This page was exported from Svensk-Kubanska Föreningen [ https://svensk-kubanska.se ]
Export date: Sat Mar 25 14:11:48 2023 / +0000 GMT

StadgarStadgar för Svensk-Kubanska Föreningen

Antagna vid ordinarie årsmötet 1979-03-17. Reviderade vid ordinarie årsmöten 1995-03-18, 2006 -03-18 och 2021-03-13. Ändring av §1, Föreningens mål, beslutades 2021-03-13 och bekräftades 2022-03-12.

§1 Föreningens mål

att stödja den socialistiska revolutionen på Kuba och det kubanska folkets kamp mot imperialismen;

att stödja de latinamerikanska folkens kamp mot imperialismen;

att vara en del i den anti-imperialistiska kampen i Sverige;

att främja vänskapliga, kulturella och ekonomiska förbindelserna mellan Sverige och Kuba;

att i detta syfte sprida information om förhållandena på Kuba och skapa bästa möjliga kontakter mellan folken i respektive länder.

§2 Föreningens namn. Medlemskap

Föreningens namn är Svensk-Kubanska Föreningen. Spanska: Asociación Sueco-Cubana. Den har sitt säte i Stockholm och omfattar medlemmar i hela landet. Föreningen är partipolitiskt obunden. Lokalavdelningar och lokalgrupper bildas på orter där så är möjligt. Var och en, enskild person eller organisation, som omfattar och följer föreningens mål och stadgar och som erlägger fastställd medlemsavgift, kan vara medlem i Svensk-Kubanska Föreningen. Beslut om medlemskap fattas av föreningens styrelse. Medlemskap gäller från den dag medlemsavgift erlagts och under den tid fastställd medlemsavgift betalas. Fortlöpande information om föreningens verksamhet samt Tidskriften KUBA ingår i medlemskapet.

Medlem äger närvaro- och yttranderätt på samtliga medlemsmöten inom föreningen, oavsett ort. Om medlem bryter mot föreningens mål eller stadgar kan föreningsstyrelsen suspendera och årsmötet utesluta vederbörande.

§3 Föreningens årsmöte

Det nationella årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Ordinarie årsmöte hålls i mars månad varje år. Extra årsmöte hålls när ordinarie årsmöte, minst en fjärdedel av föreningens medlemmar, hälften av lokalavdelningarna eller föreningsstyrelsen så önskar. Kallelse till årsmöte ska utgå minst en månad i förväg och ska ske per post. Årsmöteshandlingarna ska vara årsmötesombuden tillhanda senast 14 dagar före årsmötet.

Till årsmötet har medlem, lokalavdelning eller lokalgrupp rätt att sända in motioner. Motion ska vara föreningsstyrelsen tillhanda senast tre veckor före årsmötet.

Motion och föreningsstyrelsens yttrande sänds tillsammans med övriga årsmöteshandlingar ut till ombuden. På årsmötet har valda ombud närvaro-, yttrande-, förslags- och rösträtt. Styrelsemedlemmar har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt. Enskilda medlemmar har närvaro- och yttranderätt.

Lokalavdelning har rätt att utse två ombud samt ytterligare ett per 50-tal av avdelningens medlemmar.

Lokalgrupp har rätt att utse ett ombud. Högst ett ombud per 50-tal avdelningslösa medlemmar utses av föreningsstyrelsen i syfte att stödja organisering på nya orter.

Det nationella årsmötet har till uppgift:

att välja ordförande, sekreterare och justeringsmän för årsmötet;

att behandla och godkänna styrelsens verksamhetsberättelse, räkenskapsberättelse, revisionsberättelse och avgöra frågan om den avgående styrelsens ansvarsfrihet;

att behandla inkomna motioner;

att behandla och anta styrelsens förslag till verksamhetsplan för det kommande året;

att välja föreningsstyrelse och i mån av behov suppleanter till föreningsstyrelsen;

att välja två revisorer och lika många suppleanter till dessa;

att välja valberedning;

att fastställa föreningens medlemsavgifter.

Extra nationellt årsmöte behandlar bara de frågor som föranlett dess sammankallande.

§4 Föreningsstyrelsen

Föreningsstyrelsen är föreningens högsta beslutande organ mellan årsmötena. Den fungerar omedelbart efter det årsmöte på vilket den valts och fram till kommande årsmöte.

Föreningsstyrelsen har till uppgift:

att leda genomförandet av verksamhetsplanen som antagits av årsmötet och i övrigt att samordna och leda föreningens verksamhet;

att verkställa övriga av årsmötet fattade beslut;

att hålla fortlöpande kontakt med avdelningsstyrelserna.

Föreningsstyrelsen består av minst 7 och maximalt 15 ledamöter och, varav ca hälften väljs växelvis varje år med tvåårsmandat. Styrelseledamot skall ansvara för någon region i landet eller annat viktigt kubaarbete. Föreningsstyrelsen utser inom sig ansvariga bl.a. styrelseordförande, tillika föreningsordförande. Styrelsen har rätt att vid behov adjungera ytterligare medlemmar. Om en styrelseledamot har förhinder, har denne rätt att till ett styrelsemöte utse en suppleant. Namnet ska meddelas till ordföranden så tidigt som möjligt innan styrelsemötet.

Föreningsstyrelsen är beslutsmässig när minst 2/3 av dess ledamöter är närvarande. Vid lika röstsiffror gäller ordförandens utslagsröst. Föreningsstyrelsen sammanträder minst fyra gånger per år.

Styrelsen får stöd av anställd(a)/frivilliga krafter på föreningens kansli. Föreningssekreteraren har det direkta ansvaret för arbetet på kansliet.

§5 Arbetsutskott

Inom styrelsen utses ett arbetsutskott (AU). Den innefattar ordförande, kassör, internationell sekreterare och ytterligare en eller två personer.

AU:s uppgift är att förbereda och följa upp styrelsemöten; mellan styrelsemöten fatta brådskande beslut; vara en resurs för övriga styrelsen, Tidskriften Kubas redaktion och andra, exempelvis ansvariga för sociala medier.

§6 Föreningens revisorer

Föreningens revisorer ska fortlöpande granska föreningens verksamhet. Föreningens räkenskaper ska ställas till revisorernas förfogande senast en månad före årsmötet, såvida ej annorlunda överenskommits mellan dem och föreningsstyrelsen. Revisionsberättelsen ska föreligga minst tre veckor innan årsmötet.

§7 Tidskriften KUBA och sociala medier

Svensk-Kubanska Föreningens utåtriktade organ benämns Tidskriften KUBA. Föreningsstyrelsen utser redaktion för tidskriften och anger dess riktlinjer.

Tidskriften Kuba ger saklig information om Kuba; samhällsutveckling, vardagsliv,

ekonomi, kultur, Kubas internationella samarbete och solidaritet. USA:s och övriga världens politik mot Kuba skärskådas. Det kämpande Latinamerika, utanför Kuba, har en plats i tidskriften.

Tidskriften utkommer under normala omständigheter med fyra nummer per år. Den valda redaktionen har stor frihet att arbeta utifrån de riktlinjer och de politiska prioriteringar årsmötet/styrelsen/AU gör. Löpande kommunikation hålls med Styrelse/AU. För att underlätta detta upprättas tidsschema för processen från idé till färdig tidskrift för varje nummer. Styrelse/AU har ansvar för att material levereras till redaktionen. Redaktionen har ansvar för att sammanställa och formge tidskriften och kan publicera eget material.

Vid delade meningar om innehållet i tidskriften har den politiska ledningen i form av AU, FS och i sista hand årsmötet, sista ordet.

§8 Kontaktpersoner och Lokalgrupp

På orter där föreningen inte har lokalgrupp eller lokalavdelning kan styrelsen utse (och avsätta) kontaktpersoner. Målet är att bilda lokalgrupp. Kontaktpersoner uppmanas att ha fortlöpande kontakt med medlemmar och sympatisörer inom området.

Lokalgrupp benämns Svensk-Kubanska Föreningens lokalgrupp i … (ort). Den bildas av medlemmar i föreningen på den ort där lokalavdelning ej finns.

Lokalgruppen har till uppgift att genomföra utåtriktade aktiviteter och att arbeta för att lägga grunden för bildande av lokalavdelning. Upptagande av en ny lokalgrupp i Svensk-Kubanska Föreningen beslutas av föreningsstyrelsen eller det nationella årsmötet. Lokalgrupp ska stå i kontakt med föreningsstyrelsen och fortlöpande informera om sin verksamhet. Föreningsstyrelsen lämnar råd och ger stöd till verksamheten. Kontaktpersoner och lokalgrupper har det ekonomiska ansvaret för vad de företar sig i föreningens namn. Om lokalgrupp bryter mot föreningens stadgar är det en uppgift för föreningsstyrelsen att ingripa.

§9 Lokalavdelning

Lokalavdelning benämns Svensk-Kubanska Föreningens lokalavdelning i … (ort). Beslut om lokalgrupps ombildande till lokalavdelning och dennas geografiska omfattning fattas av föreningsstyrelsen. Med stor självständighet svarar lokalavdelningen för den lokala verksamheten i sitt område, men har att rapportera till föreningsstyrelsen och samråda med denna. Lokalavdelning är underställd föreningens årsmöte. Lokalavdelning är ansvarig för sin ekonomi. Om lokalavdelning bryter mot föreningens stadgar är det en uppgift för föreningsstyrelsen att ingripa. Den kan då upplösas. Beslut om upplösning fattas av föreningens årsmöte. Lokalavdelningens samtliga tillgångar överförs vid upplösning till föreningen.

§10 Lokalavdelningens årsmöte

Lokalavdelningens årsmöte hålls före den 15 februari varje år.

Kallelse till lokalavdelningens årsmöte samt årsmöteshandlingar ska vara avdelningsmedlemmarna tillhanda senast 14 dagar före årsmötet.

Lokalavdelningens årsmöte har till uppgift:

att behandla och godkänna verksamhets- och revisionsberättelser, och på grundval härav utforma riktlinjerna för avdelningens kommande verksamhet;

att avgöra frågan om ansvarsfrihet för avgående styrelse;

att välja styrelseledamöter och ev. suppleanter, revisorer och valberedning;

att välja ombud till föreningens nationella årsmöte;

att behandla motioner till det nationella årsmötet.

§11 Lokalavdelningens styrelse

Lokalavdelningens styrelse leder avdelningens arbete från det årsmöte på vilket den valts till nästkommande årsmöte.

Lokalavdelningens styrelse består av minst tre ledamöter och utser inom sig ordförande, sekreterare och kassör, samt övriga ansvariga. Lokalavdelningens styrelse har rätt att vid behov adjungera ytterligare medlemmar.

§12 Lokalavdelningens revisorer

Lokalavdelningens årsmöte utser två revisorer. Revisorerna ska granska avdelningens verksamhet. Avdelningens räkenskaper ska ställas till revisorernas förfogande senast tre veckor före årsmötet. Revisionsberättelsen ska föreligga senast sju dagar före årsmötet.

§13 Ändring och tolkning av föreningens stadgar

Ändring av föreningens stadgar kan beslutas av föreningens årsmöte med 2/3 majoritet.

Ändring av § 1 Föreningens mål kräver dock motsvarande beslut av två på varandra följande ordinarie årsmöten.

Tolkning av föreningens stadgar åligger föreningsstyrelsen.

Förslag till ändring av stadgar ska ske skriftligt som motion eller förslag från styrelsen och tillsändas ombuden tillsammans med övriga årsmöteshandlingar.

§14 Upplösning av föreningen

Upplösning av Svensk-Kubanska Föreningen kräver beslut med 3/4 majoritet av två på varandra följande ordinarie årsmöten. Samtliga eventuella tillgångar tillfaller mottagare som verkar i föreningens anti-imperialistiska anda. Mottagare bestäms av årsmötet.

 

 

 


Post date: 2017-12-23 11:04:40
Post date GMT: 2017-12-23 11:04:40
Post modified date: 2022-04-24 11:58:45
Post modified date GMT: 2022-04-24 10:58:45

Powered by [ Universal Post Manager ] plugin. MS Word saving format developed by gVectors Team www.gVectors.com