Kuba och FN har samma mål

Kuba och FN har samma mål för 2030

Kubas målsättningar i planen för ekonomisk och social utveckling fram till 2030 är desamma som FN:s plan för hållbar utveckling. Det är inte en slump. FN:s Mål för Hållbar Utveckling, MHU, är inriktade på människovärdiga livsvillkor för världens befolkning, med hållbar ekonomisk utveckling, som bevarar ekosystemen och skyddar miljön. Kubas har utvecklats i den riktningen under mer än ett halvt århundrade.

Trots de svårigheter som Kuba utstått under nästan 60 år på grund av USA:s folkmordsliknande ekonomiska, handels- och finansblockad, som skärpts av dagens regim, lever kubanerna och ingen svälter ihjäl.

De 17 Mål och 169 relaterade delmål som FN:s medlemsländers stats- och regeringschefer antagit i Agenda 2030, kräver att länderna antar strategier och konkreta handlingsplaner för att genomföra dem så gott var och en kan.

Mot den bakgrunden har FN 2018 och 2019 genomfört samordnade kontroller i Kuba avseende landets ”Anpassning för att genomföra MHU” och ”För förnybar energi och förberedelserna för den samordnade granskningen av Skyddade Områden”, som ska äga rum andra halvåret 2019.

Kubas system för att samordna MHU innefattar Nationella Samordningen för Genomförande av Agenda 2030, under ekonomi- och planeringsdepartementet och består av 39 nationella styrelser och enheter, fem organisationer och nio forskningscentra.

Dess huvuduppgift är att leda och samordna verksamheten för genomförande av Agenda 2030 i landet, och utforma Målen för Hållbar Utveckling med de strategiska sammanhangen och sektorerna inom landets Nationella Ekonomiska och Sociala Utvecklingsplan och skriva de nationella rapporterna.

Det handlar om att genomföra den politik och de program som innefattar rätten till jämlikhet, ickediskriminering, allmän tillgång till hälsovård och utbildning, som främjar bättre livsvillkor för medborgarna och miljön.

Dessa politikområden började utvecklas efter revolutionens seger 1959 och lång tid innan Millenieskiftets Utvecklingsmål och MHU drogs upp 2015. Arbetet fortsätter för att bidra till ett framgångsrikt genomförande av Agenda 2030 för Hållbar utveckling i enlighet med landets planer.

Cuban News Agency, Abel González Alayón (översättning Eva Björklund)