Nicaraguas ekonomi allt starkare

Stödet till FSLN från Nicaraguas fattiga är stort. Foto: Pensando Américas-Radio La Primerísima

Nicaraguas ekonomi allt starkare

Samtidigt som USA:s Kongress behandlar förslag på omfattande sanktioner mot Nicaragua kommer positiva nyheter om utvecklingen sedan Sandinisterna i FSLN vann valen och kom tillbaka till regeringsmakten 2007, efter 16 år av katastrofal nyliberal politik.

En halv miljon kvinnor får lån

Sandinistregeringen lanserade den 17 juli 2007 programmet Zero Usury för att bevilja lån till en ränta på 5% per år till kvinnor som är organiserade i ”solidaritetsgrupper” med minst fem medlemmar. Detta var i sig revolutionerande eftersom kvinnor för första gången sedan 1990 hade möjlighet att få tillgång till krediter på förmånliga villkor, med enkla villkor, låga avbetalningar och utan att behöva ställa egendom som säkerhet. Före 2007 var det privata banker, privata mikrofinansföretag och lånehajar som var verksamma i landet, med ockerräntor och lån som beviljades med säkerheter, vilka beslagtogs om betalningarna uteblev. Zero Usury-programmet har gett lån till 548 000 kvinnor i 5 400 stadsdelar och samhällen i 144 kommuner över hela landet. Totalt har kvinnorna, som är organiserade i solidaritetsgrupper, fått 1 715 800 lån. Lånen varierar mellan 270 och 1 350 US-dollar. Sandinistregeringen har anslagit i genomsnitt 25,3 miljoner US-dollar per år till programmet för nollränta. Totalt har programmet under 17 år placerat lån för 417,2 miljoner US-dollar.            (La Primerisima, 22 januari 2024)

Utrikeshandeln ökade med 247 % från 2007 till 2023

Ministeriet för industri, handel och utveckling (MIFIC) presenterade en rapport om utvecklingen av Nicaraguas utrikeshandel från 2007 till 2023. I rapporten betonas att Nicaragua under de senaste 16 åren har gått från tre gällande frihandelsavtal till 13 bilaterala och multilaterala handelsavtal 2023. Rapporten tillade att utrikeshandeln ökade med 247 % under denna period, från 2,13 miljarder USD 2007 till 7,4 miljarder USD förra året. MIFIC-minister Jesús Bermúdez noterade att ”sedan 2007 till slutet av förra året har Nicaragua diversifierat sina destinationsmarknader och gått från 8 till 14. På samma sätt har listan över de viktigaste exporterbara produkterna ökat från 8 till 15.” (Nicaragua News, 19 januari 2024)

Internationella bruttoreserver har vuxit med 21,1%

Den 15 januari publicerade centralbanken (BCN) den monetära rapporten för december 2023 som anger att de internationella bruttoreserverna (GIR) uppgick till 5,45 miljarder USD per den 31 december, en ökning med 21,1% jämfört med samma månad 2022. (Nicaragua News, 16 januari 2024)

IMF lyfter fram sund ekonomisk politik

Den 19 januari publicerade Internationella valutafonden (IMF) sin utvärderingsrapport avseende artikel IV-konsultationen, som mäter landets nuvarande ställning och ekonomiska utsikter. Rapporten noterade att Nicaraguas ekonomi har förblivit motståndskraftig mot flera chocker, med stöd av lämplig ekonomisk politik, betydande buffertar och multilateralt stöd. ”Efter en mycket stark återhämtning 2021 växte ekonomin i stadig takt sedan 2022 och förväntas växa med 4% 2023. Inflationen minskar och regeringen upprätthåller ett litet överskott och sunda statliga insättningar. Remitteringar beräknas uppgå till 28 % av BNP i slutet av 2023, en fördubbling jämfört med slutnivån 2021. På samma sätt bidrog valutainflöden och en försiktig makroekonomisk politik till en snabb ackumulering av bruttovalutareserver på totalt 5 miljarder US-dollar i slutet av oktober förra året.” IMF erkänner att Nicaraguas regering har vidtagit åtgärder för att stärka styrningen och ramarna för korruptionsbekämpning, och antagit åtgärder som förbättrar den finanspolitiska transparensen. IMF rekommenderar fortsatt effektiv tillämpning av AML/CFT-ramverket mot penningtvätt/bekämpning av finansiering av terrorism, för att säkerställa att landet klarar sig bra i nästa utvärderingsrunda efter att ha tagits bort från ”grå listan” 2022.

Undernäring hos barn minskar

Förra veckan presenterade hälsoministeriet sin rapport om 2023 års näringsundersökning, som genomfördes för att studera näringstillståndet hos barn från födseln till 14 års ålder på landsbygden och i städerna i landet. I undersökningen deltog 1,4 miljoner pojkar och flickor under 2023, och mellan 2022 och 2023 minskade akut undernäring hos barn mellan noll och sex år med 9,3 procent och kronisk undernäring med 8,2 procent. Hos barn mellan sex och 14 år minskade den akuta undernäringen med 13 procent och den kroniska undernäringen med 4,3 procent. Hälsominister Martha Reyes förklarade att ”Med dessa data kommer program som Zero Hunger, Family Gardens, School Lunches, Food Production Bonus, Family Support Plan och Healthy Schools Plan att stärkas, vilket förbättrar ansträngningarna att utrota undernäring genom adekvata näringsriktlinjer, vaccination och periodisk övervakning av vikt och längd hos barn.” (Nicaragua News, 22 och 25 januari 2024)

Alliance For Global Justice AFGJ 240124 (ZT)

HÄV BLOCKADEN MOT KUBA!

Bli en del av solidaritetsrörelsen!

Bli medlem i Svensk-Kubanska!

Eller skicka ett bidrag till Stödfonden!

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap (150 för pensionärer, arbetslösa och studerande)

Swish 123 589 0975 eller Pg 40 54 11 – 0

Bidrag till insamlingen ”Mediciner till Kuba”

PG 23 57 15 – 0 ELLER Swish 123 182 37 72