USA betalar bra för att berätta om den ”kubanska revolutionens misslyckande”

För de som är beredda att förråda sitt land finns dollar att hämta

Som inget annat land lägger sig USA i andra länders inre angelägenheter. USA försöker på olika sätt att få sin vilja fram. I Kuba har stormakten investerat flera miljarder dollar för att störta den revolutionära regeringen. Nu annonseras nya pengar i ett nytt program. Nu handlar det om att USA-betalda organisationer ska berätta om den ”kubanska revolutionens misslyckande”.

“Biståndsmyndigheten” USAID” betalar infiltratörer i Kuba i nytt program

Biståndsmyndigheten i USA, USAID, planerar att betala uppemot 2 miljoner US-dollar till projekt i Kuba och ”lyfta fram den kubanska revolutionens misslyckanden”.

Syftet, enligt USAID, är att främja de mänskliga rättigheterna genom stöd till kubanska politiska fångar och deras familjer, samt ökad inhemsk och internationell kunskap om den verklighet kubanerna möter och den kubanska revolutionens misslyckanden.

Organisationer i USA och andra länder har uppmanats att senast den 18 juli 2019 inkomma med dokumenterade planer på hur de skulle kunna uppnå dessa mål. Den 30 september 2019 räknar USAID med att betala ut startbidrag till de godkända organisationerna på upp till 500 000 US-dollar vardera.

I ett dokument daterat 27 juni 2019 uppmanas ”att lämpliga grupper och enheter inkommer med förslag på hur vi tillsammans kan möta de största utmaningarna i Kuba, i linje med USAs regerings mål för utlandsbistånd.”

I dokumentet anges följande:

USAID LAC / Kuba begär konceptdokument inom följande områden av strategiskt intresse:

Då USAID förbehåller sig rätten att finansiera aktiviteter utanför dessa specifika områden, kommer de idédokument och ansökningar som bäst svarar på projektområdena nedan att prioriteras.

Sökande uppmuntras att lämna innovativa, förbättrade idéer, alltså inga dubbletter på redan existerande USA-finansierade aktiviteter, då USAID vill utöka antalet individer och grupper i nätverket.

Programområde 1: Humanitärt bistånd till politiska fångar

Den kubanska regimen har fler än 100 politiska fångar, fängslade för att helt fredligt ha försökt utöva sin rätt till yttrandefrihet. Straffen är långa och fängelseförhållandena hårda och ofta livshotande.

Regimen förnekar att det finns politiska fångar – de som är fängslade av politiska skäl döms ofta på falska eller påhittade grunder, eller godtycklig för ”pre-kriminalitet”, förebyggande av brott.

Fångarna placeras i överfulla fängelser, ofta på stort avstånd från sina familjer och misshandlas eller isoleras för att de uttrycker sitt missnöje.

Fångarna saknar tillgång till ordentlig medicinsk vård och vatten, och maten som den kubanska regeringen tillhandahåller täcker inte grundläggande behov.

Dessutom är tidigare politiska fångar som är kvar i Kuba hårt övervakade, terroriserade av den kubanska regimen för politisk aktivism, ofta förbjudna att arbeta på grund av oliktänkande, vilket inte bara påverkar den egna försörjningen utan också övriga familjemedlemmars.”

Partnerskapsmål: USAID LAC / Kuba söker infiltratörer, av USAID kallade partners, med erfarenhet av Kuba och andra på liknande sätt stängda länder, som kan ge behövlig humanitär hjälp till kubanska politiska fångar och deras familjer.

Programmets utformning bör vara sådant att det underlättar för människor som mist delar, eller hela sin förmåga att försörja sig och sina familjer på grund av politiska eller religiösa övertygelser, eller ansträngningar att främja och driva på för demokratiska friheter i Kuba.

USAID kommer att prioritera partners med påvisad förmåga att distribuera humanitär hjälp till kubanska, politiska fångar.

Partners bör också ha förmåga att samarbeta med lokala partners för att identifiera och tillgodose de viktigaste och mest brådskande behoven hos politiska fångar.

Programområde 2: Visa verkligheten i Kuba genom oberoende information

Den kubanska regimen kontrollerar all information till, från och inom Kuba.

Genom en intensiv pr-kampanj som inkluderar att sända tusentals lågavlönade läkare och lärare utomlands har regimen kunnat manipulera bilden internationellt och sprida ett falskt budskap om att den kubanska revolutionen lyckats garantera gratis hälsovård och utbildning.

I verkligheten uppfylls knappt de kubanska medborgarnas grundläggande behov.

Då tillgången till internet via wifi-hotspots och 3G steg för steg förbättrats har kubanska oberoende journalister och andra oberoende nätverk kunnat belysa vardagen i verklighetens Kuba och den kubanska regimens kränkningar av medborgarnas politiska-, sociala-, religiösa,- och ekonomiska rättigheter.

Partnerskapmål: Målet i det här programområdet är att bygga och stödja en demokratisk upplysning i Kuba genom ökad tillgång till oberoende, legitim och ocensurerad information om verkligheten för Kubas medborgare.

Verksamheten kan omfatta stöd till kubanska, oberoende civilsamhällsgrupper, oberoende journalister, civilsamhällsaktivister, trosbaserade grupper och andra, eftersom de bygger på och sprider informationen som annars är svårtillgänglig, med tanke på den kubanska regimens hårt kontrollerade press.

Programmet syftar till större respekt för mänskliga rättigheter i Kuba genom att slå hål på myterna om den kubanska revolutionens framgångar och avslöja verkligheten i Kubas institutioner såsom utbildning och sjukvårdssystem, samt behandling av kubanska arbetare och en korrupt ekonomi.

Partners ska uppmuntras att använda kommunikationsteknologi till att sprida information både inhemskt och internationellt om de utmaningar som kubanska medborgare dagligen möter till följd av 60 års diktatur.

USAID säger att myndigheten kommer att avstå sina vanliga varumärkeskrav i syfte att dölja vem som finansierar projekten.

USAID säger att partners kommer att agera på egen risk.

Viss aktivitet enligt detta samarbetsavtal kommer att genomföras i Kuba.

Att arbeta i ett stängt samhälle som Kuba, utgör utmaningar och risker för partnern/utövaren (inklusive dess underordnade, konsulter etc.).

USAs regering kan inte garantera trygghet och säkerhet för personal eller tillgångar, särskilt inte för dem som reser till Kuba under finansiering av USAID, eller för projektens personal stationerad i Kuba.

Genomförandet av USAID-programmet i Kuba kräver partnerns medvetenhet om politisk känslighet och troliga risker i samband med fientliga handlingar från den kubanska regeringen.

Partners kommer inte att fungera som agenter eller agera under ledning av USAID, utan kommer istället att vara ansvariga för en effektiv administration av sina egna program med sund affärsbedömning, inklusive eventuella försiktighetsåtgärder.

USAID kommer att ersätta kostnader i den utsträckning det är tillåtet och rimligt, upp till det angivna beloppet för bidraget.

I den utsträckning det inte förbjuds eller motsägs någonstans av federala lagar, förordningar eller policys, ska mottagaren inte hålla USAID ansvarig för skada, dödsfall, internering, fängslande, kidnappning, förlust av egendom, skador eller utgifter till följd av slarv eller vårdslöshet hos partnern, dess ombud eller dess anställda som implementerar, genomför, programmet under denna APS, plan, i Kuba.

Särskild uppmärksamhet och särskilt övervägande bör ägnas åt valet av partners/konsulter och andra personer som kan komma i fråga att resa till Kuba.

För att maximera effektiviteten av arbetsuppgiften bör dessa resenärer/partners tala flytande spanska, ha en solid förståelse för det kulturella samt tidigare erfarenhet av Kuba.

Resa för medborgare i USA bör, så långt det är möjligt, undvikas.

USAID will highlight “failures of the Cuban Revolution”