Sanktionsnytt: Kubas strategi för att möta den totala blockaden

Kubas president Miguel Diaz Canel i TV-sändning tillsammans med andra ministrar

Den totala ekonomiska blockad som USA successivt infört mot Kuba (och andra länder) utsätter landet och dess befolkning för svåra prövningar. Det är ett krig för att tvinga misshagliga folk på knä. Men kubanerna ger inte upp. I ett TV-program framträdde president Diaz Canel och flera ministrar för att föklara hur Kuba möter USA:s aggression. För övrigt stängde Twitter ner dussintals konton för medier och enskilda strax innan TV-programmet drog igång. Ytterligare ett exempel på USA:s krigföring på alla fronter. Våra egna medier tiger om dessa övergrepp på miljontals människors mänskliga rättigheter.

Åtgärder för att möta USAs skärpning av utsvältningsblockaden – Kubas president Miguel Díaz Canel på kubansk TV 2019 09 11

• De försöker stoppa oljeleveranser till Kuba

• Nu behövs folkets förståelse och stöd för nödvändiga motåtgärder

• Vi måste tänka och handla på ett nytt sätt: Aktivera skaparkraften och hitta svar

• Det handlar inte om en återgång till 90-talets Specialperiod, nu har vi mer styrka och kraft

• Kuba är långt ifrån isolerat

• Varför är det en övergångsperiod?

• Nu gäller återhållsamhet och sparsamhet

• Sparsamhet är ett strategiskt ord för den statliga sektorn och bostadssektorn

• Använda tillgångarna där de mest behövs

• Prioriteringar inom transportsektorn

• ”Kubaner, det är dags för ”Fosterlandet eller Döden”

Detta var ämnena för ett rundabordssamtal på TV med presidenten och ekonomi-, transport- och gruvministrarna, för att informera om de åtgärder som behöver vidtas i det aktuella läget.

Inledningsvis sa presidenten ”Det har blivit en vana att regeringen samtalar med folket om de svårigheter vi står inför och framstegen inom ekonomin. De senaste dagarna har tecken kommit på problem inom energiförsörjningen. Utan att låta oss skrämmas och utan rädsla vill vi att folket ska ha kännedom om alla beståndsdelar”.

”För lite drygt ett år sedan förvarnade Raul oss om att vi kommer att ställas inför utmaningar och hot i det svåra läge som USAs politik skapar. Snaran dras åt och vårt folk måste vara berett. Allt han har förvarnat om har skett.

USAs regering har börjat tillämpa en folkmordsplan för att angripa de kubanska familjernas grundläggande behov, för att sedan angripa regeringen för ineffektivitet och försöka åstadkomma en samhällskatastrof, undergräva kampandan och samhällsstrukturen: De vill beröva oss allt: ”ljus, vatten och luft, som vi säger i Kuba”.

”USAs hela regering är väl insatt i den undergrävande verksamheten mot Kuba och hittar på förevändningar för att rättfärdiga blockaden och den finansiella utpressningen. De är oförmögna att förstå den kubanska revolutionens politiska principer, de tror att de med utpressning kan få oss att ändra vår utrikespolitik”, sa presidenten.

”Upptrappningen mot Kuba är inte en isolerad åtgärd, den ingår i politiken mot Latinamerika och Karibien. Trumpregeringen har misslyckats med att krossa den Bolivarianska Revolutionen och försöker få opinionen att lägga skulden på Kuba.  De säger sig vara oroliga över det kubanska folkets tillstånd, och till råga på allt annonserar de nya blockadåtgärder.

De försöker förhindra drivmedel från att nå Kuba, de hotar med Helms-Burton-lagen mot företag och fartyg som gör affärer med oss. Detta har lett till brist på diesel för produktion och serviceverksamheter, effekten ser vi tydligt vid busshållplatserna. ”

”Våra problem gäller framför allt elektricitet och vissa drivmedel. Men de gäller inte livsmedel, vi har lager i hamnarna. Detta läge tvingar oss dock att vidta åtgärder, för att minska effekten på prioriterade tjänster, och att optimera användningen av drivmedel. Det är viktigt att folket förstår och stöder dessa åtgärder.”

Presidenten nämnde att Kuba redan tidigare vidtagit en rad åtgärder för att kunna klara av denna typ av angrepp. ”Våra fiender har en ständig planering och beredskap för folkmord, den är vulgär och pervers (…) och drabbar alla förbindelser mellan Kuba och USA. Vi har också vår plan för att stå upp mot den kubanska nationens fiender. ’Plan mot plan’ som Martí sa.”

”Vår plan bygger på vissa förutsättningar, principer och arbetsmetoder. För det första att tänka som land, tänka Kuba och se hur vi alla kan bidra till att de beslut vi fattar blir de bästa för hela nationen, inte för enskilda individer.”

Presidenten framhöll vikten av att folket ska förstå och kunna stödja de åtgärder som är nödvändiga i det spända dagsläget, särskilt när det gäller vissa drivmedel. ”Arbeta modigt – det fina ligger i utmaningen och att leva upp till den (…) intelligent, ansvarsfullt, optimistiskt och kreativt, utan att klaga, säkra på att vi kan övervinna en konjunktur som den vi beskriver.”

”Tänka och handla klart och tydligt: Sätta fart på skaparkraften som finner nya lösningar på problem, ’som inte är så nya’ men som ingår i den spelplan som USAs regering tvingar på oss.”

Inför transportsvårigheterna föreslog Díaz Canel att om möjligt arbeta hemifrån, via internet. ”När det gäller transporterna behöver vi lära av erfarenheterna av specialperiodens lösningar.” Bland exemplen nämnde han också att anpassa arbetstiderna, i förhållande till elförbrukningens höjdpunkter.

Díaz Canel underströk vikten av folkets aktiva deltagande i detta läge, liksom de bidrag ungdomen kan ge. ”Alla ledare på olika nivåer måste leva upp till de krav läget ställer och handla medvetna om sin roll som folkets tjänare, i detta allvarliga läge.”

”Det är grundläggande att överallt kraftfullt ta avstånd från imperiets fientligheter, med den ekonomiska omringningen av vårt land. Denna uppmaning måste förstås som en samling för att bidra med det bästa vi har, utan dramatik och falsk alarm” sa presidenten på teves Rundabordssamtal.

Det handlar inte om en återgång till Specialperioden, vi har nu nya muskler. ”Jag kan högtidligen lova att vi har en strategi för att segra, och att jänkregeringen inte kommer att nå sitt mål att sänka kubanska folkets kampanda och ännu mindre få oss att ge upp.”

”Vi vill klart och tydligt understryka ögonblickets betydelse, som kräver att vi stärker den fosterländska andan och nationella enigheten, i den anda av motstånd och seger som alltid har utmärkt oss.”

”Idag är det viktig att uppmuntra allas sparsamhet, som en daglig praktik, oegennyttan som hållning, strikt och fast bemöta försök att leda drivmedel på fel väg, och den opportunism som kan få vissa att höja priser, hamstra produkter eller spekulera.”

Díaz Canel sa att regeringen förstår att folk kan känna oro för en återgång till Specialperioden, men försäkrade att det inte kommer att ske ”för vi har nu mer styrka och kraft än förr”.

”Till att börja med har vi en strategi för ekonomisk och social utveckling, en modell: vi har lagt grunden för långsiktig utveckling med sikte på 2030 och nyligen antog vi en ny grundlag, som gjort det möjligt att anta nya lagar, och snart kommer vi att välja folk till landets högsta ansvarsposter. Alla dessa processer har stöd av vårt folkflertal.”

Presidenten sa att beroende på bristsituationer som kan uppstå, kan utvecklingsprogram genomföras fortare eller mindre fort, men de ”traskar på” utan plats för att improvisationer, men plats för att förnya”.

Han påminde också om att Kuba framställer olja som täcker 40 procent av landets behov. ”Med vår inhemska produktion garanterar vi oljekraftverkens drift, det återstår att också garantera drivmedel för andra ekonomiska sektorer.”

”Så har vi också turismens utveckling, med över 70 000 rum i landet, trots blockaden. Trots det svåra läget har turisttillströmningen hållit sig på bra nivå, trots begränsningen av kryssningsfartygen. Och, under årets sommarsäsong ökade den inhemska turismen med 19 procent”.

Kuba är långt ifrån isolerat.

Presidenten kommenterade att landets viktigaste investerare inte har dragit sig undan. Samtal pågår och allianser sluts med andra länder och geografiska block, som EU. ”En europeisk domstol tillbakavisade nyligen ett krav ställt utifrån Helms Burtonlagen, och det ingjuter förtroende.”

Under de senaste månaderna genomfördes Turistmässan i Havanna, där möten hölls med flera företag som var intresserade av att investera i Kuba, och andra handelsmässor som gör det möjligt att ständigt finna utländska investerare. ”Vi godkänner utländska investeringsprojekt till exempel för gris- och hönsuppfödning.”

Han tog också upp att ”exporten av läkartjänster förväntas fortsätta och att importsersättning ökar på flera områden, liksom andra projekt för inhemsk produktion, ”förutom att vi har en ickestatlig sektor som växer och innebär ett stöd för ekonomin, även om den också påverkas av USAs blockad”.

”Vi har en mer diversifierad ekonomi införlivad i den internationella marknaden, en mer omfattande infrastruktur och reserver, förbindelser med Venezuela, Ryssland och länder i Afrika och Amerika. Kuba är långt ifrån isolerat, vi är ett land som världen betraktar med beundran och respekt.”

”Vi har våra erfarenheter av hur vi klarade av Specialperioden, den lärde oss mycket om motstånd.  Vi har sett att javisst gick det, javisst kan vi, och javisst kommer vi att kunna.”

Varför säger vi ”övergångsperiod”?

Vårt dagsläge beror inte på egen otillräcklighet, utan på USAs extraterritoriella åtgärder som drabbar vår befolkning och motsäger alla påståenden om att de vidtas för folkets väl. ”Vi är ett glatt folk som kan stå upp för vår rätt”, sa Díaz Canel under Rundabordsprogrammet.

”Mitt i allt detta” – påminde han om – ”höjdes lönerna, förbättrades järnvägstrafiken med nya investeringar, inga prishöjningar har gjorts, skolstarten ägde rum som vanligt, problem med varubrist och elförsörjning löstes. De åtgärder vi vidtagit har visat resultat.”

Han förklarade att ”förhandlingar pågått hela tiden för att se till att få in drivmedel i landet. Den 14e kommer en oljetanker, och sedan en till. Men vi måste vidmakthålla våra åtgärder för att spara på oljan, och använda den effektivt så att den varar. En glad nyhet är att alla nödvändiga kontrakt för att säkra tillförseln i oktober är garanterade.”

”Detta är en träning för att klara av alla slags lägen. Vi ber om förståelse. Vi har vissa problem när det gäller livsmedelstransporter, kollektivtrafik, elförsörjning vid toppförbrukning. Om vi kan ska vi undvika elavbrott, men om det måste göras förvarnar vi alla.”

”Vi ska lägga upp en plan för information om elavbrott, om sådana måste göras, men det kommer inte att ske med Specialperiodens frekvens och varaktighet.”

I det nuvarande läget gäller återhållsamhet och sparsamhet

”Vi ska anpassa verksamheterna för att minimera olägenheterna och garantera oljetillgången för att stabilisera läget. Kedjan Hamn- Transport – Handel ska effektiviseras för varudistributionen.”

”Transporterna måste planeras noga, fördela toppförbrukningen av elektricitet, använda metoder från Specialperioden, stoppa vissa verksamheter och öka dem när det är möjligt igen, med sikte på att lyckas öka BNP detta år. Andra åtgärder är att anpassa arbetstiderna för att minska bensinåtgång och elförbrukning.”

”Vi har bestämt vilka investeringar som kan fullföljas och vilka som skjuts upp”, sa han och underströk viljan att genomföra programmen för IT-sektorn, transporter och turism.

Vi måste vädja till allas känslor, och mångfaldiga solidariteten. Alla statsägda bilar måste stanna vid hållplatserna och plocka upp folk, vi måste hjälpas åt. Inte öka priser, betala vår utlandsskuld så långt som möjligt, minska kommun- och arbetsplatsbesök som kräver tid och transporter, och inte störa produktionen, informera regelbundet och när det behövs.”

”De som kan bidra till att lösa ett problem, ska göra det. Att inte bidra går emot Revolutionens anda. Vi måste stärka andligheten, artigheten, tjänstvilligheten; stå upp mot byråkratin, slappheten; svara artigt, för att vara goda medborgare, goda revolutionärer, allt med hög kvalitet.  I denna tid behöver vi denna känsla för Revolutionen, Fosterlandet och Socialismen.”

 

Sedan vidtog Energi- och Gruvminister Raúl Garcia Barreiro, och talade om Sparsamhet, ett strategiskt ord för den statliga sektorn, och bostadssektorn. Ekonomi- och planeringsministern Alejandro Gil Fernández  om att använda resurserna där de bäst behövs och transportministern Eduardo Rodríguez Dávila om prioriteringarna inom transportsektorn.

Cubadebate 190911, Översättning och redigering Eva Björklund 

Díaz-Canel en Mesa Redonda: Cuba no está paralizada, contamos con una estrategia