ett bostadsområde där kvarterskommittén CDR utvecklat ett bra lokalt miljöarbete och där den lokala skolan i undervisningen och vardagslivet visar framfötterna när det gäller miljön. Stipendiaterna för dagbok, fotar, filmar och presenterar i skolor och ungdomssammanhang när hemkomna och ställer upp i media.

12) Mariafonden subventionerar en ungdomsbrigad med inriktning på Kubas ekologiska utveckling.

Att läsa igenom innan du fyller i ansökningsblanketten
Fondens syfte är att bidra till att Kubas ekologiskt hållbara utveckling får spridning och blir känd i Sverige. Det finns många olika aspekter att ta upp när det gäller kubanernas arbete inom olika områden för att minska utsläpp av växthusgaser, öka andelen förnybara energikällor och bidra till en förbättrad klimatsituation och på alla sätt verka för att landets ekologiska fotavtryck blir så lågt som möjligt.

Projektbeskrivning
Beskriv ditt projekt så ingående som möjligt, dess syfte och ändamål och hur du tänkt att genomföra det. Det är även viktigt att du redan från starten har en plan över hur projektets resultat ska användas och spridas i Sverige. Att redan från början ta kontakt med de föreningar eller institutioner som du avser att samarbeta med när det gäller spridningen av ditt material är viktigt. Ange gärna kontaktpersoners namn, telefon och mailadresser.

Tidplan
Tidplanen ska vara realistisk och genomtänkt samt specificeras i din ansökan så att det klart framgår vad som är förberedelsetid, restid, genomförandetid och tid för sammanställning av material. Fonden kräver en slutredovisning senast fem veckor efter projektets slutdatum, så planera in även tid för att göra denna.

Budget
Specificera dina kostnader så långt det är möjligt och redovisa separat vad som är tänkta resekostnader, boendekostnader samt materialkostnader. Redovisa din budget i SEK.

Kontrollera att alla dina person- och kontaktuppgifter stämmer innan du skickar in blanketterna. Och glöm inte att underteckna.

Ladda ner fondens stadgar.Stadgar för Maria Adlercreutz Stipendiefond

Ladda ner och skriv ut ansökningsblanketten

 

Exempel på Kubas miljöarbete:

”How Cuba Survived Peak-Oil”. Kanadensisk dokumentär. (engelska, 52 minuter) https://drive.google.com/file/d/0B9mHdcdOsakLLVNpS2g1U3kxOFk/edit?usp=sharing

Skyddet av Kubas korallrev, ”protecting Cuba´s beautiful nature”. Dokumentär, 42 minuter. engelsk version: https://www.youtube.com/watch?v=_b8dcjY7JY8&fbclid=IwAR0GIlrVK3SYi84ZAdo9fzJFJAz4sF9MsUo3hI7WrcvexbZoe_iRwpru2JY

spansk version:https://youtu.be/4GhgXUIFF6c 

  •  ”Rädda världen, vi vill leva kvar — Inspiration Kuba”. Broschyr utifrån utställning om Kubas miljöarbete, 2018.

https://svensk-kubanska.se/wp-content/uploads/2018/09/Maria-utsta%CC%88llning-18-08-13.pdf

  • Jan Strömdahl: Cuba´s Transition to Ecological Sustainability. Nedladdningsbar bok. Finns på svenska att köpa via webbutiken på denna hemsida.

https://svensk-kubanska.se/cubas-transition-to-ecological-sustainability/

Ekologiska notiser på hemsidan: https://svensk-kubanska.se/Nyheter/om-kuba/ekologisk-hallbarhet/