Nationalförsamlingens debatt och allmänhetens inlägg på nätet om ny grundlag

Nationalförsamlingens debatt 21-22 juli om Grundlagskommissionens Utkast till ny grundlag sändes på nätet och kunde följas i nutid, minut för minut. 4 journalister publicerade en skriftlig sammanfattning i Cubadebate. Här följer ett urval för att ge en liten inblick i de 605 ledamöternas tvådagars debatt.

Egendomskoncentration
Alicia Alonso Becerra föreslog att istället använda förmögenhetskoncentration.

Homero Acosta, som redigerat utkastet,”det som oroar oss är att rikedom koncentreras på få händer, för den behövs för att bygga ett socialistiskt samhälle.”

Vilma Patricia: Vi har inget emot att förmögenhet skapas, men hur måste beaktas, så det inte strider mot våra principer om jämlikhet och samhällelig rättvisa. Det en konstnär eller idrottsutövare kan samla ihop står inte i motsättning till det vi vill med vår grundlag.

Gladys Bejerano: Grundlagen anger vad som behöver regleras och genomföras, men för förmögenhetsackumulation finns lagar.

Kommunala och länsorgan
Gerardo Hernández: ”Kommundelsråden är en genial ide, ett verktyg för att kunna lösa grannskapsproblem med befolkningens medverkan.” Förslag om årliga redovisningsmöten.

Förslaget att avskaffa länsförsamlingarna och inrätta en länsstyrelse under ledning av en centralt tillsatt guvernör ifrågasattes av flera ledamöter.

Rättigheter §§ 68, 88, 74, Arbete, Åktenskap, Fortplantning, Funktionsnedsättning
Föreslogs att till § 88 om rätten till arbete och vila lägga till ”att staten arbetar för livsmedelssäkerhet som alla medborgares rätt”.

Till § 74 , som anger statens ansvar för att funktionsnedsatta personers livskvalitet också lägga till familjens och samhällets ansvar.

Mariela Castro: att äktenskapet inte bara är till för att ha barn, men om det skulle hävdas att äktenskapet har fortplantningsmål blir det statens ansvar att se till att alla kubanska familjer får möjligheter att förverkliga det. Frågan om fortplantning ska bort från grundlagen, det är en fråga för föräldrarna.

Miguel Barnet: Inom socialismen ryms ingen diskriminering människor emellan. Jag stöder § 68 i den nya grundlagen, kärleken har inget kön.

Marcia Cristobalina: Det går inte att skilja äktenskapet från det sociala ansvaret. Att öppna för nya typer av äktenskap är ett steg framåt för det kubanska samhället, ett samhälleligt krav. § 68 är välskriven.

Teresa Amarelle: Frågan om adoption är en sak för familjelagstiftningen, och som innefattar både kvinnor och män.

Homero Acosta: påminner om att familjen kan bestå av en förälder och barn, oavsett kön.

Staten som garant för alla rättigheter, §§ 40, 41
Homero Acosta: Rätt till försvarsadvokat ska inträda omedelbart vid gripande. Julia Cabrera anförde detsamma, Ariel Mantecón svarade att det är en fråga för lagstiftningen, inte för grundlagen.

Barbara Idalia, vill stadfästa statens åtagande att garantera förskoleplats till alla barn till arbetande mödrar, att kvinnors rätt till skydd mot våld ska kompletteras med förvärvsarbetande kvinnors rätt till barnormsorg. Bemöttes av förslag att manliga ensamföräldrar ska ha samma sätt.

Arelys Santana anförde att till § 40:4, om diskrimineringsförbud måste läggas till förbud mot könsdiskriminering. Hon fick stöd av Mariela Castro.

Klagomål, yttrandefrihet, pressfrihet, §§ 60, 64, 69
Marisel Guzmán: vill i ”rätten att framställa klagomål till myndigheterna” innefatta ”rätten att få svar och åtgärder” och till ”klagomål” lägga ”anmärkningar”.

Daicar Saldrigas: föreslår att skilja mellan begreppen yttrandefrihet och pressfrihet i § 60. För i texten nämns endast de grundläggande kommunikationsmedlen, så den kan förstås som att de är de enda medlen för kommunikation. Yttrandefriheten och pressfriheten bör istället tas upp i § 69 som säger att staten erkänner tanke- och diskussionsfrihet.

 

Allmänhetens inlägg på nätet, kortfattat urval 

• Två miljoner utlandskubaner, 10 procent av befolkningen, bidrar med miljoner till nationalinkomsten, borde få vara med och välja.

• Invänder mot att avskaffa länsförsamlingarna, och mot att länets guvernör (ny post) ska tillsättas centralt av landets president, och godkännas av Nationalförsamlingen, flera inlägg. Det är en tillbakagång att frånta folk rätten att välja sin guvernör. Om det av något skäl bedöms inte vara bra att invånarna får välja länets guvernör, så vore det bättre att låta kommunförsamlingarnas ordförande välja guvernören, och inte överföra den makten till en central instans som inte har någon lokalkännedom.

• För stor uppmärksamhet ägnas åt samkönade äktenskap, som om det vore vårt största problem, många inlägg, klart största frågan, men också motröster som kritiserar homofobi.

• Invändningar mot införandet av en särskild högsta valdomstol, det är absurt, behövs inte, valnämnderna ska vara tillfälliga, vid valen, utsedda av läns- och kommunförsamlingarna. Valdomstolar finns i andra länder, med andra problem, inget vi behöver kopiera.

• Om ordförande i länsförsamlingen ska kallas Guvernör, bör ordförande i kommunförsamlingen kallas Borgmästare

• Sluta hymla om enhälliga beslut, det räcker med stark majoritet, att tala om enhällighet är att bortse från att det finns avvikande röster, även om de är i minoritet och accepterar majoritetens beslut.

• Det verkar inte rätt att inte låta folk välja president över 60 år, det är åldersdiskriminering,

Det stämmer inte med grundlagen som motsätter sig alla former av diskriminering pga kön, ålder, hudfärg, funktionshinder, etc. Det verkar också absurt när medellivslängden blir allt högre, att utesluta möjligheten för folket att till president välja fullt friska personer som har 20 -30 år kvar att leva. Och motsägs av att medelåldern i nya regeringen är 60 år.

• Motsätter sig anpassningen till de USA-införda grundlagar som finns i de flesta latinamerikanska länder, som begränsar en presidents mandatperioder till två, oberoende av om folket vill behålla en riktigt bra president. Det är en begränsning av folkets möjlighet att välja den president de vill när en president under två mandatperioder visat sig vara till folkflertalets bästa, och ingen bättre kandidat finns som kan konkurrera, utan måste krystas fram för sakens skull.

• Förslagen att dels begränsa ett presidentskap till 2 mandatperioder, dels begränsa åldern till högst 60 år, kan i omvärlden tolkas som att nuvarande politiska ledning vill ta avstånd från, och inför förhärskande internationell mediemakt rentvå sig från sin historia.

Inläggen i Cubadebate handlade huvudsakligen om frågor som har med lagstiftning att göra, inte grundlagen.

• Behov av djurskyddslag, •Behov av Alkoholförbud på offentliga platser, •Att skolan ska fostra elever att visa respekt •Behov att reformera informationsmedia, teve, radio, sociala nätverk, beakta deras roll för att förändra samhället.

•Behov att ta itu med bristande disciplin i samhället, •Ta i med hårdhandskarna mot brott och störningar i offentligheten

• Behov att främja arbetarnas verkliga deltagande, kontroll och möjlighet att påverka planerna, de kommer fortfarande uppifrån. De fackligt aktivas inlägg var mycket tydliga, att grundlagen måste garantera detta deltagande som en rättighet.

• Inte överens med att godta anonyma inlägg, det är bara feghet, och många gånger gömmer den sig bakom avund och oärlighet

• Krav att anhållna personer ska åtalas inom 48 timmar, om inte släppas

• Införande av grundlagsdomstolar, visste inte ens att sådana finns, men det kan kanske vara en lösning för och ett verktyg för medborgarna att lösa de sociala, civila och legala problemen.

• Invändning mot att begränsa presidentkandidater till högst 60 år, det är åldersdiskriminering

• Invändning mot begränsa presidentskap till två mandatperioder, det begränsar folkets valfrihet, förbjuder dem att välja den de helst vill se som president.

Sammandrag och översättning: Eva Björklund