Mänskliga Rättigheter, Terrorism, Organiserad Brottslighet. Exemplet Nicaragua

Masaya, Nicaragua
Från kuppförsöket 2018. Foto: Carl David Goette-Luciak.

Mänskliga Rättigheter, Terrorism, Organiserad Brottslighet.

Exemplet Nicaragua

Det som framförallt kännetecknat västvärldens ”mänskliga rättighetsindustri” har länge varit hur det politiserat frågan för att tjäna sina länders regeringar. För det syftet har företag och regeringar finansierat ledande MR-organisationer som Amnesty, Human Rights Watch, Freedom House och International Federation for Human Rights. [I Sverige har vi begåvats med ett välfinansierat Civil Rights Defenders]. Dessa producerar rapporter och är på sociala nätverk där de förtiger eller förminskar övergrepp och brott av regeringar som stöds av regeringarna inom NATO och dess allierade. Å andra sidan överdriver dessa NGO:er, eller hittar på, människorättsövergrepp i länder som deras regeringar ogillar.

I Latinamerika ser vi hur omfattande brott från högerregeringar i t.ex. Colombia, Honduras, Haiti och Brasilien knappast nämns. Medan falska anklagelser riktas från USA-finansierade grupper mot länder som Kuba, Nicaragua och Venezuela. Dessa blåses upp och sprids. Varken människorättsindustrin, media eller akademiska industrier, som är dess huvudsakliga konsumenter, gör några allvarliga försök att undersöka. Det eftersom de finansieras av samma eller liknande företag och regeringar som finansierar människorättsindustrins flaggskepp.

Med tanke på den nära integrationen av dessa olika västerländska kunskaps- och informationsföretag är det inte möjligt för dem att undvika medverkan i ett kriminellt stöd till sina regeringar och dessas terrorism och organiserad brottslighet runt om i världen. I Latinamerika är Bolivia, Kuba, Venezuela och Nicaragua de tydligaste exemplen på detta. När det gäller Nicaragua och det misslyckade våldsamma kuppförsöket 2018, så innefattade det såväl terrorism som organiserad brottslighet från olika USA-finansierade och styrda ombud.

Det finns ett överflöd av material, baserat på pålitliga förstahandskällor som dokumenterar och berättar om allvarliga och flagranta människorättsbrott utförda av den USA-finansierade oppositionen mellan april och juli 2018.

FN:s organ för droger och organiserad brottslighet, UNODC, har tagit fram värdefullt material om användningen av organiserad brottslighet för politiska ändamål i sin “University Module Series on Linkages between Organized Crime and Terrorism”. Det ger flera definitioner av terrorism, t.ex.:

  • den olagliga användningen av våld och hot, särskilt mot civila, för att uppnå politiska mål;
  • uppsåtliga, våldsamma aktioner, eller hot om våld, utfört av medlemmar i en organiserad grupp för att framkalla fruktan hos en motståndare eller ett segment i samhället;
  • det medvetna skapandet och utnyttjandet av fruktan genom våld, eller hot om våld, för att framkalla politisk förändring;
  •  hot om, eller användning av, olaglig styrka och våld för att uppnå politiska ekonomiska, religiösa eller sociala mål genom hot, tvång eller skrämsel;
  • olagligt användande av våld för att uppnå ett politiskt mål genom att rikta sig mot oskyldiga.

Alla dessa definitioner passar in på de våldsamma aktioner som Nicaraguas USA-finansierade och kontrollerade opposition använde 2018. De, och deras finansiärer i USA, ville störta Nicaraguas lagligt valda regering. De använde hot om våld och våldsamma aktioner för att skapa rädsla för att nå sina politiska mål. De använde sig av olagligt våld, våldsam utpressning och mord för att tvinga och skrämma oskyldiga människor för att uppnå sina politiska mål. Dessutom förklarar UNDOC att FN:s konvention mot transnationell organiserad brottslighet definierar det som ”en strukturerad grupp av tre eller flera personer som existerar under en tid och agerar samfällt med syftet att utföra ett eller flera brott som fastslås i denna konvention, för att uppnå, direkt eller indirekt, en finansiell eller annan materiell förmån.”

Konventionen definierar ett allvarligt brott som något som är straffbart med minst fyra års fängelse. Definitionen av transnationellt organiserat brott är något som genomförs i ett land, men där en avsevärd del av planeringen, styrningen eller kontrollen sker i ett annat. Alla dessa definitioner passar in på de våldsamma brott som den USA finansierade oppositionen genomförde 2018. Bland de brott som åtalats finns många som dokumenterats och bekräftats av oberoende källor. Här finns många fall av mordbrand, utpressning, tagande av gisslan, överfall som orsakat allvarlig kroppsskada, våldsamma rån och mord.

När Nicaraguas vice utrikesminister Valdrack Jaentschke frågade chefen för Interamerikanska Kommissionen för Mänskliga Rättigheter (IAHCR) i Nicaragua, Paulo Abrao, varför de inte ville utreda oppositionens mord på poliser och tjänstemän, svarade Abrao att det låg utanför IAHCR:s mandat. Det då IAHCR:s statuter säger att mänskliga rättigheter enbart kan kränkas av stater. Senare, när de nicaraguanska myndigheterna besegrat kuppförsöket och ställde de som var ansvariga för våldsbrott inför rätta, så protesterade såväl IAHCR som hela den övriga västliga människorättsindustrin och anklagade Nicaraguas regering för att genomföra politiska rättegångar.

Det material som sammanställts i UNODC Modul serier är värdefullt för att avslöja de ovedersägliga systematiska brotten som gjordes av den USA-finansierade oppositionen i Nicaragua 2018. Så säger den Internationella Konventionen mot tagande av gisslan från 1979, uttryckligen att tagande av gisslan är en terroristaktion. Den definierar en gisslantagare som:

”varje person som griper eller håller, hotar att döda, skada eller fortsätta att hålla en annan person med syfte att tvinga tredje part, en stat, en internationell organisation, en juridisk eller riktig person, en grupp av personer att göra, eller avstå från att göra, en åtgärd som ett uttryckligt eller underförstått villkor för att släppa gisslan.”

När det gäller finansiering av terrorism säger UNODC att:

”Den Internationella Konventionen för att hindra finansiering av terrorism från 1999 har långtgående implikationer för att undersöka och straffa finansiella kriminella aktiviteter som används för att stödja terroristaktioner. Inom ramverket för denna konvention utför en person en kriminell handling om denna, genom något medel, direkt eller indirekt, medvetet och olagligt förser eller samlar fonder med avsikten att dessa ska användas, eller med vetskapen om dessa ska användas, helt eller delvist för att utföra: ”…annan aktion med syfte att orsaka död eller allvarlig kroppslig skada mot en civil eller någon annan person som inte deltar i fientligheterna i en situation av väpnad konflikt, när syftet med en sådan aktion, genom dess natur eller sammanhang, är att skrämma en befolkning, eller tvinga en regering eller internationell organisation att genomföra, eller avstå från att genomföra, en handling.”

Vittnesuppgifter och rapporter i media bekräftar att USA finansierade kriminella och andra personer som kränkte mänskliga rättigheter till exempel Felix Maradiaga, Eva Coppens, Francisca Ramirez och Medardo Mairena. Samtliga dömda för terroristbrott i Nicaragua 2018. Trots det har dessa och andra kriminella terrorister utsetts av den västerländska människorättsindustrin som hjältemodiga försvarare av mänskliga rättigheter. Det är upprörande, men knappast förvånande, då USA-myndigheterna och deras underlydande i NATO är sponsorer och finansiärer av terrorism mot olika länder och regeringar sedan länge.

Regerings- och företagsintressen finansierar deras medlöpare i människorättsindustrin och inom medier, universitet och IT i västvärlden. Det gäller långt ifrån enbart Nicaragua. Vi ser det i deras rapportering från Syrien till Venezuela, från Iran till Ukraina. På det viset är de mer eller mindre skyldiga till att främja terrorism och dölja organiserad brottslighet. [Samtidigt som USA anklagar ett land som Kuba för att sponsra terrorism. Befängt med tanke på att inga terroristaktioner utförs av Kuba, medan landet däremot förlorat fler än 3 000 i döda som resultat av USA-finansierad terror].

Resumen Latinoamericano 201027

Latin America: Human Rights, Terrorism and Organized Crime

Gillar du det Svensk-Kubanska Föreningen gör?

Vill du bidra till kampen mot den omänskliga blockaden?

Swisha en 20:a eller valfri summa till

123 589 0975 eller Pg 40 54 11 – 0

Ett ännu mer betydelsefullt stöd är medlemskap!

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap (150 för pensionärer, arbetslösa och studerande)