Latin Amerika/Nicaragua: Mänskliga Rättigheter, Terrorism och Organiserad Brottslighet

Latin Amerika/Nicaragua: Mänskliga Rättigheter, Terrorism och Organiserad Brottslighet

Det som framförallt kännetecknat västvärldens ”mänskliga rättighetsindustri” har länge varit hur det politiserat frågan för att tjäna sina länders regeringar. För det syftet har företag och regeringar finansierat ledande MR-organisationer som Amnesty, Human Rights Watch, Freedom House och International Federation for Human Rights. [I Sverige har vi begåvats med ett välfinansierat Civil Rights Defenders]. Dessa producerar rapporter och finns på sociala nätverk där de förtiger eller förminskar övergrepp och brott av regeringar som stöds av regeringarna inom NATO och dess allierade. Å andra sidan överdriver dessa NGO:er, eller hittar på, människorättsövergrepp i länder som samma regeringar ogillar.

I Latinamerika ser vi hur omfattande brott från högerregeringar i t.ex. Colombia, Honduras, Haiti och Brasilien knappast nämns. Medan falska anklagelser riktas från USA-finansierade grupper mot länder som Kuba, Nicaragua och Venezuela. Dessa anklagelser blåses upp och sprids utan bekräftelse. Varken människorättsindustrin eller media och akademiska industrier, som är dess huvudsakliga konsumenter, gör några allvarliga försök att undersöka de verkliga förhållandena. Det eftersom de finansieras av samma eller liknande företag och regeringar som finansierar människorättsindustrin.

Med tanke på den nära integrationen av dessa olika västerländska kunskaps- och informationsföretag har det blivit omöjligt för dem att undvika medverkan i ett kriminellt stöd till sina regeringar och dessas terrorism och organiserade brottslighet runt om i världen. I Latinamerika är Bolivia, Kuba, Venezuela och Nicaragua de tydligaste exemplen på detta.

När det gäller Nicaragua och det misslyckade våldsamma kuppförsöket 2018, så innefattade det såväl terrorism som organiserad brottslighet från olika USA-finansierade och styrda ombud. Det finns ett överflöd av material, baserat på pålitliga förstahandskällor som dokumenterar och berättar om väldigt allvarliga och flagranta människorättsbrott utförda av den USA-finansierade oppositionen mellan april och juli 2018.

FN:s organ för droger och organiserad brottslighet, UNODC, har tagit fram värdefullt material om användningen av organiserad brottslighet för politiska ändamål i sin “University Module Series on Linkages between Organized Crime and Terrorism”. Det ger flera definitioner av terrorism, t.ex.:

·       den olagliga användningen av våld och hot, särskilt mot civila, för att uppnå politiska mål

·       uppsåtliga, våldsamma aktioner, eller hot om våld, utfört av medlemmar i en organiserad grupp för att framkalla fruktan hos en motståndare eller ett segment i samhället

·       det medvetna skapandet och utnyttjandet av fruktan genom våld, eller hot om våld, för att framkalla politisk förändring

·       hot om, eller användning av, olaglig styrka och våld för att uppnå politiska ekonomiska, religiösa eller sociala mål genom hot, tvång eller skrämsel.

·       Olagligt användande av våld för att uppnå ett politiskt mål genom att rikta sig mot oskyldiga.

Alla dessa definitioner passar in på de våldsamma aktioner som Nicaraguas USA-finansierade och kontrollerade opposition använde 2018. De, och deras finansiärer i USA, ville störta Nicaraguas lagligt valda regering. De använde hot om våld och våldsamma aktioner för att skapa rädsla med syftet att nå sina politiska mål. De använde sig av olagligt våld, våldsam utpressning och mord för att tvinga och skrämma oskyldiga människor för att uppnå sina politiska mål. UNDOC förklarar att FN:s konvention mot transnationell organiserad brottslighet definierar det som ”en strukturerad grupp av tre eller flera personer som existerar under en tid och agerar samfällt med syftet att utföra ett eller flera brott som fastslås i denna konvention, för att uppnå, direkt eller indirekt, en finansiell eller annan materiell förmån.”

Konventionen definierar ett allvarligt brott som något som är straffbart med minst fyra års fängelse. Definitionen av transnationellt organiserat brott är något som genomförs i ett land, men där en avsevärd del av planeringen, styrningen eller kontrollen sker i ett annat. Alla dessa definitioner passar in på de våldsamma brott som den USA finansierade oppositionen genomförde 2018. Bland de brott som åtalats finns många som dokumenterats och bekräftats av oberoende källor. Här finns många fall av mordbrand, utpressning, tagande av gisslan, överfall som orsakat allvarlig kroppsskada, våldsamma rån och mord. När Nicaraguas vice utrikesminister Valdrack Jaentschke frågade den dåvarande chefen för Inter American Commission for Human Rights (IAHCR) delegation till Nicarauga, Paulo Abrao, varför IAHCR vägrade undersöka oppositionens mord på polis och regeringsanställda arbetare, svarade Abrao att det inte ingick i IAHCR:s mandat. Abrao sa att mandatet utgår från att mänskliga rättigheter enbart kan kränkas av stater. Senare, när de nicaraguanska myndigheterna besegrat kuppförsöket och åtalade de skyldiga till våldsbrott, så anklagade IAHCR och västvärldens människorättsindustri Nicaraguas regering för politisk förföljelse.

I motsats till detta är materialet som UNODC sammanställt ytterst värdefullt i att de avslöjar karaktären på de odiskutabla och systematiska brott som den USA-finansierade oppositionen utförde under 2018. Så säger till exempel den Internationella Konventionen från 1979 om tagande av gisslan uttryckligen att det är en terroristaktion. Konventionen definierar en kidnappare som ”varje person som tar eller håller och hotar att döda, skada eller fortsätta att hålla en annan person med avsikt att tvinga en tredje part, nämligen staten, en internationell mellanstatlig organisation, en naturlig eller juridisk person, eller grupp av personer, från att göra eller avstå från att göra en handling som uttryckligen eller underförstått som villkor för att släppa gisslan.”

Vad gäller finansiering av terrorism noterar UNDOC att ”1999 års Internationella Konvention för Undertryckandet av Finansiering av Terrorism har långtgående återverkningar för att undersöka och straffa kriminella finansiella aktiviteter som används för att finansiera kriminella aktioner. Inom ramen för denna Konvention så begår en person ett brott om: med något medel, direkt eller indirekt, olagligt och medvetet, tillhandahåller eller upprättar fonder med syfte att de ska användas, eller medveten om att de ska användas, helt eller delvis, för att utföra en handling som syftar till att döda eller allvarligt skada en civil eller någon annan person som inte tar aktiv del i fientligheter vid en väpnad konflikt, när avsikten med en sådan handling är att skrämma en befolkning eller tvinga en regering eller internationell organisation att genomföra eller avstå från att genomföra någon handling.”

Vittnen och media bekräftar att USA finansierade terrorister och människorättsbrott begåtts av sådana som Felix Maradiaga, Eva Coppens, Francisca Ramirez och Medardo Mairena under 2018 i Nicaragua. Trots det så har dessa och andra kriminella utmålats av den västerländska människorättsindustrin som hjältemodiga försvarare av mänskliga rättigheter. Visst är det skandalöst så är det långt ifrån förvånande. Det då myndigheterna i USA och deras NATO-allierade har varit sponsorer och finansiärer av terrorism mot olika regeringar och länder i årtionden. På ett eller annat sätt så finansierar regeringar och företagsintressen sina medbrottslingar i den västerländska människorättsindustrin liksom i relevant kunskaps- och informationsindustri i västerländska universitet, bolagsmedier liksom alternativa medier. Det visar deras rapportering, inte bara från Nicaragua, utan om händelser från Syrien till Venezuela, från Iran till Ukraina och i alla dessa fall är de, i varierande grad skyldiga till att främja terrorism och dölja organiserade brott.

Resumen Latinoamericano 201027

Latin America: Human Rights, Terrorism and Organized Crime

Latin America: Human Rights, Terrorism and Organized Crime

KAMPANJ, KAMPANJ, KAMPANJ!

Under pandemin skärper USA aggressionen mot Kuba och Venezuela. Allt för att framkalla desperation, nöd och död. 

Samtidigt ökar den världsomfattande solidariteten. Krav höjs från regeringar, påven, parlamentsledamöter, FN och andra organisationer, samt från vanligt folk på ett slut på blockaden. Likaså växer kravet, inte minst i länder där de kubanska medicinska läkarbrigaderna arbetar, att Henry Reevebrigaderna ska tilldelas Nobels Fredspris 2021! Hjälp till att öka trycket på USA!

Bli en del av denna solidaritetsrörelse!        

Bli medlem i Svensk-Kubanska!

Fredspriset: SKRIV DITT NAMN MED UPPMANINGEN ATT NOBELS FREDSPRIS 2021 SKA TILLDELAS DE KUBANSKA MEDICINSKA LÄKARBRIGADERNA, HENRY REEVE!

KLICKA HÄR SÅ KOMMER DU TILL NAMNINSAMLINGEN!

Bort med blockaden: SKRIV DITT NAMN MED KRAV PÅ SLUT PÅ BLOCKADEN!

KLICKA HÄR SÅ KOMMER DU TILL NAMNINSAMLINGEN!

Ekonomiskt bidrag: OM DU HAR MÖJLIGHET – GE ETT BIDRAG TILL MEDICIN-INSAMLINGEN! PENGARNA GÅR TILL MEDICINSK UTRUSTNING Pg 23 57 15 – 0 ELLER Swish 123 182 37 72