Små östater och klimatförändringarna

Foto: Prensa Latina

Möte för små östater inleds i Antigua och Barbuda

En grupp om 37 nationer som är sårbara för klimatförändringarnas konsekvenser träffas i St. John’s idag för den Fjärde internationella konferensen om små östater under utveckling (SIDS4), som pågår till den 30 maj.

Under temat ”Att staka ut en kurs mot motståndskraftigt välstånd” syftar mötet till att bedöma små östaters kapacitet att uppnå sin utveckling, en aspekt som omfattar Agenda 2030 och dess mål för hållbar utveckling.

Dessa nationer, som upptar mindre än 0,5 procent av den globala landytan, är fördelade i följande tre regioner: Karibien, Stilla havet och Atlanten, Indiska oceanen och Sydkinesiska havet. De vidsträckta havsområden som omger små östater utgör viktiga resurser för deras samhällen och ekonomier, men de bidrar också till att göra dem mer sårbara ur miljösynpunkt.

Med en befolkningstäthet som är högre än det globala genomsnittet är små östater känsliga för de katastrofala effekterna av naturkatastrofer, som orsakar årliga skadekostnader som uppskattas till 1–8 procent av deras bruttonationalprodukt.

Dessa faror gör deras bräckliga ekosystem på land och i havet känsliga för förlust av biologisk mångfald och klimatförändringarnas effekter.

Uppgifter från mötets officiella webbplats understryker att dessa länder bidrar med mindre än en procent av de globala utsläppen av växthusgaser, men att de ändå drabbas oproportionerligt hårt av klimatförändringarnas effekter.

Exempelvis hotas cirka 75 procent av dessa länders korallrev av klimatförändringarna och kostnaderna för miljöanpassning uppgår till mellan 22 och 26 miljarder dollar per år, vilket understryker behovet av brådskande globalt samarbete och bistånd.

Den Fjärde internationella konferensen om små östater under utveckling kommer att samla experter och beslutsfattare för att bedöma framstegen i deras hållbara utveckling och föreslå nya partnerskap och lösningar som kan leda dessa länder på vägen mot ett robust och motståndskraftigt välstånd.

Prensa Latina 240527 / cv

Arranca en Antigua y Barbudas cita sobre Pequeños Estados Insulares

 

Den enda hållbara lösningen är att ompröva den orättvisa och ojämlika internationella ekonomiska ordningen

I ett kort men kraftfullt tal vid högnivåmötet i Antigua och Barbuda om resursmobilisering för små östater under utveckling presenterade vicepresident Salvador Valdés Mesa Kubas ståndpunkt i tydliga ordalag.

”Obalansen i det internationella finansiella systemet ger inte den stabilitet som krävs för att uppnå målen för hållbar utveckling och tillgodose de små utvecklingsländernas särskilda behov”, informerade han.

Han sade att alla utmaningar förvärras exponentiellt för Kuba ”på grund av USAs ekonomiska blockad och av att vårt land godtyckligt förts upp på den ensidiga listan över stater som påstås sponsra terrorism”.

Kubas vicepresident Salvador Valdés Mesa. Foto: ACN

När det gäller att få fram resurser för små östater nämnde han att det bland annat är nödvändigt att

  • Öka de multilaterala utvecklingsbankernas kapital och förbättra deras utlåningsvillkor.
  • Stärka systemet med offentliga utvecklingsbanker, med större kapacitet och mer samarbete mellan nationella och multilaterala banker, för att anpassa deras verksamhet till målen för hållbar utveckling, Parisavtalet och den nya agendan för Antigua och Barbuda.
  • En gång för alla uppfylla de utvecklade ländernas åtagande om offentligt utvecklingsbistånd, genom anslag som baseras på sårbarhet, inte bara inkomst.
  • Definiera små östaters tillgång till förmånlig finansiering och tekniskt samarbete på grundval av kriterier som går utöver bruttonationalprodukten, med hänsyn till flerdimensionell sårbarhet.
  • Genomföra en omfattande översyn av Internationella valutafondens politik för tilläggsavgifter, inklusive upphävande, betydande permanent minskning eller avskaffande.
  • Genomföra en särskild stödmekanism för skuldhållbarhet för små östater, med deltagande av multilaterala, officiella bilaterala och privata fordringsägare, under FNs överinseende.
  • Omarbeta skuldkontrakt och skuldinstrument så att de innehåller lättnads-, swap- eller omstruktureringsklausuler i händelse av naturkatastrofer eller makroekonomiska chocker.
  • Kapitalisera förlust- och skadefonden, göra det globala anpassningsmålet operativt och fastställa ett nytt kvantifierat klimatfinansieringsmål, som tar hänsyn till prioriteringarna och behoven hos små östater under utveckling.
  • Rationalisera kreditvärderingsinstitutens roll så att de upphör att vara skiljedomare och aktörer på den finansmarknad de reglerar.

Valdés Mesa betonade att alternativet inte kan vara att hålla sig till gamla recept.

Den enda hållbara lösningen ”ligger i att ompröva den orättvisa och ojämlika internationella ekonomiska ordningen och de nuvarande grunderna som definierar relationerna mellan Nord och Syd och livet på planeten”.

René Tamayo León, Granma 240529 / cv

La única solución viable es el replanteo del injusto …