Utmaningar för Kubas hälsovård 2023

Kubas hälsovårsministerium

Flera utmaningar för Kubas hälsovård 2023

Kubas hälsosektor står inför flera utmaningar 2023, efter att i två år ha behövt prioritera tillgängliga medel för inköp av diagnostiska verktyg och förnödenheter för att hantera covid-19.

Bland utmaningarna står att trygga det nationella hälsovårdssystemet, att öppna sjukhusbaserade tjänster som har en ackumulerad efterfrågan, uppdatera den medicinska tekniken, minska klyftorna vad gäller tillgången till förnödenheter och uppnå stabilitet i produktionen och importen av läkemedel.

Hälsominister José Ángel Portal förklarade, när han framträdde inför parlamentet i december förra året, att 53 procent av budgeten de senaste åren gått till kampen mot pandemin, på bekostnad av övrig service.

Hälsominister José Angel Portal informerar Nationalförsamlingen. Foto: Prensa Latina

Han påpekade att det den 5 december rådde brist på 219 läkemedel i landet och ytterligare 197 läkemedel skulle räcka i mindre än 30 dagar (73 importerade och 146 egenproducerade).

Till detta kommer subjektiva svårigheter som också präglar den nuvarande situationen på området, t.ex. olämpliga förskrivningar av läkemedel, organisatoriska och kontrollproblem, kriminell verksamhet samt brister inom utbildningen av apotekspersonal.

I detta sammanhang meddelade Portal att en ny arbetsmodell för apotek och optiker kommer att testas i Havanna 2023.

Empresa de Farmacias de La Habana (Havannas apoteksföretag) kommer att ingå i affärsgruppen BioCubaFarma som en del av projektet som syftar till att förbättra apotekstjänsterna i landet och sluta kretsloppet av läkemedel.

Om resultaten blir positiva kommer alla landets apotek att gradvis övergå till BioCubaFarma.

Trots de ansträngningar som gjorts sa han att ”situationen även fortsättningsvis kommer att vara komplex och det skulle inte vara ansvarsfullt att nämna några siffror och säga att vi inte kommer att uppleva några brister”.

Han sade att prioriteten fortfarande är att säkerställa ”tillgången till läkemedel, medicinsk teknik och farmaceutiska tjänster som garanterar att hälso- och sjukvårdssystemet fungerar, samt att konsolidera programmet för naturmedicin och traditionell medicin”.

Sjukhusbaserade tjänster
Trots att insatserna under 2022 inriktades på att stödja öppnandet av tjänster med en ackumulerad efterfrågan som byggts upp de senaste två åren, öka antalet specialistkonsultationer, ta hand om patienter som väntar på operation och prioritera mödra-barnavårdsprogrammet och behandlingar av kroniska sjukdomar, är detta fortfarande utmaningar under den period som nu inleds.

Landet har också begränsningar när det gäller grundläggande förbrukningsartiklar och det som är kritiskt är bland annat sådant som katetrar, transfusionsutrustning och höftproteser.

Enligt hälsoministern påverkas även tekniken, och för närvarande finns en teknisk tillgänglighet på 91 procent för utrustningen, och man söker lösningar för att få fram reservdelar för bildbehandling, cancerbehandling, endoskopi och annat.

Till denna situation kommer den stora efterfrågan på stomatologi och optik. Ministern påpekade att det är en förutsättning för systemet att upprätthålla en prioriterad tilldelning av resurser för läkemedel, förnödenheter, reservdelar och reagens, baserat på sektorns egna inkomster och den budget som staten beviljar.

Ny lag på gång
Under perioden januari-mars 2023 kommer ett förslag till folkhälsolag att spridas och diskuteras bland arbetare inom sektorn, nationalförsamlingens ledamöter och befolkningen i allmänhet.

Den föreslagna lagen omfattar frågor som medicinsk och social vård, primärvård, sexuell och reproduktiv hälsa och assisterad reproduktion.

Andra frågor som tas upp är informerat samtycke, vilket innebär att medicinska behandlingar måste utföras med patientens eller dennes lagliga företrädares uttryckliga godkännande och erkännande av eutanasi som en persons rätt till en värdig död.

”Den nya lagen utvecklar medborgarnas konstitutionella rättigheter och garantier, samtidigt som den uppdaterar statens och regeringens organisation och skyldigheter för att garantera att hälso- och sjukvårdstjänsterna är tillgängliga, kostnadsfria och av god kvalitet”, betonade hälsominister José Ángel Portal.

Prensa Latina 230103
/cv

Sector de la salud en Cuba enfrenta desafíos en 2023