Världen förändras steg för steg

Bild: Apichodolik_Creative Commons

Världen förändras steg för steg

Ett tvådagarsmöte med BRICS utrikesministrar hölls i den ryska staden Nizhny Novgorod den 10-11 juni 2024.  BRICS har nu tio medlemmar.  Förutom Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och Sydafrika har fem nya länder införlivats i gruppen, nämligen Saudiarabien, Egypten, Förenade Arabemiraten, Etiopien och Iran.  Argentina ingick i planerna för utvidgningen av BRICS, men en ny regering i det sydamerikanska landet beslutade att dra sig ur innan planerna genomfördes.

Ministermötet i Nizhny Novgorod publicerade ett gemensamt uttalande som bekräftade ministrarnas ”åtagande att stärka ramen för BRICS strategiska partnerskap under de tre pelarna för samarbete – politik och säkerhet, ekonomi och finans, kultur och folk-till-folk-utbyte.”  De bekräftade sitt engagemang för BRICS-andan som präglas av ”ömsesidig respekt och förståelse, jämlikhet, solidaritet, öppenhet, inkludering och samförstånd.” Dessutom bekräftade ministermötet medlemsländernas åtagande att delta i uppbyggnaden av en multilateral värld.

Ministrarna upprepade sitt engagemang för multilateralism och upprätthållande av folkrätten, inbegripet de syften och principer som fastställs i Förenta nationernas stadga som dess oumbärliga hörnsten, och FN:s centrala roll i ett internationellt system där suveräna stater samarbetar för att upprätthålla internationell fred och säkerhet, främja hållbar utveckling, säkerställa främjande och skydd av demokrati, mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för alla samt främja samarbete som bygger på solidaritet, ömsesidig respekt, rättvisa och jämlikhet. Behovet av en reform av internationella strukturer och institutioner uttrycks upprepade gånger i uttalandet. 

För det första upprepar utrikesministrarna i de tio BRICS-länderna sitt åtagande att ”stärka och förbättra den globala styrningen genom att främja ett mer smidigt, effektivt, ändamålsenligt, lyhört, representativt, legitimt, demokratiskt och ansvarigt internationellt och multilateralt system och att säkerställa ett större och mer meningsfullt deltagande av utvecklingsländer och minst utvecklade länder, särskilt i Afrika, i globala beslutsprocesser och strukturer och göra dem bättre anpassade till dagens verklighet”.

För det andra noteras i uttalandet att ministrarna uttryckte sitt stöd för en omfattande reform av Förenta nationerna i syfte att göra organisationen mer demokratisk och representativ.  I uttalandet efterlyses en ökad representation av utvecklingsländer i FN:s säkerhetsråd, så att rådet ”på ett adekvat sätt kan bemöta rådande globala utmaningar och stödja de legitima strävandena hos tillväxt- och utvecklingsländer från Afrika, Asien och Latinamerika, inklusive BRICS-länderna, att spela en större roll i internationella frågor”.

För det tredje efterlyses i det gemensamma uttalandet en reform av Världshandelsorganisationen (WTO) med målet att skapa ”ett öppet, transparent, rättvist, inkluderande, icke-diskriminerande och regelbaserat multilateralt handelssystem.

För det fjärde förklaras i uttalandet att ”ministrarna erkände behovet av en omfattande reform av den globala finansiella arkitekturen för att stärka utvecklingsländernas röst och deras representation i de internationella finansiella institutionerna”.  De efterlyste en fortsättning på reformen av IMF:s styrning, som ska leda till ”en stark kvotbaserad Internationella valutafond med tillräckliga resurser”. (IMF:s finansiella resurser kommer främst från kvoter som tilldelas medlemsländerna baserat på storleken på deras ekonomi.  En reform 2008 innebar att man använde en ny kvotformel som var mindre ofördelaktig för länderna i det globala syd). I detta sammanhang betonas i det gemensamma uttalandet vikten av en ökad användning av lokala valutor i handeln och de finansiella transaktionerna mellan BRICS-länderna.  Det bekräftar uppmaningen i Johannesburg II-förklaringen från BRICS 2023 till finansministrarna och centralbankscheferna i BRICS-länderna att utarbeta en rapport om frågan om betalningar i lokal valuta och alternativa betalningsinstrument och plattformar.  

För det femte konstateras det i uttalandet att ”ministrarna betonade behovet av att reformera de multilaterala utvecklingsbankernas politik och praxis för att öka deras utlåningskapacitet, så att de bättre kan hjälpa utvecklingsländerna att finansiera sina utvecklingsbehov”.  Dessutom enades de om att utveckla den nya utvecklingsbanken till ”en ny typ av multilateral utvecklingsbank för det 21:a århundradet”.  (Den nya utvecklingsbanken inrättades av BRICS 2015).

I enlighet med BRICS inriktning på att utveckla en postkolonial världsordning tar det gemensamma uttalandet upp de globala politiska frågor som står på spel när det gäller så kallade kritiska mineraler för energiomställningen – koppar, litium, nickel, kobolt och sällsynta jordartsmetaller.  ”Rusningen efter dessa mineraler, som främst finns i utvecklingsländerna, får inte leda till att kolonialismens tidigare orättvisa och omänskliga historia upprepas.”  Utvinningen och användningen av mineralerna bör gynna utvecklingen och den socioekonomiska välfärden i de länder där de finns.

I sina upprepade uppmaningar till syd-syd-samarbete sedan 1950-talet, som steg för steg har omsatts i praktiken under 2000-talet, har nationerna i tredje världen aldrig avstått från nord-syd-samarbete.  Tvärtom har de upprepade gånger uppmanat nationerna i norr till ömsesidigt fördelaktig handel med dem, baserad på respekt för deras suveränitet, och de har kallat till vad de kallar en dialog mellan civilisationer.  I denna anda bekräftades i det gemensamma uttalandet från ministermötet i Nizjnij Novgorod ”G20:s viktiga roll som det främsta forumet för internationellt ekonomiskt samarbete som omfattar både utvecklade länder och utvecklingsländer på lika villkor och med ömsesidiga fördelar, där stora ekonomier gemensamt söker lösningar på globala utmaningar för att uppnå en global ekonomisk tillväxt som gynnar alla och är inkluderande”.  G20 uppmanas att fortsätta att förbättra den faktiska inkluderingen av rösterna från det globala syd.

Kuba, som företräds av utrikesminister Rodríguez, deltar i BRICS ministermöte som inbjudet land och som ett blivande ”partnerland”

I det gemensamma uttalandet från ministermötet erkänns ”tillväxtmarknadernas och utvecklingsländernas betydande intresse av att ansluta sig till BRICS”.  Ministrarna diskuterade vidare vid mötet den s.k. partnerlandsmodellen, som diskuterades vid toppmötet 2023 i Johannesburg, där BRICS-ländernas utrikesministrar fick i uppdrag att utarbeta en rapport om BRICS partnerlandsmodell till toppmötet 2024, som ska hållas senare i år.

Som en indikation på att det finns en rörelse mot att inkludera fler länder i BRICS och/eller inkludera partnerländer deltog tolv länder som inbjudna länder i ministermötet i Nizhny Novgorod, nämligen Bahrain, Bangladesh, Vitryssland, Kuba, Kazakstan, Laos, Mauretanien, Sri Lanka, Thailand, Turkiet, Venezuela och Vietnam.

Efter att ministermötet avslutats förklarade Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov för medierna att de tolv inbjudna länderna uttryckt sitt fasta åtagande att knyta närmare band med BRICS.  Han konstaterade att delegationerna från de tio BRICS-medlemsländerna plus de tolv inbjudna länderna alla ”talade för att reformera det befintliga ramverket för global styrning genom att fokusera på att göra det möjligt för det globala syd att spela en större roll”.  Han konstaterade vidare att de tjugotvå länderna ”delar uppfattningen att USA och dess allierade har underminerat den globala finansiella och ekonomiska arkitekturen i sina försök att bevara sin dominans genom att grovt missbruka dollarns globala ställning”.

Den ryske utrikesministern förklarade att utvidgningen av BRICS är en ”tydlig bekräftelse på processen att skapa en multipolär världsordning”.  Han konstaterade att ”nya centra för att fatta globalt betydelsefulla politiska beslut håller på att växa fram bland staterna i det globala syd och öst, bland staterna i världsmajoriteten.  Dessa länder förespråkar ett mer rättvist sätt att leva baserat på staters suveräna jämlikhet och civilisationell mångfald.”

Lavrov konstaterade vidare att USA och dess allierade försöker ”bromsa de objektiva processerna för bildandet av multipolaritet” genom att använda ekonomiska instrument som vapen.  De använder sanktioner och finansiell utpressning för att försöka påverka suveräna staters utvecklingsbeslut och handelspartners.  De ”påtvingar normer och mekanismer för interaktion som bara är till fördel för dem”.   De viktigaste länderna i den globala majoriteten står däremot för ”ett mer rättvist sätt att leva baserat på staters suveräna jämlikhet och civilisatorisk mångfald” och för ”en mer rättvis världsordning baserad på staters suveräna jämlikhet”.

Lavrov avslutar: ”Det finns inget alternativ till att göra konsekventa ansträngningar för att stödja framväxten av en multipolär världsordning baserad på staters suveräna jämlikhet i enlighet med FN-stadgan, liksom en rättvis dialog mellan stater som är fri från dolda agendor och som syftar till att komma fram till kollektiva lösningar för att ta itu med de mål och frågor som världen står inför idag.”

Bruno Rodríguez, Kubas utrikesminister, talade vid BRICS ministermöte om betydelsen av framväxten och konsolideringen av BRICS för de historiska anspråken i det globala syd.  Han förklarade:

”Gruppen representerar mer än 45 procent av världens befolkning och en tredjedel av planetens BNP.  Den håller på att konsolidera sig som en nyckelspelare i den globala geopolitiken, med växande relevans på en planetär skala, vilket ger hopp för länderna i syd i deras uppbyggnad av en mer rättvis, jämlik och hållbar multilateral internationell ordning. Världen är i akut behov av en ny civiliserad samexistens där solidaritet, samarbete och integration mellan stater råder.  BRICS kan ge ett betydande bidrag till detta historiska anspråk från Syd, särskilt när det gäller vägen mot en nödvändig reform av det nuvarande djupt orättvisa, odemokratiska, spekulativa och exkluderande internationella finansiella systemet.”

I sina kommentarer betonade Rodriguez särskilt vikten av BRICS New Development Bank och utvidgningen av medlemskapet i banken, vilket skulle göra det möjligt för nationerna i syd att få tillgång till finansiella resurser på gynnsamma villkor, vilket skulle göra det möjligt för dem att mobilisera nationella resurser för utveckling.  Han konstaterade att inrättandet av en mekanism för en riklig reserv av utländsk valuta skulle garantera säkerheten och stabiliteten i länderna i syd, och det skulle vara ett viktigt bidrag till bildandet av en ny och inkluderande internationell finansiell arkitektur.  Och det skulle försvaga det internationella monetära systemets förmåga att använda den amerikanska dollarn som ett påtryckningsmedel.

Vissa västerländska kommentatorer tolkade inledningsvis BRICS som en uppstigningsstrategi för de starkaste utvecklingsekonomierna.  Men redan från början innehöll BRICS frön till strukturomvandling, i solidaritet med den stora majoriteten, som den nödvändiga grunden för allas gemensamma välstånd och säkerhet, en insikt som har sina rötter i den neokoloniala situationens utsiktspunkt.

En ny, mer rättvis, välmående och fredlig värld är på väg.  Folken i det globala syd och öst förklarar det i en enad politisk praktik.  Samtidigt faller västvärlden allt djupare ner i ekonomisk, politisk och moralisk dekadens, vilket påskyndar den politiska omvandlingsprocessen från syd och öst.

Charles McKelvey 240614

Reforming global structures step-by-step