Protesterna i Kuba (svenska/ English)

Demonstration till stöd för revolutionen och regeringen

Några fakta om protesterna i Kuba

English translation below

Nu drar medierna skadeglatt stora växlar på protester i Kuba. Grannlandet Haiti, som under månader plågats av massprotester och fler än tusen döda, har under ett halvår fått mindre uppmärksamhet än demonstrationerna i Kuba under en dag. Det trots att manifestationerna i Kuba är som en mild västanfläkt jämfört med vad som på senare tid skakat inte bara Haiti utan också bland andra Colombia, Ecuador, Brasilien och Chile och som fått respektive regering i gungning.

Låt oss slå fast:

 • Protesterna i Kuba är inga massprotester. Antalet förstoras av utländska medier, vilket framgår av filmer. De utgör inget hot mot den socialistiska ordningen. Landet styrs som vanligt av myndigheterna. I motsats till andra länder i regionen har inte tungt beväpnad kravallpolis satts in, inga dödsoffer har krävts. Landets president åkte istället till San Antonio de los Baños, där protesterna startade. Han pratade med folk på gatan och framträdde på TV. Överhettade hjärnor i Miami kräver en ”humanitär korridor”, som vore vi i krigets Syrien fast det handlar om det fredliga Kuba.
 • Det finns utländska intressen bakom manifestationerna. Visst deltar vanliga och missnöjda kubaner, men de som planerar och dirigerar är betalda av USA och får sina instruktioner från Washington, Miami och USA:s ambassad i Havanna. USA har i 60 års tid med alla medel försökt krossa det kubanska exemplet. Avslöjande är att ledarna för protesterna är desamma som för några månader sedan stödde Trump i presidentvalet och krävde hårdare sanktioner mot sitt eget land. Att tro att inte USA har sina fingrar med i spelet är att vara naiv. 
 • Nätet har förvandlats till ett slagfält. Falska foton och pålagda ljudinspelningar sprids. USA har ett ”cyberkommando” i Florida vars uppgift är att förvränga sanningen, använda sig av falska konton och översvämma nätet med sitt budskap. Dessutom arbetar tiotals olika USA-finansierade kanaler på nätet, så kallade ”oberoende medier”. USA och dess allierade dominerar mediebilden totalt.
 • Minoriteten som demonstrerar riktar sig främst till en internationell publik, där de vet att de får publicitet och stöd.
 • Motdemonstrationer, till stöd för socialismen och regeringen, hålls runtom i landet. De förtigs i medierna.
Demonstration i Havanna för regeringen
 • Det finns ett missnöje i Kuba. Brist på livsmedel, de långa köerna, brist på medicin, nedstängningar, hanteringen av pandemin, valutabutikerna ger grogrund till missnöje. Men det betyder inte att de vill ha dit jänkarna. Mycket få tror att räddningen kommer från Washington.
 • Krisen beror på pandemin, utebliven turism och, framförallt, den skärpta blockaden som stryper ekonomin och hindrar leveranser av bränsle, mediciner, utrustning och gör det dagliga livet svårt.
 • Trots en kraftig uppgång av antalet Covidsmittade har Kuba totalt bara 1 500 döda, cirka tio gånger färre än Sverige med liknande befolkningsstorlek. Massvaccination pågår med de egenutvecklade och mycket effektiva vaccinen. Men också det försvåras av blockaden som hindrar Kuba från tillgång till kanyler och andra insatsvaror.
 • Den som vill hjälpa Kuba måste kräva ett slut på blockaden;
  • som gör att så gott som inga banker vill ha några kontakter med landet
  • som utestänger Kuba från det internationella finansiella systemet
  • som gör att Kuba inte kan använda sig av dollar, det betalningsmedel som används internationellt
  • som hindrat Kuba från att ta emot donationer
  • som straffar rederier om de vågar transportera bränsle till ön
  • som förbjuder alla fartyg som varit i kubansk hamn att anlöpa hamnar i USA
  • som hindrar Kuba från att köpa respiratorer och annan utrustning
  • som hindrar en ekonomisk utveckling som enligt experter annars hade kunnat ligga på tio procent om året
 • Upprörs du över försöken att störta Kubas valda regering uppmanar vi dig att gå med i Svensk-Kubanska Föreningen och stödja vår pågående kampanj ”Kanyler till Kuba!” Pg 235715-0 Swish 123 1823772

Zoltan Tiroler 210712

SOLIDARITET! HÄV BLOCKADEN! KANYLER TILL KUBA!

Nu driver vi kampanjen ”Kanyler till Kuba”, för att stödja Kubas vaccinationsarbete i, och utanför Kuba.

GE ETT BIDRAG TILL MEDICIN-INSAMLINGEN! Pg 23 57 15 – 0 ELLER Swish 123 182 37 72

Ta ett steg till och bli en del av solidaritetsrörelsen!

Bli medlem i Svensk-Kubanska!

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap (150 för pensionärer, arbetslösa och studerande)

Swish 123 589 0975 eller Pg 40 54 11 – 0

Sv.-Kub. Engelsk översättning

 

Some facts about the protests in Cuba

 

The medias are now willingly trying to benefit on the protests in Cuba. The neighbors, Haiti, has for several months been tormented with massprotests and more than thousand dead, has for six months had less publicity then the demonstrations in Cuba in one day.

In spite of the facts that the protests in Cuba is like a mild wind  compared to the things that has happened in, and shooked, not just Haiti, but also in Colombia, Ecuador, Brasil and Chile. Things that shaken each government in these countries.

 

Let this be clear:

 

 • The protests in Cuba are not “massprotests”. The number of demonstrators is enlarged by foreign media, as seen in footage of the events. It is not a threat to the socialism on Cuba. The country is still run by the government. There has been no armed riot police or special forces put in, nobody has been killed. The president has travelled to San Antonio de los Banos, where the protests started. He spoke to people there and also on television. Overheated brains in Miami demanden a “humanitarian corridor”, as if we were in the Syrian war and not in peaceful Cuba.
 • There are foreign interests involved in the protests. Ordinary and dissatisfied cubans are participating, but those who are planning and conducting this are payed from USA and get there instructions from Washington, Miami and the US Embassy in Havanna. USA has for the last 60 years by all means tried to crush the Cuban example. The most revealing thing is that the leaders of the protests are the same people that a few months ago supported Trump in the election and demanded harder sanctions against there own country. To deny that USA is involved is simplu naive.
 • The internet is transformed into a battlefield. Fake photos and fake recordings are spread. USA has a “cybercommand” in Florida whose task is to distort the truth, use fake accounts and flood the net with their messages. Beside of that you have tenths of different channels, payed by USA, so called “independent media”. USA and their allies are totally dominating the picture in media.
 • The minority that demonstrates adresses most of all an international audience where they can have publicity and support.
 • Counter-demonstrations, in support for socialism and the government, are held all over the country but are kept in silence by media.
 • There is dissatisfaction in Cuba. Lack of food, medicin, long queues, the handeling of the pandemi, the currencytrades are all a course for dissatisfaction. But that does not mean that they want the americans to come. Very few people think that the rescue will come from Washington.
 • The reason for the crisis is the pandemoc, the decreasing of tourism, and above all the blockade that chokes the economy, hinders deliverence of fuel, medicin, equipment that makes daily life hard.
 • Altough an increasing number of covid 19-infected, Cuba has only a total amount of 1500 dead. It is about 10% of Sweden with similar population. Mass vaccination is ongoing with their own developed and very efficiant vaccin. But there are difficulties as lack of needles and other things because of the blockade.
 • Those who wants to help Cuba have to demand an end of the blockade.
  – It makes banks to refuse contact with Cuba.
  – It excludes Cuba from the international financial system.
  – It excludes Cuba from using dollar, an international currency that is used in almost every transaktion.
  – It stops Cuba from receiving donations.
  – It punishes shipping companies if they dare transporting fuel to the island.
  – It forbids all ships that has been in Cuba to arrive to ports in USA.
  – It stops Cuba from buying respirators and other equipment.
  – It stops Cuba from economic growth that could have been about 10% yearly according to experts.
 • If you are upset with the fact that there are attempts to overthrow the Cuban elected government we urge you to join Svensk-Kubanska föreningen and to support our ongoing campagne: “Needles to Cuba”. Pg 235715-0, Swish 1231823772.

Zoltan Tiroler 210712