Stora framsteg för Kubas kvinnor

Foto: Jonathan Buttle-Smith (CC-0)

Kvinnorna i Kuba

Den kubanska revolutionens seger innebar en enorm framgång för den kubanska kvinnan. Framstegen har fortsatt. Just nu pågår en diskussion om en ny familjelag. Förslaget är ute på remiss och diskuteras och kommenteras i det kubanska samhället. Efter modifieringar i förslaget kommer det att gå till folkomröstning. I det nya förslaget stärks rättigheter för olika grupper. Den nya lagen, och hur den diskuteras fram, är ett bra exempel på Kubas deltagardemokrati.

Kvinnorna har gjort revolution inom revolutionen. De representerar en majoritet av läkare (60 procent), domare, jurister (71 procent) och vetenskapsmän (58 procent) på ön.

Andelen kvinnor i parlamentet är 53 % (2020). Kuba ligger på 2:a plats i världen efter Rwanda (61 %). Sverige på 7:e plats med 47 % (2020).

Medlemmar i regeringen: 7 av regeringens 32 ministrar är kvinnor (2021)

Yrkesverksamhet: 42 % av arbetskraften utgörs av kvinnor (2019). Sverige: 48 %

Yrkesutbildning: Ca 70 % av den utbildade yrkesarbetande arbetskraften (gymnasienivå eller högre) är kvinnor.

62 procent av alla universitetsstuderanden på Kuba är kvinnor.

KUBAS KVINNOFÖRBUND FMC

FMC fick redan från starten ca 40.000 medlemmar. Sedan dess har medlemsantalet vuxit stadigt och var 2016 uppe i över 4 miljoner, dvs över 90 procent av alla kubanska kvinnor över 14 år.

Medlemsavgiften som är mycket låg finansierar förbundets verksamhet och avlönar de anställda. Verksamheten bygger huvudsakligen på frivilliga insatser i grundorganisationerna i bostadskvarteren. Det finns ca 75.000 sådana grundorganisationer.

I landets 168 kommuner finns kvinno- och familjehus som har rådgivande verksamhet riktad till såväl kvinnor som män, med kursverksamhet, seminarier och individuell rådgivning.

FMC har också spelat och spelar en viktig roll för att bryta upp fördomar och myter kring sexuallivet, för att värna kvinnors reproduktiva hälsa och rätten till den egna kroppen och sexualiteten. Inte minst har FMC varit banbrytande för acceptansen av homosexualitet som en sexuell läggning, inte en avvikelse.

FMC får inget ekonomiskt stöd från kubanska staten, utan är såväl ekonomiskt som politiskt självständig. FMC har konsultativ status hos FN:s Ekonomiska och Sociala Råd (Ecosoc) som NGO, dvs. icke regeringsanknuten organisation.

Som en självständig organisation samarbetar FMC med myndigheterna och med andra organisationer på Kuba, t.ex. med fackföreningsrörelsen CTC, med skolväsendet, med massmedia och med folkmaktsorganen.

Ett viktigt samarbete är med radio/TV om hur de framställer kvinnor och behandlar genusfrågor. TV-såpor från utlandet, t.ex. Sydamerika, som gärna framställer kvinnor som sexobjekt, utsätts för FMC:s kritiska granskning. FMC har också sedan början av 1990- talet, då turistnäringen på Kuba tog fart, kritiserat hur de kubanska kvinnorna framställdes i turistreklamen. FMC har rönt stora framsteg genom sin aktivitet på dessa områden.

På Kuba har FMC ett särskilt forskningscentrum för genusfrågor som samarbetar med landets lärosäten, där de flesta har professurer inom genusteori. FMC har också en mycket aktiv internationell avdelning med omfattande internationella kontakter över hela världen och pådrivande medverkan i internationella konferenser.

Trots kvinnorörelsens framsteg så är det fortfarande så på Kuba som överallt annars att kvinnorna drar det tyngsta lasset i hushållet. FMC arbetar för att stärka kvinnornas självförtroende så att de kan hävda en jämlik arbetsfördelning även i hemmet. ”Det går ganska fort att stifta lagar, men det går inte lika fort att ändra attityder”. Många män säger att ”de hjälper till hemma”, men enligt grundlagen ska kvinnor och män dela på hushållsarbetet och omsorgen om barnen, och det arbetar FMC för att uppnå.

Exempel på källor:

Statistik från UNDP, United Nations Development Programme

ONE – Oficina Nacional de Estadisticas e Información, Kuba – www.one.cu

HÄV BLOCKADEN MOT KUBA!

Bli en del av solidaritetsrörelsen!

Bli medlem i Svensk-Kubanska

Eller skicka ett bidrag till Stödfonden

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap (150 för pensionärer, arbetslösa och studerande)

Swish 123 589 0975 eller Pg 40 54 11 – 0

Bidrag till insamlingen ”Mediciner till Kuba”

23 57 15 – 0 ELLER Swish 123 182 37 72